Udsigt til flere speciallæger løser ikke alle problemer med lægemangel
  • Lægeforeningen
14. marts 2016

Det er positivt, at der ifølge den nye lægeprognose uddannes markant flere speciallæger, mener Lægeforeningen. Men selv om det samlede tal stiger, er der stadig store udfordringer med at sikre, at læger uddannes inden for de specialer, hvor der bliver behov, og at de senere ansættes de steder i landet, hvor der er ellers vil være mangel på speciallæger.

Den nye lægeprognose for 2015-2040, som netop er offentliggjort, er udarbejdet af Prognose- og Dimensioneringsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Prognosen forudser, at udbuddet af læger vil stige med ca. 59 procent fra 24.209 i 2015 til 38.573 i 2040. Ser man alene på antallet af speciallæger, forventes udbuddet at stige med ca. 49 procent fra 14.841 til 22.176.

"Det er positivt, hvis denne stigning i antallet af læger slår igennem, for der mangler læger mange steder i sundhedsvæsenet. Men der er usikkerhed forbundet med denne type beregninger, og under alle omstændigheder det vigtigt at slå fast, at flere læger i sig selv ikke nødvendigvis vil løse alle problemer. Der er i dag stor forskel på efterspørgslen efter speciallæger fra speciale til speciale. Det gælder også fra landsdel til landsdel. Det vil stadig være en stor udfordring", siger Mads Skipper, formand for Lægeforeningens udvalg for Uddannelse og Forskning.

Udfordringen er bl.a. at gøre det attraktivt for læger at søge ud i alle egne af landet.

”Her peger pilen i høj grad på arbejdsgiverne, som har ansvaret for at tiltrække og fastholde den nødvendige arbejdskraft, akkurat som på det øvrige arbejdsmarked", siger Mads Skipper.

Større kapacitet i videreuddannelsen
Han peger også på, at det stigende antal læger stiller krav til kapaciteten i den lægelige videreuddannelse.

"Det vil i en årrække trække de erfarne lægers tid og sundhedsvæsenets ressourcer, at der skal uddannes flere speciallæger. Det bør lægges ind i planlægningen allerede nu", siger Mads Skipper.

Som årsager til, at prognosen forudser at der sker en stigning i antallet af læger, peger den nye prognose på bl.a. et større optag på uddannelserne, senere pensionsalder, flere udenlandske læger i Danmark, og på at speciallægelægeuddannelsen gennemføres på kortere tid.

Savner analyse af efterspørgslen i de kommende år
Prognoserne er med til at danne baggrund for Sundhedsstyrelsen udfærdigelse af dimensioneringsplaner for antallet af uddannelsesforløb i den lægelige videreuddannelse. Men den kan ikke stå alene, da den alene et en udbudsprognose. Den må ses i sammenhæng med en grundig analyse af efterspørgslen, og den lader sig ikke beskrive alene i en matematisk model.

"Derfor er vi meget glade for Sundheds- og Ældreministeriet har nedsat et lægedækningsudvalg, hvor vi sammen kan foretage analysen af efterspørgslen, så udbudsprognosen bliver brugt i en relevant sammenhæng", siger Mads Skipper.