Overenskomst for Region Sjællands Storebæltsberedskab

§ 1.
Overenskomsten omfatter læger, der ansættes ved Region Sjællands Storebæltsberedskab. Der henvises til den til enhver tid gældende funktionsbeskrivelse for Storebæltslæger.

§ 2.
Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) gælder (Regionernes OK-samling 11.21.1) .

§ 3.
Lægen udfører tjeneste ved Storebæltsberedskabet i henhold til tjenestelisten. Lægen skal normalt være bekendt med tjenestens placering mindst 4 uger forud.

Bemærkninger:
Lægen ansættes således ikke med et gennemsnitligt antal timer pr. uge eller måned
.

§ 4.
Lønnen pr. time udgør 391,46 kr. (31-03-2000 niveau). Lønnen reguleres i henhold til Aftale om lønninger for ansatte i amterne (OK 21.03.1). Denne sats gælder alle arbejdstimer ved Lægeambulancen.

Følgende tjenester honoreres i det omfang, tjenesten er pålagt, dvs. normalt opført på tjenestelisten:

• overlap ved vagtskifte
• et månedligt planlægningsmøde

§ 5.
Der kan lokalt forhandles tillæg efter de i overenskomst for underordnede læger gældende bestemmelser om lokal løndannelse (OK 33.06.1).

§ 6.
Der ydes løn under sygdom, dog maksimalt 3 måneder inden for 12 på hinanden følgende måneder.

Løn under sygdom ydes i overensstemmelse med den planlagte tjeneste. Såfremt sygdommen bliver af en sådan varighed, at pågældende af denne årsag ikke indgår i tjenestelisten, ydes løn under sygdom svarende til den gennemsnitlige beskæftigelses pr. måned i de foregående 6 måneder.

§ 7.
Lægen er omfattet af Aftale om ferie for personale ansat regioner (ferie med godtgørelse på 12,5 % - med virkning fra udbetalingen i 2010: 12,95 %) (OK 11.04.1).

§ 8.
Lægen er omfattet af Aftale om fravær af familiemæssige årsager (OK 11.09.2).

§ 9.
Lægen er omfattet af bestemmelserne for underordnende læger for så vidt angår børns første (med virkning fra den 01-04-2009: og anden) sygedag, jf. § 41 i overenskomst for underordnende læger (OK 33.06.1).

§ 10.
Lægen er omfattet af funktionærlovens bestemmelser vedrørende opsigelse og efterløn (OK 11.03.1).

§ 11.
Region Sjælland tegner forsikring, der giver en dækning på 1 mio. kr. ved død eller ulykke i forbindelse med ambulancekørsel.

§ 12.
Overenskomsten har virkning fra den 01-04-2008 og kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31-04-2011. Opsigelse skal ske skriftligt.

København, den 18-11-2008.

For REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN:
Signe Friberg Nielsen/Thorkild Rotenberg 

For YNGRE LÆGER:
Lisbeth B. Lintz Christensen/Søren Geckler