Ph.d.-plan og status

Der skal udarbejdes en ph.d.plan, som beskriver projektforløbet.

Der skal løbende følges op på ph.d.-planen med rapporter, hvor du og din vejleder i samarbejde vurderer, om ph.d.-projektet forløber som planlagt.

I rapporten skal det fremgå, om ph.d.-planen er fulgt i den forudgående periode, og eventuelle afvigelser fra planen skal beskrives. Du skriver kort om projektets progression, og hovedvejlederen kommer med en udtalelse. Du kan også komme med bemærkninger til udtalelsen. Husk også at bruge rapporten til at oplyse om eventuelle problemer - både når det drejer sig om projektet og om relationen mellem dig og din vejleder.

Det er vigtigt, at din ph.d.-plan opdateres, så den passer til udviklingen i dit ph.d.-forløb. Hvis planen ikke følges, skal du have tid til at rette det op. Sker det ikke, ophører din indskrivning – og dermed også din ansættelse, hvis du er ansat ved universitetet.

Se mere information om den løbende revision af din ph.d.-plan på de fire ph.d.-skolers hjemmesider.