Vedtægtsændringer: Nye valgperioder og nyt kontingent
  • Overlægeforeningen
08. oktober 2020

Repræsentantskabet bakkede op om bestyrelsens forslag til ændringer af Overlægeforeningens vedtægter. De indebærer bl.a., at bestyrelsesmedlemmer vælges for kortere perioder ad gangen, et mindre repræsentantskab og en forhøjelse af kontingentet.

Nye valgperioder for bestyrelse og formand

Repræsentantskabet vedtog et forslag fra bestyrelsen om, at medlemmer af bestyrelsen og formanden fremover skal vælges for to år ad gangen med mulighed for tre genvalg op til otte år i alt. I dag vælges de for tre år ad gangen og kan højest sidde i to perioder, dvs. seks år.

Bestyrelsen pegede bl.a. på, at det kan være en styrke for de demokratiske processer at afholde valgene hvert andet år, samtidig med at kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet – bl.a. i forhold til overenskomstforhandlingerne – kan sikres via muligheden for tre genvalg. Desuden kan en valgperiode på to år i stedet for tre år være en fordel for nye medlemmer, der ønsker at prøve kræfter med bestyrelsesarbejdet

Derudover bakkede repræsentantskabet op om et forslag om, at bestyrelsen ikke skal være forpligtet til at konstituere et nyt bestyrelsesmedlem, hvis et medlem stopper i valgperioden, men kan afvente et regulært valg ved førstkommende møde i repræsentantskabet.

Ny sammensætning af bestyrelsen

Overlægeforeningens bestyrelse består fremover af en formand og otte medlemmer i stedet for en formand, syv medlemmer og en observatør. Det blev besluttet, at når Overlægeforeningens repræsentantskab indstiller og får valgt en overlæge som repræsentant for FAS til Lægeforeningens bestyrelse, så bliver denne medlem af bestyrelsen.  

Mindre repræsentantskab

Overlægeforeningens repræsentantskab har i dag 113 medlemmer og er dermed større end de tilsvarende repræsentantskaber i YL og PLO. Bestyrelsen stillede forslag om et repræsentantskab på 70 medlemmer. Det forslag kunne ikke samle flertal. I stedet sagde repræsentantskabet ja til et forslag om, at det fremover skal bestå af 80 medlemmer, inkl. repræsentanterne for Færøerne og Grønland. Det

Det nye repræsentantskab med 80 medlemmer formeres efter nyvalg til repræsentantskabet i andet kvartal 2021.

Forhøjelse af kontingentet

Kontingentet til Overlægeforeningen blev i 2011 sat ned fra 1150 kr. til 800 kr. årligt, og det har fortsat uændret frem til nu. Flere medlemmer af repræsentantskabet har ved de seneste møder efterlyst en forhøjelse af kontingentet for ikke at tære yderligere på egenkapitalen. På den baggrund bakkede repræsentantskabet op om bestyrelsens forslag om at hæve kontingentet til 1150 kr.