Praktiserende læger og 1813
  • PLO
08. maj 2017

Formand i PLO-Hovedstaden, Karin Zimmer, har skrevet et debatindlæg i Politiken om de praktiserende lægers bekymring i forhold til 1813. Indlægget er et modsvar til regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersens indlæg i samme avis om akutsystemet 1813, hvor hun kritiserer PLO for ikke at anbefale sine medlemmer at tage ansættelse i 1813.

Af Karin Zimmer, formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Region Hovedstaden

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen skriver 2/5 om akutsystemet 1813. Hun kritiserer PLO for ikke at anbefale sine medlemmer at tage ansættelse i 1813.

PLO’s anbefaling skyldes, at vi har en grundlæggende sundhedsfaglig bekymring for 1813-konstruktionen. Det at visitere akut syge, ukendte patienter i telefonen er en meget vanskelig opgave. En opgave, som speciallæger i almen medicin er specialister i at varetage.

Vi kan rent sundhedsfagligt ikke stå inde for en model, hvor det i stedet er fx sygeplejersker og jordemødre, der visiterer, fordi vi mener, at det udsætter borgerne i Region Hovedstaden for en unødvendig risiko.

Det er rigtigt, at det i almen praksis ofte er lægesekretærer og sygeplejersker, som tager telefonen. Men her arbejder personalet meget tæt sammen med en praktiserende læge, og langt hovedparten af henvendelserne er ikke akutte. De fleste henvendelser kommer fra patienter, man kender, og hvor man har adgang til journalen.

PLO Hovedstaden har foreslået forskellige modeller for de praktiserende lægers deltagelse i en enstrenget akutordning i region Hovedstaden. Og vi har løbende gjort opmærksom på velfungerende enstrengede akutordninger i de fire øvrige regioner, hvor det er praktiserende læger, der visiterer uden for egen læges åbningstid.

En sådan akutordning ville borgerne i landets største region være bedst tjent med.


Indlægget blev bragt i Politiken d. 7. maj 2017