Hårdt brug for at styrke sundhedsfagligheden på bosteder
  • Lægeforeningen
27. juni 2018

En ny tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed dokumenterer, at omkring 90 procent af de kommunale bosteder har problemer med patientsikkerheden. Det er nødvendigt med et massivt løft af de sundhedsfaglige kompetencer på bostederne, mener Lægeforeningen.

I mere end 90 procent af tilfældene konstaterede styrelsen problemer med patientsikkerheden, og det er særligt håndteringen af medicin, der halter. Det viser en ny tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som har gennemført 136 tilsyn med bosteder i regi af det såkaldte risikobaserede tilsyn i 2017. 

Basal mangel på forståelse for medicinhåndtering

Styrelsen skriver i rapporten, at der på mange bosteder er en basal mangel på forståelse for medicinering.   Af rapporten fremgår det f.eks., at 36 procent af de bosteder, som er blevet undersøgt, ikke lever op til de krav, som stilles, når der skal føres medicinlister. På flere bosteder var der også uoverensstemmelse mellem antallet af tabletter på medicinlisterne og antallet af tabletter i doseringsæsker. Det øger risikoen for, at beboerne får for lidt eller for meget medicin, og det kan have alvorlige konsekvenser for patienterne. 

Vigtigt at der er styr på medicinen

Lægeforeningen finder det særdeles kritisabelt, når styrelsen konstaterer så mange alvorlige problemer med patientsikkerheden på bostederne. 

”Rigtig mange af de beboere, der bor på bosteder, er sårbare og har flere sygdomme på én gang. Mange har svære psykiske lidelser samtidig med, at de har somatiske sygdomme, og de får mange forskellige typer medicin, som det er vigtigt, at der er godt styr på. Netop medicinhåndtering skal være en basiskompetence på alle bosteder”, siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen. 

Brug for massivt kompetenceløft 

Han peger på, at tilsynsrapporten understreger behovet for, at der sker et massivt sundhedsfagligt kompetenceløft på især de socialpsykiatriske bosteder.
 
”Først og fremmest skal de sundhedsfaglige kompetencer styrkes - eksempelvis ved at sikre en fast tilknyttet læge til alle bostederne og en tættere sparring med behandlingspsykiatrien, hvor det er relevant”, siger lægeformanden. 

Minimumskrav og anbefalinger savnes 

Styrelsen opfordrer til ”et fælles og systematisk løft af hele området”, men kommer ikke med nogle anvisninger til, hvad det konkret er, kommunerne og bostedernes ledelser skal gøre for at rette op på forholdene andet end at pege på ledelsernes og driftsherrernes ansvar. 

”Vi savner vi nogle klare anbefalinger til bostederne –  gerne med krav til kommunerne om, hvilke kompetencer der skal være til stede for at kunne håndtere f.eks. borgere med svære psykiske lidelser”, siger Andreas Rudkjøbing.