Opsigelse

Du er ansat som klinisk assistent i regionen

Arbejdsgiveren siger dig op

Som klinisk assistent følger du overenskomsten med Danske Regioner, og funktionærlovens regler om opsigelse er gældende (overenskomstens § 45, stk. 1a og funktionærlovens § 2).

Ansættelsesforholdet kan dog tidligst bringes til ophør til den 1. i en måned med 3 måneders varsel fra regionens side, og arbejdsgiveren skal sende opsigelsen til den ansatte (overenskomstens § 45, stk. 2).

Du siger din stilling op

Du skal sige din stilling op med en måneds varsel til ophør ved en måneds udgang.

Ingen prøvetid

Du kan ikke blive ansat på prøve med forkortet opsigelsesvarsel.

Du er ansat som ph.d.-stipendiat på universitet

Arbejdsgiveren siger dig op

Som ph.d.-stipendiat følger du overenskomst for akademikere i staten.

Overenskomstens § 20 (PDF) , (se side 34), handler om opsigelsesregler. En ph.d.-studerende er funktionær og dermed omfattet af funktionærlovens opsigelsesregler.

I henhold til funktionærlovens § 2 er opsigelsesvarslet afhængigt af ens ansættelsesanciennitet:

  • Inden udløbet af 5 måneders ansættelse: 1 måneds opsigelse
  • Inden udløbet af 2 år og 9 måneders ansættelse: 3 måneders opsigelse
  • Inden udløbet af 5 år og 8 måneders ansættelse: 4 måneders opsigelse
  • Inden udløbet af 8 år og 7 måneders ansættelse: 5 måneders opsigelse
  • Derefter: 6 måneders opsigelse

Du skal altid modtage varslet til udløbet af en måned. Arbejdsgiveren skal sende opsigelsen til dig skriftligt og med begrundelse for afskedigelsen. Hvis du har været uafbrudt beskæftiget hos ansættelsesmyndigheden i mere end 5 måneder, skal arbejdsgiveren samtidig give skriftlig meddelelse om det til organisationen jf. overenskomst § 20 stk. 4 (PDF) (se side 34).

Syg

Statslige arbejdspladser har en forpligtelse til at udvise social ansvarlighed og gøre en indsats for at fastholde sygemeldte medarbejdere på de statslige arbejdspladser.

Ansættelsesmyndigheden skal i det enkelte tilfælde konkret vurdere, om den skal opsige en ansat begrundet i fravær på grund af sygdom eller arbejdsulykke. Før ansættelsesmyndigheden afskediger den ansatte, bør den overveje muligheden for at iværksætte personalepolitiske foranstaltninger, og herunder anvende aftale om job på særlige vilkår (Socialt Kapitel), jf. bilag 1, pkt. 14.

Det henstilles til institutionerne, at ansatte der er blevet afskediget på grund af sygdom, og som er blevet raske, bliver genansat, hvis forholdene i øvrigt tillader det.

Endvidere henstilles det, at institutionerne i forbindelse med ansættelse af personale overvejer at genansætte personer, som uden egen skyld er blevet afskediget, fx på grund af rationaliseringer, omlægninger eller udflytning.

Du siger din stilling op

Ifølge funktionærlovens § 2, stk. 6 skal du sige din stilling op med en måneds varsel til ophør ved en måneds udgang.

Hvis du ønsker at fratræde tidligere, end dit opsigelsesvarsel angiver, skal du indgå en aftale med din arbejdsgiver.

Prøvetid

Hvis du ifølge din ansættelseskontrakt er ansat med prøvetid, kan du blive opsagt med 14 dages varsel inden for de første 3 måneders ansættelse. Dog skal opsigelsesvarslet være udløbet, inden de 3 måneder er gået.