Økonomi i PLO-K

Tillidsmandshonorering

PLO-K honoreres med midler fra PLO’s centrale budget. Udgifterne til honorering af PLO-K for et kalenderår fastsættes i PLO’s budget og godkendes af repræsentantskabet.

Repræsentantskabet besluttede den 29. november 2014, at hvert PLO-K fra 2015 honoreres med et årligt minimumshonorar på 15.000 kr. (grundhonorar 2015) samt et pro capita honorar på 300 kr. (grundhonorar 2015) per medlem over 40 medlemmer i PLO-K.

Som udgangspunkt udbetales hele beløbet til formanden for det enkelte PLO-K. Dog kan bestyrelsen for PLO-K beslutte en anden fordeling.

I dellaug fordeles honoraret mellem dellaugsformændene i kommunen efter nærmere aftale i bestyrelsen for PLO-K.

Honoraret udbetales til formanden for PLO-K bagud den 1. december og dækker kalenderåret. Såfremt honoraret skal deles mellem flere, skal formanden for PLO-K oplyse Lægeforeningens regionale sekretariat om dette forud for udbetalingen. Ved formandsskifte i løbet af året fordeles honoraret forholdsmæssigt.

Kilometergodtgørelse og transporttid

Fra 2015 ydes km-godtgørelse og der honoreres transporttid efter PLO’s til enhver tid gældende konsulenttakst til dét bestyrelsesmedlem fra PLO-K, der deltager i møder med PLO-R. Der forudsættes to årlige møder med én deltager fra hvert PLO-K.

Såfremt PLO-R vælger at invitere PLO-K til yderligere møder, må evt. km-godtgørelse og honorering af transporttid til PLO-K i forbindelse med deltagelse i disse møder ske ved brug af midler fra PLO-R’s budget. Beslutning herom træffes af PLO-R.

Administration af udbetaling af tillidsmandshonorar og transportgodtgørelse til PLO-K varetages af Lægeforeningens regionale sekretariater efter aftale med PLO-Centralt.

På repræsentantskabsmødet den 29. november 2014 blev det besluttet, at der til repræsentantskabsmødet i november 2016 skal foreligge en evaluering af tillidsmandshonoreringen af PLO-K (og PLO-R).

Driftsudgifter i PLO-K

Kontingent til brug for dækning af udgifter til drift af PLO-K fastsættes på generalforsamling i PLO-K. Regnskab, som er revideret af to lægelige revisorer, skal godkendes af generalforsamlingen i PLO-K. Kontingent fra medlemmerne opkræves af PLO-K i overensstemmelse med Lægeforeningens vedtægter.

Kontingent kan dække udgifter til afholdelse af medlemsmøder, generalforsamlinger og bestyrelsesmøder i PLO-K samt til den sociale del af PLO-K’s virke.

Kontingent kan ikke anvendes til honorering af bestyrelsen for PLO-K.