PLO: Coronanyhedsbrev 28. februar 2021

Denne nyhedsmail blev sendt ud til PLO's medlemmer den 28. februar 2021, og omhandler lægeerklæringer ifht. frittagelse for COVID-19-test.

Børne- og Undervisningsministeriet har bedt PLO om at formidle nedenstående information om en lægeerklæring vedrørende fritagelse for podning. 

Ministeriet har også udarbejdet vedhæftede formular, som de ønsker anvendt. 

Da der er tale om en såkaldt “friattest,” har den ikke været forhandlet med Lægeforeningen, der varetager sådanne forhandlinger på vegne af PLO, FAS og YL. 

Det betyder, at det er op til hver enkelt læge selv at prissætte ydelsen.

PLO henleder dog opmærksomheden på, at prissætningen skal stå mål med tidsforbruget for lægen jf. attestvejledningen: https://www.laeger.dk/sites/default/files/attestvejledningen.pdf

PLO gør opmærksom på, at lægen ikke behøver at anføre sit cpr-nummer. men i stedet kan skrive sit autorisationsnummer. Dette opdateres i en senere version af blanketten fra ministeriet.

Sagsgangen omkring blanketten er jf. Børne- og Undervisningsministeriet således, at patienten selv skal medbringe attesten efter forudgående aftale med uddannelsesinstitutionen for at denne er klar på betalingsforpligtelsen.

Det betyder, at patienten selv får udleveret attesten fra uddannelsesinstitutionen og dermed selv har ansvaret for at denne overdrages til uddannelsesinstitutionen.

Mht. betaling så skal attestskabelonen være udfyldt af uddannelsesinstitutionen med EAN nr., således at lægen kan fremsende regning via dette.

PLO har forespurgt ministeriet om, hvorvidt der skal moms på denne lægeattest. Det afklarer ministeriet med SKAT. PLOs udgangspunkt er, at attesten er til beskyttelse af patientens helbred, og derfor er uden moms.

Vi skriver ud, når der er kommet officiel bekræftelse herpå. Vi finder det beklageligt, at denne proces har skullet gå så stærkt, at ikke alle ting er på plads. Men PLO hørte første gang om dette fredag 26/2. PLO har dog vurderet det hensigtsmæssigt, at medlemmerne er bekendt med denne erklæring nu, da der vil komme henvendelser fra patienter herom allerede nu, da ministeren har omtalt erklæringen i pressen.

************************************************************************

Fra Børne- og Undervisningsministeriet 27/2 2021:

Den gradvise genåbning af Danmark indebærer, at der fra søndag d. 28/2 åbnes mulighed for, at flere elever og personale på blandt andet grundskoler, herunder efterskoler mv., samt ungdoms- og voksenuddannelser kan have fysisk fremmøde på deres undervisningsinstitution. Der stilles dog – bortset fra på grundskoleområdet – krav om forudgående test for COVID-19.

Kravet ventes formuleret som følger: ”En elev, kursist, deltager eller ansat skal kunne dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af enten antigen- eller PCR-test for COVID-19 uden for skolen eller institutionen m.v., eller ved gennemførelse af antigentest for covid-19 på skolen eller institutionen m.v. Ved antigentest forstås en test, der på kort tid viser, om der er immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener). Ved PCR-test forstås polymerase chain reaction-test.”

Det fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer, at ift. tilfælde, hvor der er krav om test, kan særlige sundhedsmæssige udfordringer ift. test give anledning til undtagelse fra kravet. Disse udfordringer kan eksempelvis dokumenteres med lægeerklæring.

I den forbindelse bedes praktiserende læger om at udarbejde de relevante lægeerklæringer. Til brug herfor har Sundhedsstyrelse udarbejdet nedenstående retningslinjer:

”Følgende er sundhedsfaglige kriterier for undtagelse af test:

Man er undtaget for hurtigtest, når det kan bevirke særligt svært ubehag, og/eller forværring af sygdom eller lignende. Det drejer sig om følgende:

  • Personer med visse sygdomme eller andre forhold der gør, at det kan være vanskeligt eller potentielt skadeligt at udføre testen, fx
  • Personer med misdannelser af næsen eller lignende.
  • Personer hvor der kan være en risiko for blødning, fx personer der er i blodfortyndende behandling efter hjerteklapoperation eller dyb vene trombose (blodprop i de dybe vener i benet eller i bækkenet), personer med en blødersygdom eller lignende.
  • Personer med mental og/eller kognitiv svækkelse, der gør at personen ikke kan forstå eller medvirke til undersøgelsen*
  • Personer med psykiske tilstande og sygdomme, som angst, PTSD eller lignende, eller hvor undersøgelsen vil føles som et overgreb*

*Gælder også som undtagelse for krav om PCR-test.”