Nyt fra bestyrelsen

  PLO’s tanker om vækst i almen praksis, nye udspil og forhandlingerne om OK17

  PLO forhandler i denne tid om en ny overenskomst for almen praksis. Som tidligere bebudet lægger vi stor vægt på, at forhandlingerne bliver ført i forhandlingslokalet, og derfor er det stærkt begrænset, hvad jeg kan komme med af udmeldinger om det præcise indhold i forhandlingerne. Det skal dog ikke forhindre, at jeg siger nogle ord om PLO’s overordnede strategi.
  PLO’s bestyrelse har for ca. 1½ år siden besluttet sig for det, vi kalder en vækstdagsorden. Heri ligger et budskab om, at der er behov for vækst og udvikling i det nære sundhedsvæsen og i særdeleshed i almen praksis, hvis vi skal løse de opgaver, samfundet med rette kan forvente af os.

  Det er en beslutning, vi har taget, vel vidende at alt for mange medlemmers dagligdag er præget af et meget stort arbejdspres.

  Man kunne spørge, om PLO så ikke hellere skulle arbejde for færre nye initiativer og færre opgaver til almen praksis? Det er ikke vores vurdering. For selv om det umiddelbart lyder paradoksalt, så mener vi i bestyrelsen, at det vigtigste element til at imødekomme det nuværende arbejdspres er at skaffe flere hænder til vores klinikker, både læger og personale. De praktiserende læger kan ikke forhindre, at presset fra sygehusene, borgerne og kommunerne er stort, og vi kan ikke forhindre, at presset formentlig kun vil øges i fremtiden.

  PLO kan til gengæld arbejde for, at der kommer flere hænder i både små og større klinikker, og det er det, vi har sat os for.

  Flere hænder løser det dog ikke alene. Vi kommer også til at se på hvordan vi udnytter lægehænderne bedst muligt. For uanset hvordan OK17 kommer til at se ud, så varer det mange år, før vi bliver tilstrækkeligt mange praktiserende læger i Danmark. I mellemtiden skal vi blive bedre til at bruge personale til at aflaste lægerne. Personale er der til gengæld nok af – på det område har vi ikke rekrutteringsproblemer.

  Det store spørgsmål er så, om samfundet vil investere tilstrækkeligt i denne del af sundhedssektoren? Vi har jo ikke det endelige svar endnu, men vi må tro på, at samfundet kan se meningen med at opbygge en stærkere almen praksis, simpelthen fordi vi kan løse mange sundhedsopgaver billigere end sygehusene og i visse tilfælde endda bedre end sygehusene.

  En god overenskomst er for PLO’s bestyrelse ikke bare en overenskomst, der sikrer arbejde og indtægt for de praktiserende læger. En god overenskomst skal vise nogle reelle forandringer i vores del af sundhedsvæsenet, og derfor vil en god overenskomst også stille store krav til os praktiserende læger. Det kan vi godt begynde at forberede os på.

  Et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse

  Et af de områder, vi i samarbejde med DSAM meget gerne vil udvikle, er vores indsats for patienter med cancersygdom – både de patienter, vi skal finde, så vi kan bedre prognosen, de patienter, der er i et behandlingsforløb på sygehusene, og ikke mindst de mange patienter, der færdigbehandles og overdrages til det nære sundhedsvæsen og dermed den praktiserende læge.

  Det er baggrunden for, at PLO sammen med Kræftens Bekæmpelse i denne uge har lanceret et fælles udspil: Kræftpatienter og almen praksis - en styrket indsats (pdf)

  Her beskriver vi i fællesskab med Kræftens Bekæmpelse, hvordan vi i almen praksis, i en styrket udgave, kunne udvikle og forbedre indsatsen for kræftpatienter.
  Udspillet skal ikke læses som en handlingsplan, der kan sættes i gang nu og her, men som nogle ambitioner for fremtiden, som meget gerne må stimuleres både nationalt og lokalt. Jeg regner med, at vi i den kommende tid kommer til at præsentere flere udspil og samarbejder med andre relevante aktører. På den måde kan vi vise, hvad samfundet kan få ud af almen praksis – og det er jo ikke så lidt.

