Overarbejde

Hvordan er reglerne for udbetaling af overarbejde?

Alle vagtlag aftaler en normperiode. Ved normperiodens afslutning laves en timeopgørelse for hver enkelt læge over præsterede timer, og denne timeopgørelse sammenholdes med antallet af normtimer (37 timer pr. uge). Eventuelt timeoverskud defineres herefter som overarbejde. Hvis dette overarbejde ikke er afspadseret i kalendermåneden efter opgørelsen, skal det udbetales som overarbejde.

Læge på kontor

Det vil således i høj grad afhænge af normperiodens længde, hvor hurtigt eventuelt overarbejde bliver udbetalt, idet overarbejdet først bliver opgjort ved normperiodens afslutning. Dette må man selvfølgelig tænke på, når man aftaler normperiodens længde. Normperioden er i overenskomsten fastsat til 14 uger, men således at man lokalt kan aftale både kortere (ned til fire uger) og længere normperioder (op til 26 uger).

Yngre Lægerådet kan også lokalt aftale både en kortere og længere afspadseringsperiode for overarbejdet. En kortere afspadseringsperiode kan f.eks. være relevant på sygehuse eller vagtlag, hvor man på forhånd ved, at afspadsering ikke vil være mulig. En længere afspadseringsperiode kan f.eks. tænkes, hvor en enkelt læge ønsker at opspare afspadsering til en længere frihedsperiode. Aftaler om kortere eller længere afspadseringsperioder skal indgås med Yngre Lægerådet, også selv om aftalen kun omfatter en enkelt læge.

Bliver rådigheden i ekstravagter fx. pga. sygdom udbetalt til overarbejdssats i stedet for normaltimesats?

Nej, hvis sygehuset vælger at udbetale rådigheden ved en vagt uden for tjenestestedet, så er satsen for udbetaling den samme, uanset om der er tale om en planlagt vagt eller en ekstra vagt. I begge tilfælde er der jo tale om timer ud over 37 timer pr. uge, og satsen for udbetalinger er en tredjedel timeløn (inkl. lægetillæg m.v. og excl. pensionsbidrag) pr. times tjeneste.

For det effektive arbejde under vagten kan der umiddelbart blive en forskel i honoreringen. Er der tale om en planlagt vagt, vil det effektive arbejde således være indregnet i arbejdstiden. Hvis der derimod er tale om en ekstra vagt, så vil det effektive arbejde i vagten overstige det gennemsnitlige, ugentlige timetal på 37 timer, og timerne skal derfor honoreres som overarbejde (i tid eller penge).

Der kan dog være situationer, hvor det effektive arbejde ikke bliver honoreret som overarbejde, nemlig i de tilfælde, hvor det effektive arbejde kompenseres med tilsvarende frihed inden for samme normperiode.