PLO'rentering 18/2017


Nyt fra bestyrelsen: Status på OK17

PLO’s bestyrelse har drøftet situationen vedrørende forhandlingerne om en ny overenskomst for almen praksis. Situationen er også blevet drøftet med de fem regionale formænd. Der er fuld enighed om, at vi vil fortsætte med at forfølge muligheden for at indgå en aftale.

Vi vender naturligvis tilbage med mere information, så snart der er nyt at berette.

For yderligere information kontakt
PLO's formand Christian Freitag
Tlf: 5134 3501, cfreitag@dadl.dk

Til toppen


Sådan aflønner du en lægevikar

Når du ansætter en vikar i din praksis, skal vikaren enten være speciallæge i almen medicin eller have været fase 2 amanuensis i din praksis. Ansættes en vikar for en periode på op til to måneder, gælder kravet om at være speciallæge dog undtagelsesvist ikke, men vikaren skal have ret til selvstændigt virke, og der skal være adgang til supervision. Den løn, vikaren har ret til, er de gældende vikartakster, uanset om vikaren er nyuddannet og netop har fået ret til selvstændigt virke. Der er altså ingen forskel i honoreringen, uanset om vikaren ikke er speciallæge i almen medicin. 

Honorering sker efter dagtakst, hvis vikaren er ansat i mindst fem sammenhængende hverdage og i vikariater, hvor vikaren arbejder fast i en eller flere hele dage pr. uge eller måned. Ved vikariater af kortere varighed end en hel dag eller mindre end en hel dag pr. uge, ansættes efter én timetakst, mens timetaksten er en anden ved vikariater af mindst én og mindre end fem dages varighed. 

Du finder nærmere vejledning om takster og ansættelseskontrakten for vikarer her: Vikar i almen praksis

For yderligere information kontakt: 
Konsulent Per Krøyer Alsbæk
Tlf. 3544 8479, pka.plo@dadl.dk

Til toppen


12. september åbnes der for straks-adgang til prøvesvar

I dag er der tre døgns forsinkelser, før borgeren får adgang til at se prøvesvar via sundhed.dk. Fra 12. september bliver prøverne tilgængelige, straks efter de er klar i de lokale laboratoriesystemer. Det kan føre til, at flere patienter kontakter praksis for at få hjælp til at forstå og fortolke deres prøvesvar.

Borgeren og lægen kan efter d. 12. september se nøjagtig de samme prøvesvar, som i dag er tilgængelige på sundhed.dk – nu blot med mindre forsinkelse. Det vil også sige, de prøver den praktiserende læge har bestilt via WEBREQ, og hvor svaret lægges på laboratoriesvarportalen, og dermed er tilgængeligt for borgeren via sundhed.dk.

Læs mere her: Alle borgere får straks-adgang til prøvesvar  

PLO har som del af Lægeforeningen været ude at kritisere den beslutning, fordi vi mener, den tilsidesætter sundhedslovens bestemmelser om, at visse prøvesvar skal gives til patienten på en ”hensynsfuld måde og være tilpasset modtagerens individuelle forudsætninger med hensyn til alder, modenhed, erfaring m.v. ”

Læs mere her: Nyhed: Straks-svar på prøver er ikke et fremskridt for alle patienter

PLO’s it- og dataudvalg har drøftet sagen og imødeser, at beslutningen kan føre til, at flere patienter kontakter praksis for at få hjælp til at forstå og fortolke deres prøvesvar.

For yderligere information kontakt: 
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Tlf. 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk

Til toppen


Ny digital løsning for FP-attester

Forsikring & Pension har udviklet og pilottestet en digital løsning til indhentning af FP-attester fra praktiserende læger. Løsningen omfatter de FP-attester, journalanmodninger og samtykkeerklæringer, som er aftalt mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningens Attestudvalg. Løsningen sættes i drift tirsdag den 3 . oktober. Læs her, hvad det betyder for lægen.

