Lægeetisk Nævn: Svend Lings har klart overtrådt de lægeetiske principper
  • Lægeforeningen
25. september 2018

Lægeforeningens Lægeetiske Nævn vurderer, at læge Svend Lings har handlet i strid med de etiske principper for læger. Nævnet begrunder afgørelsen med, at Svend Lings har medvirket til at offentliggøre en vejledning i, hvordan patienter kan begå selvmord, og at han har tilvejebragt medicin til patienter med det formål at gøre dem i stand til at begå selvmord. 

I juni 2018 bad Lægeforeningens bestyrelse Lægeetisk Nævn om at undersøge, hvorvidt Svend Lings har handlet i strid med Lægeforeningens etiske principper. Baggrunden for anmodningen var Svend Lings udtalelser i pressen. Her har han fortalt om, hvordan han har han har medvirket til at offentliggøre en vejledning i, hvordan patienter kan begå selvmord, og at han har tilvejebragt medicin til patienter med det formål at gøre dem i stand til at begå selvmord. 

Efter at have behandlet sagen vurderer Lægeetisk Nævn, at Svend Lings klart har handlet i strid med Lægeforeningens etiske principper for læger ved at have været med til at udarbejde, offentliggøre og anprise en vejledning i, hvordan patienter kan begå selvmord.

”Nævnet har vurderet, at Svend Lings handlinger er i klar strid med det lægeetiske princip om, at en læge aldrig må medvirke til patientens selvmord. Det er også nævnets vurdering, at Svend Lings ved at anvende sin lægelige viden og kompetencer til at udarbejde og offentliggøre selvmordsvejledningen klart har handlet i strid med værdighedskravet, som lyder, at lægen altid skal handle på en måde, som viser lægen værdig til den tillid fra patienter, kolleger og samfund, som varetagelse af lægerollen kræver”, siger Carsten Hædersdal, formand for Lægeetisk Nævn.  

Ved at misbruge den lægeautoriserede ret til at ordinere lægemidler og udskrive recepter til sig selv med det formål at give dem videre til patienter, så de kan begå selvmord, vurderer nævnet også, at Svend Lings har handlet i klar strid med de etiske regler 

”Det gælder både i forhold til, at han med sine handlinger ikke har vist omhu og samvittighedsfuldhed og ikke har tjent til at styrke god lægegerning og et tillidsfuldt samarbejde mellem læge og patient. Desuden finder nævnet, at assisteret selvmord er uforenelig med de krav om forsvarlig lægevirksomhed, som fremgår af de etiske regler”, siger Carsten Hædersdal. 

Formanden oplyser, at det nu er op til Lægeforeningens bestyrelse at vurdere, om den på baggrund af nævnets vurdering finder anledning til at tage yderligere skridt i forhold til Svend Lings – herunder at indstille til Voldgiftsretten, at han idømmes en bod eller ekskluderes som medlem af Lægeforeningen.