  Rigtig godt nytår!
  For yderligere oplysninger kontakt:
  PLO’s formand Christian Freitag
  Telefon: 5134-3501, cfreitag@dadlnet.dk

  Til toppen
   


   

   Aktiviteten i almen praksis beskedent under økonomirammen

  Aktiviteten i almen praksis i de to første måneder af overenskomstens tredje år, dvs. fra 1. september 2016 til 31. oktober 2016, er opgjort til 1.191,4 mio. kr.

  En fremregning af aktiviteten viser, at den samlede aktivitet for tredje overenskomstsår vil ligge på 7.475,1 mio. kr. (29 mio. kr. under økonomirammen), hvilket svarer til ca. 8.500 kr. pr. praktiserende fuldtidslæge.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Chefkonsulent Jeppe Krag
  Telefon: 3544 8451, jek.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Ny logbog til registrering af din efteruddannelse

  PLO har udviklet en ny logbog, som skal hjælpe dig med at danne et samlet overblik over din efteruddannelse.

  Om logbogen:

  • I logbogen kan du registrere alle former for efteruddannelse, som du deltager i. Du kan uploade dokumenter, noter og PowerPoints
  • Du kan udveksle materiale, noter m.m. med andre deltagere via det fælles forum tilknyttet alle refusionsberettigede aktiviteter
  • Når du søger refusion fra Fonden for Almen Praksis for din deltagelse i en aktivitet, bliver aktiviteten automatisk registreret i din logbog
  • Logbogen giver dig en visuel oversigt over din efteruddannelse
  • Alle dine tidligere efteruddannelsesregistreringer fra laeger.dk overføres til din nye logbog

  Du finder din logbog her.

  Du skal være logget ind på laeger.dk for at kunne tilgå logbogen.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Konsulent Emilie Bjerre 
  Telefon: 3544 8474, ebj.plo@dadl.dk

  Til toppen


   Regulering af lønnen til lægevikarer og praksisamanuenser i fase 2 og 3

  Lægevikarer, der får en dagstakst beregnet på grundlag af afdelingslægelønnen, og praksisamanuenser i fase 2 og 3 skal have reguleret deres løn pr. 1. januar 2017.

  Lægevikar: 
  Afdelingslægetaksten udgør pr. 1. januar 2017 kr. 3.286,68 kr. for en 8 timers arbejdsdag, svarende til en timeløn på kr. 410,83 kr.

  Praksisamanuenser i fase 2 og 3:
  Praksisamanuensernes løn er ligeledes blevet reguleret pr. 1.januar 2017. Du kan se de regulerede lønningerne her (pdf). 

  For yderligere oplysninger kontakt:
  Chefkonsulent Dorte Enoksen
  Telefon: 3544 8468, doe.plo@dadl.dk

  Til toppen


  Lægefaglige uddannelseskonsulenter til PLO-E

  PLO-E søger to lægefaglige uddannelseskonsulenter, der kan medvirke til at øge kapaciteten for den systematiske efteruddannelse.

  Ved sidste overenskomst blev der indgået en aftale om systematisk efteruddannelse til alle læger. Siden da, er der blevet arbejdet ihærdigt både på at udvikle temaerne og på at få etableret et tilstrækkeligt antal kurser. Særligt sidstnævnte har været en udfordring.

  Derfor har bestyrelsen i Fonden for Almen Praksis besluttet at styrke indsatsen i forhold til at øge udbuddet af systematisk efteruddannelse. PLO-E, som er efteruddannelsessekretariat for Fonden for Almen Praksis, søger derfor nu to lægefaglige uddannelseskonsulenter, der kan medvirke til at øge kapaciteten for den systematiske efteruddannelse.

  Hver konsulent aflønnes med 4-5 timer ugentligt, men arbejdsmængden vil variere i løbet af året. Den ene konsulent får som en særlig opgave at finde kursusledere, der kan være ansvarlige for gennemførelsen af den systematiske efteruddannelse. Dette i tæt samarbejde med de øvrige uddannelseskonsulenter i sekretariatet. Den anden konsulent får et særligt ansvar for udviklingen af systematisk efteruddannelse i regi af den gruppebaserede efteruddannelse (DGE-ordningen).

