Ny overenskomst for uddannelseslæger og vikarer i almen praksis
  • PLO
20. marts 2019

PLO og Yngre Læger har indgået aftale om fornyelse af overenskomsten for praksisamanuenser fase 2 og 3 (uddannelseslæger) og for vikarer i almen praksis. Den nye overenskomst løber fra 1. april 2018 til 30. marts 2021.

Fornyelsen af overenskomsten indebærer, at uddannelseslægerne i almen praksis får de samme lønforbedringer og pensionsreguleringer som deres kolleger på de regionale sygehuse. 

Det er præciseret, at der er ret til en spisepause, og der er en række forbedringer i aftalen om fravær af familiemæssige årsager (plejeforældre, sorgorlov og fertilitetsbehandling) svarende til, hvad der er indført på det regionale område.

Herudover er det aftalt, at praksisamanuenserne i almen praksis har ret til at afholde 6. ferieuge med løntræk. 

”Jeg tror på, at vi med denne aftale styrker rekrutteringen af unge læger til vores fag. Et bredt politisk flertal vil oprette 100 ekstra hoveduddannelsesstillinger i almen medicin, så behovet for uddannelseslæger i almen praksis vil vokse markant i de kommende år. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi har indgået en aftale, inden for en ansvarlig økonomisk ramme, der cementerer de praktiserende lægers gode ry som attraktive og familievenlige arbejdspladser,” siger Niels Ulrich Holm, der er formand for Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og næstformand for PLO.

Han fremhæver, at der i den nye overenskomst indføres en ret til, at uddannelseslæger i fase 3 kan få fri uden løn på én hverdag til deltagelse på et praksiskøbskursus. Deres udgifter hertil dækkes af Fonden for Almen Praksis. Hensigten er at understøtte rekrutteringen af læger til almen praksis.

I overenskomsten for vikarer i almen praksis er det aftalt, at der sker en række ændringer i standardkontrakten, hvor der gives mulighed for at aftale efteruddannelse, pension og ret til fravær ved barns første og anden sygedag, hvis arbejdstager og arbejdsgiver er enige om dette. Og der sker en forenkling i honoreringen af vikarer, idet de særlige timetakster for kortvarige vikariater bortfalder. 

Der har hidtil været en overenskomstaftalt konkurrenceklausul for vikarlæger. Som følge af ny lovgivning, der pålægger arbejdsgiverne omkostninger ved indgåelse af konkurrenceklausuler, har PLO aftalt med Yngre Læger, at konkurrenceklausulen udgår fra overenskomsten.

Dette er den sidste overenskomst, PLO kommer til at forhandle på disse to områder, idet det på sidste repræsentantskabsmøde såvel i PLO som i PLA blev aftalt, at det fremadrettet er PLA, der skal varetage disse forhandlinger.

Det betyder, at det fremadrettet forudsætter medlemskab af PLA, hvis man skal have ansættelsesretlig rådgivning vedrørende uddannelseslæger og vikarer i almen praksis.