PLO's Lovudvalg

PLO har et lovudvalg, der løbende holder øje med og foreslår ændringer til PLO's love og vedtægter. 

Kommissorium

Formål

Lovudvalget er et teknisk udvalg, der har til opgave at:

  1. Rådgive bestyrelsen i forhold, der vedrører PLO’s love.
    Overfor bestyrelsen stille forslag om ændring af PLO’s love, der nødvendiggøres af ændringer i lovgivning, ændringer i LF's vedtægter eller ud fra en lægepolitisk vurdering.

Lovudvalget er endvidere et politisk udvalg, der har til opgave:

2.   Efter opdrag fra bestyrelsen overfor samme at stille forslag til ændring af de demokratiske processer i PLO’s love. 

Sammensætning

Udvalget sammensættes af 4-5 medlemmer, hvoraf 1-2 medlemmer udpeges blandt bestyrelsens medlemmer, og 3 medlemmer udpeges af bestyrelsen blandt repræsentantskabets medlemmer. Når man ikke længere er aktivt medlem af repræsentantskabet, udtræder man af udvalget.

Udvalgets formand udpeges blandt bestyrelsens medlemmer af udvalget.

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted 2 gange.

Til støtte for udvalget kan udvalget nedsætte ad hoc arbejdsgrupper med
sagkyndige, der har særlig viden i forhold til udvalgets arbejde. Arbejdsgrupperne kan enten være tillidsvalgte PLO´ere eller eksterne eksperter. Disse ad hoc arbejdsgrupper bistår udvalget med at analysere mere økonomiske eller juridiske problemer. Arbejdsgrupperne mødes ikke fast, men arbejder alene ad hoc efter anmodning fra udvalget.

Udvalget mødes efter behov.

Godkendt på bestyrelsesmøde den 6. januar 2017

Lovudvalgets medlemmer