Udvikling og test
Forsikring & Pension udviklede i efteråret 2016 en digital løsning, som medlemmer af Forsikring & Pension kan bruge, når de anmoder en praktiserende læge om helbredsoplysninger. Løsningen er udviklet i samarbejde med MedCom og Dansk Medicinsk Data Distribution (DMDD). 

Løsningen er udviklet efter samme principper og i samme tekniske standarder, som lægeklinikkerne kender fra de kommunale attester (LÆ-blanketterne). Syv forsikrings- og pensionsselskaber har siden januar testet løsningen sammen med udvalgte lægeklinikker. De udvalgte lægeklinikker er alle kunder hos A-data, ClinicCare, Ganglion eller CGM. 

Flere får adgang til løsningen
Forsikring & Pension er nu klar til at rulle løsningen ud til alle interesserede forsikrings- og pensionsselskaber. Det sker fra tirsdag den 3. oktober. Allerede nu har yderligere ni selskaber bedt om adgang til løsningen.

Lægerne bliver tilmeldt den elektroniske løsning i takt med, at lægesystemleverandørerne udbreder de digitale FP-attester. Information om dette udsendes fra lægesystemleverandøren eller MedCom.

Hvad betyder løsningen for lægerne?
Løsningen er lavet sådan, at de deltagende selskaber kan anvende den, uanset om lægeklinikkerne kan modtage digitale FP-attester eller ej.

Hvis lægeklinikken kan modtage digitale FP-attest- og journalanmodninger, fremsendes anmodninger fra de deltagende selskaber til lægepraksissystemet, og lægen kan besvare anmodningerne digitalt. Pr. 3 oktober kan lægen også fremsende en elektronisk faktura til selskabet. 

Hvis lægeklinikken endnu ikke kan modtage digitale FP-attester, fremsendes anmodninger fra de deltagende selskaber med posten. Anmodningerne sendes i en kuvert med Forsikring & Pensions logo på. 

Anmodningerne indeholder oplysninger, som lægen skal bruge, når han besvarer anmodningen. Det gælder både for journalanmodninger og anmodninger om FP-attester.

Patienterne modtager ikke længere FP-attesten og kan derfor ikke medbringe den i konsultationen. FP-attesterne findes i lægepraksissystemet og skal efter udfyldelse sendes til selskabet med posten.

De selskaber, som ikke anvender løsningen endnu, anmoder om FP-attester og journaloplysninger på samme måde som hidtil.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til sekretariatet for Lægeforeningens Attestudvalg på tlf. 3544 8500.
Har du spørgsmål til den tekniske løsning, skal du rette henvendelse til din systemleverandør.

Til toppen


Opfølgning på parakliniske undersøgelser starter nu

Alle journalsystemer til lægepraksis har nu udviklet løsninger, der elektronisk kan følge op på, om der er modtaget svar på bestilte laboratorieprøver, og vise, om svarene er givet til patienten. Dette er et krav i bl.a. IKAS´ akkreditering af lægepraksis. Løsningerne kan nu tages i brug, i takt med at de enkelte laboratorier går i gang.

Region Nordjylland startede på klinisk biokemi og immunologi 28. juni, Region Midtjylland satte sin løsning inden for klinisk biokemi i gang 5. september, og Region Sjælland startede med patologi 24. august.

I takt med, at de enkelte regioners laboratorier starter hen over efteråret, vil informationer herom tilgå lægepraksis i de respektive regioner fra laboratorierne. På MedComs hjemmeside vil man ligeledes kunne se startdatoer for de enkelte laboratorier samt vejledninger til, hvordan løsningen anvendes i de forskellige lægesystemer.