  Det er et krav, at konsulenterne er aktivt praktiserende læger. Vi opfordrer alle til at søge, da vi gerne vil have nye ideer til at øge udbuddet af efteruddannelse.

  Ansøgning sendes til efteruddannelseschef James Høpner på mail jah.plo@dadl.dk.

  Ansøgningsfristen er 6. februar 2017. Ansættelsen sker snarest muligt. Ansøgere skal forvente at blive indkaldt til ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Samtalerne vil så vidt muligt blive tilpasset ansøgernes arbejdstider.

  Læs mere om PLO-E på www.plo-e.dk.

  Spørgsmål til stillingerne kan stiles til:
  Efteruddannelseschef James Høpner 
  Telefon: 2710 0014, jah.plo@dadl.dk

  Til toppen
   


   

   PLO-Hovedstaden

  Medlemsmøde 30. marts 2017 kl.17.00

  Der afholdes medlemsmøde om OK17 d. 30. marts 2017 i Søhuset Konferencecenter, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm. Dagsorden for mødet vil blive udsendt til PLO-medlemmerne pr. mail i uge 10.

  Nyt om laboratoriebetjening

  Til praktiserende læger i planområde Midt, Byen og Syd:

  I har for nyligt modtaget en Særudgave af Praksisnyt omkring ændringer i laboratoriebetjeningen i Region Hovedstaden.

  Ændringerne kan betyde, at nogle af jeres patienter får længere til et blodprøvetagningssted og derfor henvender sig til jer for alternativer. Det kan give et øget pres på nogle af jer i forhold til selv at forestå blodprøvetagning med den meraktivitet, det vil medføre. 

  Følgende blodprøvetagningssteder lukker i det nye år: Hvidovre, Taastrup, Amager og Gladsaxe.

  Åbningstiden på omkringliggende blodprøvetagningssteder er udvidet, men det er uvist, hvorvidt det kan kompensere for forringelserne.

  Dertil kommer en ny afhentningsordning, der giver mulighed for to daglige afhentninger af prøver taget i praksis. 

  Meraktiviteten i almen praksis som følge af disse serviceforringelser skal rummes under det eksisterende økonomiloft.

  Vi vil opfordre til, at I melder ind til PLO-H’s sekretariat (post.hpl@dadl.dk), hvis I oplever, at den nye laboratoriebetjening medfører patienthenvendelser vedr. alternativ til vanligt blodprøvetagningssted, som må løses ved, at I tager prøverne selv, eller i øvrigt er til uacceptabel ulempe, specielt for vores svage og udsatte patienter.

  Nyt fra KAP-H

  Hermed sidste nyt om akkreditering:

  Bortskaffelse af urindyrkningsmateriale

  Nye kurser i akutberedskab og hjertestop

  Der er planlagt møder i PLO-K for de klinikker, der skal akkrediteres i 2018. Information sendes ud via den lokale PLO-formand. For de klinikker, der er blevet akkrediteret, er der fokus på, hvordan der arbejdes videre med klinikkens kvalitet og udvikling. Se her.

  I kan finde reviderede eksempler på retningslinjer her.

  Der afholdes nye "Kom godt i gang" workshops i foråret: 

  Ledige funktioner i KAP-H:

  KAP-H søger en konsulent med interesse i og viden om organisering i almen praksis og samarbejde på tværs af sektorer. Konsulenterne bliver en del af organiseringsteamet i KAP-H og forventes at starte 1. marts 2017 eller snarest derefter.

  Til toppen
   


   

  PLO-Midtjylland

  Det nye PLO-Midtjylland

  Efter valget i december har PLO-M konstitueret sig med følgende fordeling  (OBS: Der er stadig en række udvalg og arbejdsgrupper, hvor der endnu ikke er sket udpegning. Det vil ske på PLO-M møde 12 januar.

  For at de tillidsvalgte i PLO-M skal kunne arbejde i takt med medlemmerne, har PLO-M løbende brug for at høre fra medlemmerne. Der er brug for både positive og negative tilbagemeldinger, samt eventuelt konstruktive forslag til ændringer i arbejdsforhold. Alle praktiserende læger i Region Midtjylland er velkomne til at skrive til PLO-M på: PLO.Midtjylland@DADL.DK.

