Politianmeldelser af læger sker efter uigennemskuelige kriterier
  • Lægeforeningen
06. december 2018

Lægeforeningen efterlyser i et brev til sundhedsministeren klare og objektive kriterier for, hvornår man som læge kan risikere at blive politianmeldt af Styrelsen for Patientsikkerhed. I dag er det langtfra gennemskueligt i hvilke sager, at styrelsen politianmelder, og hvornår den ikke gør. Det er helt uholdbart og krænkede for lægers retssikkerhed, mener Lægeforeningen.

Lægeforeningen opfordrer i et brev til sundhedsminister Ellen Trane Nørby til at ændre reglerne, så det bliver klart, hvornår man som læge kan risikere at blive meldt til politiet. I dag skal styrelsen anmelde læger til politiet, hvis autorisations- eller straffeloven kan være overtrådt. Det bør ændres af veldefinerede kriterier for, hvad der kan udløse dette alvorlige retslige skridt fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

”Læger har som alle andre krav på retssikkerhed - også i disse sager, hvor deres faglige kunnen vurderes. Vi opfordrer sundhedsministeren til at indføre klare og objektive kriterier for, hvornår en sag skal anmeldes til politiet”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Lægefaglig vurdering er vigtig
Lægeforeningen opfordrer også sundhedsministeren til at sikre, at der er den nødvendige lægefaglige vurdering. Når styrelsen i faglige sager overvejer at foretage politianmeldelse for overtrædelse af autorisationsloven, bør vurderingen – udover juristers overvejelser -  baseres på udtalelser fra lægefagligt sagkyndige. I dag er det for tilfældigt, hvilken vægt den lægelige vurdering tillægges, og om den sendes videre til politiet.     

”Styrelsen bør tillægge de lægelige vurderinger i disse sager stor vægt, fordi de repræsenterer en helt nødvendige viden om, hvordan de konkrete behandlinger foregår i sundhedsvæsenet. Hvis en lægefaglig vurdering peger på, at der ikke er tale om grov forsømmelse eller skødesløshed, bør styrelsen være meget opmærksom og tage vurderingen alvorligt i vurderingen af, om en sag skal til politiet eller ej”, siger Andreas Rudkjøbing.

Bedre overblik skal forebygge unødvendige sager
For Lægeforeningen er det også vigtigt, at læger og andre sundhedsprofessionelle ikke skal gennem en unødvendig retssag.

”Hensynet til patienterne bør veje tungest. Men det er samtidig også vigtigt at forebygge retssager, hvis det er muligt - af hensyn til alle parter. Derfor opfordrer vi Styrelsen for Patientsikkerhed til at udarbejde et overblik over dommene, som hele tiden opdateres. Det kan sikre, at læger og andre sundhedsprofesionelle ikke bliver meldt til politiet i sager, hvor retspraksis har afgjort, at det ikke vil kunne føre til en dom”, siger Andreas Rudkjøbing.

Brevet til ministeren kommer efter, at Kammeradvokaten i september 2018 offentliggjorde en rapport om Styrelsen for Patientsikkerheds politianmeldelser af læger og andre sundhedsprofessionelle i 2017. Det er sundhedsministeren, som har bestilt rapporten, og hensigten er at danne grundlag for en politisk drøftelse af, om styrelsen har haft passende balance mellem på den ene side patientsikkerheden og på den anden sundhedsprofessionelles retssikkerhed.

”Grundlæggende ’frikender’ Kammeradvokaten den praksis, som Styrelsen for Patientsikkerhed har fulgt. Lægeforeningen har kritiseret denne gennemgang af sagerne, fordi Kammeradvokaten ikke inddrog læger i vurderingerne. Men der er også bemærkninger i Kammeradvokatens rapport, som er mere kritiske over styrelsens praksis, og det er dem, som vi følger op på i vores brev til sundhedsministeren, og som vi har en forventning om, at hun tager alvorligt”, siger Andreas Rudkjøbing.