Vejledningerne kan findes hos Medcom: Vejledning - Opfølgning på parakliniske undersøgelser i lægepraksis  

For yderligere information kontakt: 
Laboratorierne i din region eller MedCom, Ib Johansen 
Tlf. 6543 2030, ijo@medcom.dk 

Til toppen


Valg i DSAM 12.-20. september

Nu nærmer de regionale valg sig snart i DSAM. Din stemme ved valget betyder, at du gør din indflydelse gældende og er med til at bestemme den faglige retning for almen praksis. Ligesom sidste år foregår valget elektronisk, og det er derfor meget vigtigt, at du er registreret rigtigt i DSAM’s medlemssystem, da du ellers risikerer ikke at modtage din stemmeseddel. Disse ting, skal du være opmærksom på.

Tjek følgende:

  • Medlemsstatus
  • Din arbejds-/uddannelsesregion
  • Din nuværende mailadresse

​Du kan se og rette dine oplysninger på www.dsam.dk > Om DSAM > Medlemskab > Mit medlemskab. 

DSAM bruger SurveyMonkey til valget, så hvis du på et tidspunkt har blokeret for undersøgelser fra SurveyMonkey, skal du ændre dette eller registrere en anden mailadresse i DSAM’s medlemssystem.

Du kan tilvælge spørgeundersøgelser her. 

Selve valget foregår elektronisk i perioden 12.-20. september i alle regioner. 

Du får tilsendt en mail den 12. september med stemmeseddel for din region. 

Valget slutter den 20. september kl. 15.00. 

Brug din stemme!

Hvis du ikke modtager en elektronisk stemmeseddel den 12. september, så tjek først dit spamfilter, og finder du den ikke der, så kontakt

DSAM, Annette Gehrs
Tlf. 3151 7131, asg@dsam.dk

Til toppen


PLO-Midtjylland 

Medlemsmøde d. 2. november kl. 17.30 – 21.00 i Silkeborg

PLO-Midtjylland afholder medlemsmøde torsdag den 2. november 2017, kl. 17.30 – 21.00 på Hotel Scandic i Silkeborg.
Som sædvanligt er der mulighed for indmelding af punkter til sekretariatet PLO.midtjylland@dadl.dk

Nærmere information om tilmelding og dagsorden følger.

Husk at tjekke din praksis’ e-boks regelmæssigt

Mange informationer fra Region Midtjylland, som kan have betydning for din praksisdrift, bliver sendt med digital post. Husk derfor at tjekke din praksis’ e-boks regelmæssigt.

Vær opmærksom på din praksis’ telefoniske tilgængelighed!
Hvis praksis har lukket telefonen i fx middagspause, om eftermiddagen eller ved andet fravær, er det vigtigt med en enkel og klar anvisning på, hvor patienten kan ringe hen. Det er en god idé at lytte sin egen telefonsvarer igennem.

Når man i dagtid henviser til sin mobiltelefon/akuttelefon, hvilket alle klinikker skal have, er det særligt vigtigt med en letforståelig anvisning på, hvordan patienten skal agere for at få akut lægehjælp, blandt andet er det ikke hensigtsmæssigt at starte beskeden med ”klinikken er lukket…” (eller tilsvarende).

Erfaringsmæssigt lægger en del patienter røret på efter dette og hører ikke beskeden til ende. Dette fører til misforståelser om, at klinikken har lukket i dagtid og fører dermed til ubegrundede klager.

Regionen foretager årligt telefonundersøgelse af, om praksis er tilgængelig. Det gælder både din almindelige telefoniske tilgængelighed i dagtid og i særdeleshed på akutnummer/akuttelefon!

PLO-M arbejder på at lave en vejledende beskrivelse som en hjælp i forhold til, hvad der er en god idé at huske - og hvilke rammer der er for anvisninger på telefonsvarer og på hjemmeside.

Til toppen


PLO-H

Medlemsmøde d. 2. november kl. 17 i Søhuset
PLO-Hovedstaden afholder medlemsmøde torsdag den 2. november 2017 kl. 17.00-19.30 i Søhuset, Hørsholm. Der vil være middag efter mødet. Tilmelding kan allerede nu ske her.

Til toppen


PLO'rientering 18/2017 udgivet d. 8. september 2017