Region Hovedstaden og PLO afslutter 1813-forhandlinger
 • PLO
02. maj 2016

Publiceret 16. maj 2015

Region Hovedstaden og PLO opgav på et møde onsdag aften at nå til enighed om en ny akutordning, som de praktiserende læger kunne deltage i. Dermed er et forløb over fire måneder mellem de praktiserende læger og Region Hovedstaden nu afsluttet, uden at det lykkedes at nå til enighed.

Ifølge PLO-formand Christian Freitag har begge parter været optaget af at finde en løsning til gavn for borgerne.

”Vi har haft en god forhandling i en tillidsfuld tone, og vi forlader hinanden uden at smække med dørene. Vi må dog konstatere, at vi ikke er enige om den overordnede ramme".

"Vi har tilbudt regionen en helhedsløsning, hvor vi overtager ansvaret for telefonvisitationen og behandling. I denne model har vi forsøgt at integrere helhedsløsningen i den enstrengede struktur, som Region Hovedstaden allerede har etableret med 1813. Vi kan imidlertid ikke indgå en aftale under den forudsætning, at vi som selvstændige erhvervsdrivende giver afkald på ledelsen af arbejdet”, siger Christian Freitag.

I Region Hovedstaden er regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) på borgernes vegne ærgerlig over, at parterne ikke kunne opnå en aftale. Men hun vil ikke kalde forhandlingerne frugtesløse.

”Selv om jeg ærgrer mig over den manglende aftale, er jeg glad for de mange gode forslag, som er kommet ud af forhandlingerne. Derfor vil jeg hurtigt indkalde partierne bag Akuttelefonen 1813 til at se på, hvilke løsninger vi kan sætte i spil. Det handler om svartiderne, men også om at styrke kvaliteten og gøre en indsats for arbejdsmiljøet for de ansatte på Akuttelefonen”, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Den gordiske knude i forhandlingerne var uenigheden om den helhedsløsning, som PLO tilbød regionen.

”Vi foreslog, at de praktiserende læger som samlet gruppe går ind og løfter den almenmedicinske del af opgaverne i regionens akutordning. På den måde fastholder vi en for os afgørende indflydelse på faglighed og organisation, og vi kan samtidigt løse de udfordringer, som 1813-ordningen står over for”, siger Christian Freitag.

Men ifølge Sophie Hæstorp Andersen vil en sådan helhedsløsning reelt betyde en eksklusivaftale, hvor driften og ansvaret for Akuttelefonen helt vil overgå til de praktiserende læger. Dermed skaber man et system inde i systemet, og det gavner ikke den enkelte borger, mener regionsrådsformanden.

”Jeg vil gerne understrege, at vi meget gerne vil styrke de almenmedicinske kompetencer på 1813. Derfor har vi på flere punkter lyttet til PLO og imødekommet deres ønsker. Men hvis vi gav dem hele den eksklusive ret til at stå for 1813, så ville vi reelt skabe et nyt system inde i det eksisterende akutsystem".

"Flere systemer betyder flere faggrænser, mere besvær og større risiko for fejl. Jeg vil hellere nedbryde faggrænserne og gøre tingene enklere for borgerne og vores ansatte, ikke mere besværlige”, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Yderligere oplysninger:

 • Region Hovedstadens pressevagt, tlf. 7020-9588
 • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, via Region  Hovedstadens pressevagt
 • Formand for PLO Christian Freitag, tlf. 5134-3501
 • Formand for PLO-Hovedstaden Flemming Skovsgaard, tlf. 2670-2818

FAKTA: DET HAR REGION HOVEDSTADEN TILBUDT PLO

Region Hovedstaden anerkender, at et tættere samarbejde mellem almen praksis og regionens akutordning vil gavne borgerne og give bedre patientforløb og kvalitetsudvikling. Derfor har regionen tilbudt at imødekomme PLO på en række punkter.

 • Honorarmodeller: Regionen har tilbudt de praktiserende læger at arbejde videre med forskellige honorarmodeller, fx at alment praktiserende læger får mulighed for, at honorering sker via ydernummer, således at aftalen indgås mellem regionen og den enkelte praksis.
 • En ny lederstilling med almenmedicinsk baggrund: Regionen har tilbudt at oprette en ny faglig lederstilling, som har almen medicinsk profil. Denne stilling skal rådgive og uddanne lægerne ved Akuttelefonen 1813, medvirke til at udvikle kvalitet, beslutningsstøtteværktøjer, dokumentation og epikriser og evidensbaseret praksis og sikre brobygning til almen praksis.
 • Mulighed for at tage 1813-vagter – væk fra Akutberedskabet: Regionen har tilbudt at sætte en forsøgsordning i gang, der gør det muligt at tage 1813-vagter fra lægehuset og ikke i Ballerup, hvor Akutberedskabet ligger. I samme forbindelse oprettes også 1813-arbejdspladser på akutmodtagelser/-klinikker, så det bliver mere fleksibelt at tage timer på akuttelefonen. 
 • En ny følgegruppe, der skal være med til at udvikle akutordningen: Der etableres en følgegruppe, hvor PLO sammen med de øvrige organisationer er med til at udvikle det enstrengede og visiterede akutsystem. 
 • At lønnen afspejler vagternes tidspunkter: Regionen har tilbudt at afsætte 3 mio. kr. til såkaldt differentieret honorering, der afspejler vagternes tidspunkt – så der er tilstrækkelig lægebemanding fx ved spidsbelastninger.
 • Flere ressourcer til lægedelen af 1813: For at reducere svartiden – særligt ventetiden til at tale med en læge om børn under 12 år – har regionen tilbudt at ændre den nuværende organisering og bemanding på Akuttelefonen 1813, så der tilføres flere lægeressourcer.

FAKTA: DET HAR PLO TILBUDT REGION HOVEDSTADEN

 • En helhedsløsning: Den indebærer, at PLO har ansvaret for lægedækningen af 1813 og EVA alle timer i døgnet alle ugens dage. Dette kræver honorering på overenskomstlignende vilkår som i øvrige regioner, men med sikret minimumsløn og kompensation ved nattevagt før hverdage, eller med timehonorering, der afspejler graden af ulempevagt.
 • Al vagtplanlægning på 1813 varetages af PLO: PLO vil sikre forsyningen af læger, også i spidsbelastninger, således at ikke opstår huller i vagtplanlægningen.
 • Dækning af vagter i hele det enstrengede og visiterede akutsystem: Foruden telefonvisitation kan de praktiserende læger påtage sig vagter i akutmodtagelser og akutklinikker eller som udkørende læger på hjemmebesøg.
 • Tage ansvar for almen medicinsk kontinuitet: Vurdering ved en læge med almen medicinsk kompetence, uanset om patienten har brug for telefonvurdering, sygebesøg eller konkret vurdering ved fremmøde.
 • Mulighed for tillægsfunktioner, der fx sikrer kvalitetsudvikling og uddannelse af yngre læger: Når en praktiserende læge deltager i vagten i EVA eller på 1813, kan det være en mulighed at påtage sig en særlig tillægsfunktion. Dette skal ske uden for helhedsløsningen, og stillingerne skal opslås som konsulentstillinger.
 • Supervision af yngre kolleger under uddannelse til speciallæge i almen medicin.