Offentliggørelse af Disciplinærnævnets afgørelser

Disciplinærnævnets afgørelser kan offentliggøres i anonymiseret form eller uden anonymisering afhængig af sagens afgørelse.

Offentliggørelse i anonymiseret form

Disciplinærnævnets afgørelser offentliggøres i anonymiseret form, hvis de har principiel betydning eller har almen interesse og er egnede som vejledning om nævnets praksis.

Offentliggørelse uden anonymisering

Disciplinærnævnet skal offentliggøre afgørelser uden anonymisering, hvor der er givet kritik for alvorlig eller gentagen forsømmelse eller givet kritik i forbindelse med kosmetiske indgreb.

En afgørelse vil blive offentliggjort, hvis den falder inden for ét eller flere af følgende 4 kriterier:

  1. Hvis Disciplinærnævnet finder, at der er mistanke om, at en sundhedsperson har gjort sig skyldig i grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i henhold til den pågældende sundhedspersons autorisationslov, og beslutter at sende sagen til politiet. Det bliver dog ikke offentliggjort, at sagen sendes til politiet. 
  2. Hvis Disciplinærnævnet finder grundlag for kritik og samtidig finder grundlag for at indskærpe sundhedspersonen at vise større omhu og samvittighedsfuldhed i sit fremtidige virke.
  3. Hvis Disciplinærnævnet finder grundlag for kritik af en sundhedsperson, og nævnet derved 3 gange inden for 5 år har tildelt denne sundhedsperson en afgørelse med kritik. Dette gælder uanset, hvilket forhold kritikken vedrører (behandling, information, samtykke, journalføring, aktindsigt, tavshedspligt, mv.).
  4. Hvis Disciplinærnævnet finder grundlag for kritik af en sundhedsperson for virksomhed udøvet i forbindelse med et kosmetisk indgreb, herunder således også information, samtykke og journalføring. Ved et kosmetisk indgreb forstås et indgreb, der hovedsageligt foretages af ikke-behandlingsmæssige årsager.

Hvor og hvordan offentliggøres afgørelserne?

Afgørelserne offentliggøres i 2 år på www.sundhed.dk og på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Afgørelserne bliver offentliggjort med angivelse af titel, navn og autorisationsID på den person, der kritiseres af nævnet. Alle andre navne i afgørelsen skal anonymiseres. Dette gælder også stednavne og navne på sygehuse og afdelinger mv.

Læs mere i bekendtgørelse nr. 1109 af 11. september 2015  om offentliggørelse af afgørelser mv. i klagesager på sundhedsområdet.