Sådan bliver fordelingen af det differentierede basishonorar
  • PLO
27. juni 2018

Som led i OK-18 blev det aftalt at indføre differentieret basishonorar. Dette var et stærkt ønske fra RLTN, da Folketinget på forhånd havde truffet beslutning herom og afsat midler til det. For PLO har det været afgørende, at beløbet blev lagt oven på det eksisterende basishonorar. Se fordelingen her.

PLO er ikke gået ind i detaljerne i den fordelingsnøgle, som regionerne lægger til grund. Altså hvilke områder som defineres som lægedækningstruede eller definitionen af patienttyngde.

Det har som nævnt hele tiden været RLTN´s ønske, og PLO har derfor overladt den konkrete model til regionerne at definere i detaljen, så længe beløbet blev lagt oven på basishonoraret som en slags ”bonus”.

PLO må erkende, at det vil være vanskeligt som alle de praktiserende lægers organisation at blande sig langt ned i detaljen om præcis hvilken klinik, der skulle have hvilke penge, og hvilke der ikke skulle have noget.

Differentieret basishonorar fordeles således:

Som en del af overenskomsten for almen praksis er det aftalt, at 60 mio. kr. pr. år skal prioriteres til et differentieret basishonorar.

Heraf prioriteres 40 pct. til læger i lægedækningstruede områder, mens 60 pct. fordeles efter patienttyngde.

Danske Regioner har pr. 27/6-2018 meldt ud, hvordan de 60 mio. kr. bliver fordelt, herunder hvilke geografiske områder der fastlægges som lægedækningstruede i overenskomstperioden.

Det differentierede basishonorar er et tillæg til basishonoraret pr. gruppe 1-sikret patient.

Tillægget udbetales fra 1. januar 2018, to gange pr. år, hhv. den 15. juli og 15. november. Tillægget udbetales til virksomme praksis på udbetalingstidspunktet.

PLO har som nævnt ikke har været inde over modellen eller fordelingsnøglen. Det er således regionernes eget valg, hvordan de har villet fordele denne ekstra pulje.

Midlerne afsat til lægedækningstruede områder udmøntes til praksis pr. tilmeldte patient i de områder, som Danske Regioner i samarbejde med regionerne har defineret som lægedækningstruede.

Områderne er beregnet i en model, som baserer sig på følgende kriterier i et givet område:

  • Andel sikrede dækket af regions- eller udbudsklinik (vægter 50 pct.)
  • Andel sikrede på overførselsindkomst (vægter 30 pct.)
  • Andel læger over 63 år (vægter 10 pct.)
  • Andel praksishandler med goodwill ud af samlet kapacitet som gennemsnit over tre år (vægter 10 pct., men med omvendt fortegn).

Midlerne fordelt efter patienttyngde fordeles ved, at den enkelte læge/lægekliniks nuværende basishonorar sammenlignes med en honorering, hvor køn, alder og sygelighed vægtes anderles.

Den enkelte læge/lægeklinik med en stor forskel mellem de to opgørelser, dog maksimalt 100.000 kr. pr. lægekapacitet, vil få udbetalt forskellen.

Afgrænsningen i forhold til, hvor stor en forskel, der udløser et honorar, beregnes årligt af Danske Regioner i forhold til patientsammensætningen i de enkelte lægeklinikker. Negative forskelle ved de to beregningsmetoder fører ikke til ændret basishonorar.

Yderligere detaljer om fordelingen af de 60 mio. kroner kan ses på Danske Regioners hjemmeside