Region Hovedstaden og PLO-H styrker samarbejdet om akutte patienter
  • PLO
17. oktober 2019

De praktiserende læger spiller en vigtig rolle, når vi skal udvikle det nære sundhedsvæsen. Ny aftale giver borgerne bedre behandling tæt på hjemmet.

Praktiserende Lægers Organisation i Hovedstaden (PLO-H) og Region Hovedstaden har indgået en aftale om et styrket samarbejde. Initiativerne skal bidrage til at reducere antallet af indlæggelser og skabe bedre sygdomsforløb – ikke mindst for de ældre borgere.

Initiativerne vil når de er fuldt indfasede, beløbe sig til ca. 12 mio. kr. Finansieringen vil indgå i de igangværende budgetforhandlinger i Region Hovedstaden.

Sundhed tæt på borgerne
”Aftalen sikrer, at flere mennesker kan få behandling af høj kvalitet i eller tæt på eget hjem. Vi tror på, at fælles løsninger mellem praktiserende læger, kommuner og hospitaler skaber værdi for det enkelte menneske, men også en bedre udnyttelse af sundhedsvæsenets samlede ressourcer,” siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Alle parter er enige om, at man skal forebygge, at ældre, svækkede mennesker indlægges eller genindlægges, hvis deres sygdom i virkeligheden kan håndteres med en kvalificeret og koordineret indsats i hjemmet.

Besøg hos borgerne prioriteres
Formand for PLO-H Karin Zimmer roser forhandlingsforløbet, og er tilfreds med, at aftalen lægger en ramme for nogle af de store udfordringer, som de praktiserende læger sidder med ude i praksis.

”Praktiserende læger kan nu prioritere tid til at afklare akut sygdom hos ældre borgere i samarbejde med de kommunale akutfunktioner. Eller tage hjem til borgeren og sammen med personale fra kommunen vurdere borgerens behov og ønsker og dermed forebygge indlæggelser – det kan fx være borgere med lungebetændelse eller urinvejsinfektion".

"Ligeledes får de praktiserende læger bedre rammer for at ringe og konsultere den afdeling, som lige har udskrevet en patient, hvor der måske er brug for at justere i medicinen, så patienten sparer en strabadserende tur ind på hospitalet,” siger Karin Zimmer.

Kald til 1813 reduceres
Formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden Christoffer Buster Reinhardt (K) lægger også vægt på, at antallet af kontakter til Akuttelefonen 1813 reduceres:

”Jeg er meget glad for aftalen. Det viser, at vi vil de praktiserende læger i Region Hovedstaden. Ved at styrke det nære sundhedsvæsen sikrer vi, at mere klares mellem egen læge, kommune og borger, uden at hospitalet eller 1813 skal indover. Desuden kommer der en ”forbindelsesofficer” mellem 1813 og de praktiserende læger, som
skal styrke dialogen.”

Regionen og PLO-H fremhæver også en ny praksiskonsulentfunktion. For at understøtte samarbejdet om akut syge borgere skal der oprettes et bindeled mellem egen læge og Akuttelefonen 1813 for bl.a. at styrke, at flere borgere afsluttes ved 1813 – og ikke henvises til egen læge næste dag.

Fakta
• Nu kan de praktiserende læger afklare akut sygdom i samarbejde med de kommunale akutfunktioner og ved behov tage ud til borgerne til et forebyggende sygebesøg sammen med kommunen. Både kommunens personale og den praktiserende læge kan tage initiativ til, at borgeren får et besøg. Med aftalen ventes der ca. 9.000 af denne type forebyggende sygebesøg i regionen om året.
• Den faglige kommunikation om de komplekse patientforløb styrkes mellem praktiserende læger og regionens hospitaler. Dermed kan borgerne blive i behandling hos egen læge og undgå indlæggelse. Der ventes ca. 18.000 af
denne type kontakter om året.
• Der oprettes i regi af den fælles kvalitetsorganisation KAP-H en konsulentfunktion med samarbejde med akutberedskabet som sit ansvarsområde.