Besparelser: 13 overlæger ventes afskediget i region Sjælland
  • Overlægeforeningen
29. oktober 2018

Region Sjælland skal spare og forventer derfor at skulle afskedige op i mod 317 medarbejdere. De 13 ser foreløbigt ud til at være overlæger. Overlægeforeningen har derfor været med til at forhandle en aftale på plads, der kan afbøde konsekvenserne for de ansatte mest muligt.

Et stort underskud på budgettet for 2019 er årsagen til, at region Sjælland i denne uge har meldt ud, at de forventer at skulle afskedige op i mod 317 medarbejdere, mens yderligere 278 ledige stillinger bliver nedlagt. 13 overlæger står til at blive afskediget – og godt 14 stillinger forventes herudover at blive nedlagt.

Overlægeforeningen har derfor sammen med øvrige faglige organisationer deltaget i møder med region Sjælland for at få forhandlet en aftale på plads, der kan mindske konsekvenserne for de ansatte i regionen mest muligt.

Aftalen består af tre dele: Et afsnit, der handler om at forebygge eller afværge afskedigelserne. Et afsnit om de direkte berørte medarbejdere. Og et afsnit, der vedrører de medarbejdere, der bliver tilbage på afdelingerne.

Mulighed for frivillig aftrædelsesaftale

23 faglige organisationer har indgået aftalen med regionen. Med aftalen kan medarbejdere, der ønsker en mulighed for en frivillig fratrædelsesordning – fx fordi de er på vej på pension eller lignende - søge om dette. Muligheden gælder for overenskomstansatte medarbejdere, og for at få en aftale om frivilligt fratræde forudsættes det, at fratrædelsen forhindrer en afskedigelse. Medlemmer, der overvejer denne mulighed, kan kontakte sekretariatet for rådgivning.

Pulje til kompetenceudvikling

Med aftalen har Overlægeforeningen og de øvrige faglige organisationer også fået forhandlet en pulje til kompetenceudvikling på plads. Det betyder, at de overenskomstaftalte kompetencefonde suppleres med midler, som enkeltpersoner eller grupper af ansatte kan søge med henblik på at udvikle kompetencer.

Øvrige tiltag

Aftalen giver også mulighed for, at afskedigede medarbejdere kan få krisehjælp fra regionens krisehjælpsordning.

De faglige organisationer havde ønsket, at aftalen også skulle indeholde en mulighed for fritstilling af afskedigede medarbejdere i opsigelsesperioden. Det har Region Sjælland ikke ville imødekomme. I stedet har parterne aftalt, at fritstilling kan aftales efter en konkret og individuel vurdering, hvor særlige forhold gør sig gældende.

Samtidig har regionen forpligtet sig til at gøre en særlig indsats for, at personalegrupper, som kun findes i én afdeling i koncernenheden, kan omplaceres til andre koncernområder. Dette kan være relevant for specialiserede medarbejdere som overlæger.

Endelig indeholder aftalen en præcisering af, at regionen anerkender, at situationen omkring de mange afskedigelser bliver en udfordring for arbejdsmiljøet, og at det er regionens ansvar at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for de ansatte. Regionen vil derfor sørge for, at der er en samlet fremstilling af de tilbud, der udbydes i forhold til arbejdsmiljømæssige udfordringer.

Overlægeforeningen er til rådighed

Tillidsrepræsentanterne på de berørte sygehuse vil være til rådighed for at bistå som bisiddere ved individuelle samtaler om påtænkte afskedigelser, hvis de berørte overlæger ønsker det. En konsulent fra Overlægeforeningens sekretariat vil ligeledes være til stede på sygehusene på de dage, der afholdes individuelle samtaler. Der vil også være mulighed for at kontakte Overlægeforeningens konsulent telefonisk i løbet af dagen eller dagene efter modtagelse af eventuelt partshøringsbrev.

Overlægeforeningens sekretariat står til rådighed med juridisk rådgivning
- om eventuelle frivillige fratrædelsesaftaler (sådanne aftaler skal indgås mellem FAS og Region Sjælland)
- i forbindelse med eventuel omplacering til anden stilling inden for regionen
- i forbindelse med eventuel fusion af afdelinger
- om partshøringer om påtænkte afskedigelser