  Verserende sag om regionens ønske om dokumentation for samtaleterapiydelse (6101)

  Regionen skrev i september 2016 til i alt 396 læger (344 aktive og 52 afgåede) vedr. konvertering af enkeltstående samtaleterapiydelser (6101) til konsultationsydelser. Regionen opgjorde det samlede tilbagebetalingskrav til i alt 5,2 mio.kr.

  Mange læger har protesteret mod tilbagebetalingskravet. PLO-M har forsøgt at få en dialog med Region Midtjylland om måden at håndtere tilbagebetalingskrav og dokumentationskrav på. Bl.a. har PLO-M foreslået en bagatelgrænse for ophørte ydere, som jo ikke har mulighed for at gå tilbage i journaler. Aktuel status er, at der er uenighed mellem Region Midtjylland og PLO-M om modregning og dokumentationskrav. PLO-C er gået ind i sagen.

  Sagen tog en drejning d. 5. januar 2017, da regionen iværksatte en stikprøvekontrol ved at skrive til de aktive ydere, der har fremsendt korrektioner. Regionen anmoder om dokumentation på enkelte cpr-numre; typisk 1-5 patienter pr. praksis. Derfor udsendte Lise Høyer en medlemsinfo d. 8. januar til alle praktiserende læger i regionen om, at PLO-M ikke har været inddraget i denne proces, og ikke vidste besked herom.

  PLO-M er nu ved at afklare det til bunds, og der er taget kontakt til Region Midtjylland. PLO-M’s holdning er, at medlemmerne ikke skal bryde tavshedspligten. Så derfor anbefales medlemmerne i første omgang at være afventende og ikke indsende journalmateriale eller diagnosekoder. Der udsendes i løbet af uge 2 eller 3 nærmere retningslinjer fra PLO-M.

  Der er en svarfrist til Region Midtjylland d. 2. februar.

  PLO-C er involveret i sagen, og der arbejdes på at komme med nogle anbefalinger til, hvad lægerne kan indsende; herunder også hvad det har af konsekvenser, såfremt der ikke indsendes materiale til Region Midtjylland.

  Sæt kryds i kalenderen

  Medlemsmøde for alle praktiserende læger afholdes mandag d. 3. april kl. 18-21.30

  Nærmere information følger.

  Samarbejdsudvalg/Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg – møder i 2017

  Læs om afholdelse af SU/KEU-møder, og hvornår der er deadline for lægerne, hvis de vil have en sag behandlet på et møde. 

  Ansøgninger til SU/KEU indsendes til:

  Region Midtjylland
  Nære Sundhedstilbud
  Skottenborg 26, 8800 Viborg
  Gerne pr. mail: naere.sundhedstilbud@rm.dk

  Send gerne kopi til: PLO-Midtjylland, att.: Lisbeth Trøllund Andersen
  Fredens Torv 3B, 8000 Aarhus C
  Gerne pr. mail: lta@dadl.dk

  Til toppen
   


   

  PLO-Syddanmark

  Supervisionsgrupper og kompensation ved deltagelse i tværsektorielle stormøder

  Som skrevet i nyhedsbrevet til PLO-Syds medlemmer før jul ophører Region Syddanmark per 1. april 2017 med at ’sponsorere’ supervisorerne i supervisionsgrupperne. Det er ærgerligt, da det ellers har været en god, kvalitetssikrende indsats, som mange kolleger har prioriteret højt. I det tidligere udsendte nyhedsbrev kan du læse KEU-formand Anne-Mette Rotwitts redegørelse for, hvordan det er besluttet at fortsætte støtten til supervisionsgrupperne. Som det fremgår, kan omfanget ikke være så stort som tidligere, men en vis aktivitet bør kunne fastholdes i de eksisterende grupper.

  Overenskomsten dikterer, at man skal deltage i supervision i "relevant omfang", og at man skal kunne dokumentere dette på forlangende (over for samarbejdsudvalget). Imidlertid er der ingen formkrav til supervisionen, som udmærket kan foregå internt mellem praktiserende læger. Det er således ikke et krav, men blot en mulighed, at det er en psykolog eller psykiater, som superviserer.

  Til toppen


  Nr. 1 - 16. januar 2017​