Patientklagesystemet

Klage- og tilsynssystemet skal være effektivt og fagligt stærkt

Der behandles årligt over 5.000 sager, hvor patienter har klaget over den sundhedsfaglige behandling i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn eller Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som træffer afgørelser om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel.

Patienter, der klager over sundhedsfaglig behandling i sundhedsvæsenet, har mulighed for at deltage i en lokal dialog om klagen. I 2015 ønskede 1.700 patienter en dialogsamtale i regionerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører også tilsyn med autoriserede sundhedspersoner og behandlingssteder i Danmark. Tilsynet sker bl.a. på baggrund af afgørelser i klagesager fra f.eks. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Tilsynsmyndigheden vurderer, om en sundhedsperson er til fare for patientsikkerheden og har mulighed for at fratage en sundhedsperson autorisationen midlertidigt.

Lægeforeningen arbejder for:

  • Tilsynet med sundhedspersoner skal være effektivt og fagligt stærkt. Derfor er det afgørende, at tilsynsmyndighederne får tilført de nødvendige ressourcer.
  • Erfaringerne fra klagesager skal bruges systematisk til at forbedre behandlingen i sundhedsvæsenet og ikke til straf af enkeltpersoner.
  • Der bør indføres en ankemulighed i patientklagesager.
  • Alle klagesager skal automatisk forsøges løst ved en dialogsamtale. 
  • Offentliggørelsesordningerne skal ikke hænge konkrete sundhedspersoner ud. Reelt sikrer ordningerne ikke, at patienterne kan navigere uden om de offentliggjorte sundhedspersoner. Ordningerne bør i stedet give patienterne en større gennemsigtighed og hjælp til at træffe kvalificerede valg. 
  • Læs mere om Lægeforeningens arbejde for et bedre tilsyn her