Læger vil kunne klage over sagsbehandling i tilsynssager
  • Lægeforeningen
29. oktober 2018

Det er ikke muligt for læger at klage, hvis de i en tilsynssag oplever mangelfuld eller forkert sagsbehandling hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Den manglende klageadgang undergraver lægers retssikkerhed, og derfor opfordrer Lægeforeningen til at ændre autorisationsloven.

Hvis en læge vurderer, at Styrelsen for Patientsikkerhed har begået en sagsbehandlingsfejl i en tilsynssag, så er det ikke længere muligt for lægen at klage over styrelsen. Det slår både Sundheds- og Ældreministeriet og senest Ombudsmanden fast efter en konkret henvendelse fra Lægeforeningen.

Alvorlig brud på retssikkerhed

Tidligere har det ellers været praksis, at Sundheds- og Ældreministeriet netop har behandlet klager over styrelsens administrative sagsbehandling, og det har endda fremgået af styrelsens klagevejledning, at lægen har haft mulighed for at indbringe en klage over sagsbehandlingen til ministeriet. Men nu er der lukket for klageadgangen og det er ifølge både ministeriet og Ombudsmanden i overensstemmelse med lovgivningen på området.
    
Lægeforeningen er forundret over ministeriets kursændring og mener, at det er en ganske alvorlig forringelse af lægers retssikkerhed, at de ikke længere har mulighed for at klage over Styrelsen for Patientsikkerheds sagsbehandling i en tilsynssag. 

”Det er meget alvorligt for en læge at få en tilsynssag. Derfor er det også helt afgørende, at sagsbehandlingen er i orden. På andre områder - eksempelvis på socialområdet, hvor en afgørelse truffet af en myndighed kan være særligt indgribende - er det muligt at klage over en myndigheds sagsbehandling. Det er helt uholdbart, at læger i tilsynssager ikke har den mulighed”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.  

Opret klagemulighed 

Derfor opfordrer han til, at Folketinget ændrer loven, så læger og andre ansatte i sundhedsvæsenet, der er omfattet af autorisationsloven, kan klage over Styrelsen for Patientsikkerheds sagsbehandling i en tilsynssag. 

”At læger får bedre retssikkerhed er naturligvis afgørende. Men det er også i ministerens interesse at få information om, hvordan Styrelsen for Patientsikkerhed behandler sagerne, og om der begås fejl eller dårlig sagsbehandling i en styrelse under ministeriets ressortområde. Uden den viden kan man jo heller ikke lære af de fejl, som opstår og få dem rettet”, siger Andreas Rudkjøbing.

Nyt ankenævn for tilsynssager

Lægeforeningen arbejder også for, at der oprettes et nyt ankenævn for tilsynssager hvor læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner kan klage over visse afgørelser, der er særligt indgribende. Det gælder f.eks. sager, hvor sundhedspersoners virksomhedsområde midlertidigt indskrænkes eller deres autorisationen fratages midlertidigt.