PLO foreslår forhandlinger genoptaget
  • PLO
28. juni 2017

Overenskomstforhandlingerne mellem PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) blev afbrudt den 27. april. I maj og juni har der dog været en række mere uformelle kontakter mellem parterne. Afstanden er nu så beskeden, at PLO foreslår en formel genoptagelse af forhandlingerne med henblik på, at der holdes et afsluttende forhandlingsmøde.
 

PLO’s formand Christian Freitag udtaler:

”PLO oplever, på trods af at forhandlingerne stadig er vanskelige, at parterne nu er meget tæt på at kunne indgå en aftale. Det økonomiske gab, som har været en hindring for et resultat meget længe, er nu nede på under 50 mio. kroner i aftalens tredje år, en afstand vi bør kunne nå hen over, hvis vi begge er villige til at tage det sidste, afgørende skridt hen mod hinanden”.

”Der er to andre væsentlige punkter, som parterne skal nå til enighed om. Det ene er en justering af lægernes grundhonorar, som skal tilgodese læger, der har flere arbejdskrævende patienter end gennemsnittet. Det andet er redskaber, som kan hjælpe lægerne med at holde sig inden for den faste økonomiramme, RLTN kræver skal være en del af en aftale. Disse to udeståender føler PLO sig overbevist om, at parterne kan hjælpe hinanden med at løse, så en aftale endeligt kan falde på plads”.

”Den skitse til en aftale, der er på bordet, vil give bedre hjælp til cancerpatienter, KOL-patienter, børn med astma, ja, faktisk til alle patienter med langvarige sygdomsforløb. En ny overenskomst vil også forbedre mulighederne for, at de praktiserende læger kan aflægge sygebesøg, når det er nødvendigt.”

”Vi står med en historisk mulighed for at påbegynde en prioritering af almen praksis og dermed ruste os til morgendagens udfordringer. Vi pådrager os derfor et tungt ansvar, hvis ikke vi er i stand til at sætte os om et bord og finde hinanden over de forholdsvis små uenigheder, der består”, slutter Christian Freitag.

Fakta – de sidste knaster

Økonomi
Da forhandlingerne om en ny overenskomst den 27. april brød sammen, skiltes parterne først og fremmest på grund af økonomien, hvor RLTN tilbød en udvidel-se af den økonomiske ramme på 600 mio. kroner i overenskomstens tredje år, hvor PLO ønskede 724 mio. kroner Dette set i lyset af de nye opgaver, som PLO i overenskomstaftalen påtog sig.

PLO foreslår nu, at forhandlingerne sker i et økonomisk spænd på mellem 660-700 mio. kroner i overenskomstens tredje år med de opgaver, som lå på bordet, da par-terne forlod hinanden den 27. april.

Differentieret basishonorar
PLO konstaterer, at det er afgørende for RLTN, at der aftales en model for differentieret basishonorar, som tager udgangspunkt i rapporten fra regeringens Lægedækningsudvalg. PLO foreslår en kompromismodel, som indebærer en mindre omfattende permanent omfordeling af den eksisterende økonomi for PLO´s medlemmer. PLO’s model vil i højere grad end RLTN’s fokusere på områder med dårlig lægedækning. 

PLO foreslår endvidere, at der efter nogle år gennemføres en evaluering af den model for differentieret basishonorar, der aftales, med henblik på videreudvikling af denne.

Aktivitetsdæmpende foranstaltninger
PLO konstaterer, at det er afgørende for RLTN, at der skal være et økonomisk loft over økonomien i almen praksis. For at kunne leve op til dette har PLO brug for at kunne iværksætte aktivitetsdæmpende foranstaltninger, hvis den økonomiske ramme er ved at blive overskredet. PLO foreslår derfor, at den tekst, som er i økonomiprotokollatet i den gældende overenskomst mellem Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) og RLTN vedrørende aktivitetsdæmpende foranstaltninger, skrives ind i den kommende overenskomst for almen praksis.

Resten
Parterne har i de seneste uger uformelt drøftet kompromismodeller for håndtering af de resterende uenighedspunkter vedrørende blandt andet økonomiloftets bagatelgrænse og længde, modregning i honorar ved rammeoverskridelse, evt. overførsel af ubrugt ramme, mulighed for honorering af to konsultationer pr. dag samt samtaleterapi som enkeltstående samtale. 

PLO vurderer, at parterne på disse områder er så tæt på hinanden, at et rimeligt kompromis kan opnås på et afsluttende forhandlingsmøde, og at forhandlingerne på disse emner kan være styrende for, hvor den økonomiske ramme skal lande i spændet mellem 660 og 700 mio. kroner i overenskomstens tredje år.

Forhandlingerne om en ny overenskomst for almen praksis føres på et uopsagt grundlag. Det vil sige, at den nuværende overenskomst, indgået i 2014, foreløbig kører videre.

Fakta om almen praksis og fohandlingerne om ny overenskomst

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har i ca. otte måneder forhandlet om en ny overenskomst for almen praksis. 

PLO og RLTN er i forhandlingerne nået til enighed om en række nye initiativer, der styrker den praktiserende læges opgaveløsning i det nære sundhedsvæsen og forbedrer samarbejdet med både sygehuse og kommuner. Men på nogle få, afgørende områder mangler man at få fjernet de sidste knaster. 

Overenskomstens temaer, som har været drøftet i forhandlingslokalet, er i hovedtræk:

1. Konkrete initiativer, der skal forbedre lægedækningen i hele landet
2. Opgaveflytning fra sygehusambulatorier til almen praksis, herunder for patienter med type 2-diabetes og KOL
3. Opprioritering af sygebesøg, både i hjemmet og på de kommunale pladser og plejecentre
4. Målrettet indsat mod borgere efter sygehusindlæggelse. Giver almen praksis et større ansvar, så de svækkede borgere ikke bliver ”tabt” i sektorovergangen
5. Borgernære forløbsplaner for KOL og diabetes med det formål at sikre hver enkelt patient overblik og viden om eget forløb og behandlingsplan
6. Initiativer, der skal hjælpe klinikkerne med at bruge mere tid på de borgere med alvorlig og kronisk sygdom, der har mest behov for læge - og lidt mindre på de raske og knap så syge
7. Styrket indsats over for borgere med lungesygdom, herunder børn med astma
8. Særlige indsatser i almen praksis over for borgere med kræftsygdom
9. Omlægning af de praktiserende lægers kvalitetsarbejde, herunder bedre og mere efteruddannelse af praktiserende læger og deres personale
10. Bedre deling af sundhedsdata på tværs af sektorerne og fortsat digitalisering i klinikkerne