Overlæge og afdelingslæge – hvad er forskellene i ansættelsesvilkår?

Fra tid til anden får FAS det spørgsmål, om der er væsentlige forskelle mellem ansættelse som overlæge og afdelingslæge i forhold til den økonomiske honorering og arbejdstid?

Der er især forskelle med hensyn til løn, pension, arbejdstid, overarbejde/merarbejde, dagstjeneste, vagthonorering og ferie. Om det er attraktivt økonomisk at være overlæge fremfor afdelingslæge, beror på en konkret vurdering. Dog er den samlede gennemsnitsløn væsentligt højere for overlæger end afdelingslæger.

Den gennemsnitlige bruttoløn inkl. vagthonorarer og bidrag til pension var for alle overlæger ansat på hospitaler i april 2021 på kr. 94.351 pr. md. Den gennemsnitlige bruttoløn inkl. vagthonorarer og bidrag til pension for alle afdelingslæger ansat på hospitaler i april 2021 på kr. 76.669 pr. md. Kilden til begge gennemsnitstal er Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

I enkelte situationer med lav vagtbelastning i tilstedeværelsesvagter, hvor det kan forekomme, at overlæger og afdelingslæger indgår i samme vagtlag, kan det for en umiddelbar betragtning for den enkelte vagt være lige så godt honoreret for afdelingslæger, mens det ved belastede vagter forholder sig helt modsat. Her er overlæger væsentligt bedre honoreret.

Samlet set honoreres overlæger bedre end afdelingslæger, hvilket dels er begrundet i ledelsesansvaret som overlæge, dels i at overlæger er ansat uden højeste tjenestetid, men dog normalt skal arbejde 37 timer, mens afdelingslæger kun er ansat til 37 timer ugentligt. 

Forskelle mellem overlæger og afdelingslæger - alle tal i aktuelt niveau ( august2021):

 OverlægerAfdelingslæger
Løn

Grundløn m. vagt: 65.263,33 kr. md.
Grundløn u. vagt: 66.725,17 kr. md.

Der kan aftales lokallønstillæg

Grundløn 57.775,42 kr.  md.
Der kan aftales lokallønstillæg
Pension18,88%18,56%
Arbejdstid

Uden højeste tjenestetid, men skal gennemsnitligt planlægges med 37 timer – som ikke væsentligt må overskrides

Gennemsnitligt 37 timer ugentligt

Ekstra arbejdeMerarbejde skal aftales på forhånd og honoreres eller afspadseres med 50%
Overarbejde ud over 37 timer honoreres eller afspadseres med 50%
Vagt på tjenestestedet

Den ubelastede rådighed giver vagthonorar på 4.448,49 kr. på hverdage og 7.516,35 for weekend og helligdage.

Kun de belastede timer tæller i arbejdstiden og afspadseres.
Hvis vagten er for belastet, deles vagten, og vagthonoraret deles.

Der ydes i den situation særskilt timebetaling på hverdage i tidsrummet 18-21: 199,67 kr. pr. time, og fra 21-23: 285,25 kr. pr. time samt for tiden mellem 23-08 i alt 3.278,98 kr.

Den særskilte timebetaling ved delt vagt i weekenden er i tidsrummet 08-18 på 199,67 kr, pr. time, i tidsrummet 18-21 på 399,35 kr. pr. time og i tidsrummet 21 – 08 4.321,57 kr.

Timerne indgår alle i arbejdstiden 1:1 uafhængigt af belastningen – dvs. også ved rådighed. Der ydes ulempebetaling på 62,53 kr. pr. time i følgende tidsrum:

Mandag-torsdag 20-08, fredag 20-24 samt lørdag og søndag 8 – 20.

Ulempebetalingen er 104,75 kr. pr. time i følgende tidsrum:

Lørdage og søndag 20 - 08 og mandage 00 - 08.

Tjeneste

Ved tjeneste udbetales et tillæg pr. time svarende til timebetaling for vagt på tjenestestedet. Tjeneste kan pålægges fra 18-23 hver 5. døgn, og tjeneste i weekenden to weekender om måneden. Der skal minimum ydes 6 timer i tjenesten

Der ydes ulempebetaling for normaltjeneste i samme tidsrum og med samme beløb som vagt på tjenestestedet. Tjeneste efter kl. 18 er vagt og kan kun pålægges hvert femte døgn i gennemsnit. Der skal minimum ydes 6 timer i normaltjeneste

Vagt udenfor tjeneste

Den ubelastede rådighed honoreres med et vagthonorar 1.913,89 kr. på hverdage og 2.895,80 kr. i weekenden og på helligdage. Der er tale om døgnvagter i weekenden. Vagt udenfor tjenestestedet sker i weekenden eventuelt i kombination med tjeneste. I så fald ydes timebetalingerne jf. vagt på tjenestestedet

Ved ubelastet rådighed beregnes der 1/3 time pr. times rådighed. Det effektive arbejde i arbejdstiden, og der ydes ulempegodtgørelse i samme tidsrum og med samme beløb som ved vagt på tjenestestedet. Rådigheden skal følge efter minimum 6 timers normaltjeneste/vagt på tjenestestedet

Beredskabsvagt

Den ubelastede rådighed honoreres på hverdage med 1.435,43 kr. og i weekenden med 2.029,23 kr. Vagten er altovervejende en telefonisk bagvagt

Beredskabsvagt findes ikke for afdelingslæger
Udbetaling af vagt

Effektive timer i vagten indregnes normalt i arbejdstiden, men kan aftales udbetalt til 625,43 kr. pr. time

Udbetalte timer honoreres som overarbejde, da afdelingslæger skal have 37 timer i gennemsnit som norm

Varslingstillæg for ekstraordinært tilkald på en fridagOverlæger får ikke varslingstillæg

Afdelingslæger får 1.981,53 kr. pr. ikke varslet vagt og hertil pensionsbidrag

Varslingstillæg ved ekstraordinært tilkald i forlængelse af planlagt tjenesteOverlæger får ikke varslingstillægAfdelingslæger får 1.049,24 kr. pr. ikke varslet vagt og hertil pensionsbidrag 
FerieOverlæger har sædvanlig løn under ferie, men kan aktivt tilvælge i stedet at have feriekortAfdelingslæger har feriekort

Det skal samtidig understreges, at man som overlæge skal forvente at have mere bunden tid på sin arbejdsplads end afdelingslæger. Denne tid er i vagten honoreret i form af vagthonorarerne for den ubelastede rådighed.