Nye regler for refusion ved sygdom og barsel i almen praksis

Karensperioden for fraværshjælp er fjernet, der sker en udvidelse af dækningen ved barsel og adoption, og klinikejere med ansatte læger kan få refusion ved sygdom og barsel. Det er nogle af de nye regler i Administrationsudvalget, som blev vedtaget på PLO’s repræsentantskabsmøde d. 23. november 2019.

De nye regler for udbetaling for dækning er beskrevet i ”Regler for udbetaling ved fravær”, som du kan læse her.

De væsentligste ændringer er:

 • Karensperioden for fraværshjælp fjernes
  Karensperioden på tre måneder for nye medlemmer af PLO fjernes. En praktiserende læge, der er medlem af PLO, er dækket fra første medlemsdag (gælder fra registreringen i regionen).

  Der gælder fortsat en regel om tre måneders ansættelse for ansatte læger, der ikke er medlem af PLO. Ligesom at vagtlæger fortsat skal have kørt som vagtlæge i tre måneder, før de er omfattet af dækning fra Administrationsudvalget.
 • Udvidelse af dækningen ved barsel og adoption
  Hidtil har kvindelige praktiserende læger været berettiget til fraværshjælp i op til 120 hverdage inden for et år efter fødslen eller modtagelsen af barnet. Denne periode er nu udvidet til 130 hverdage, så den svarer til, hvad der gælder på det øvrige arbejdsmarked.

  Ved adoption gælder dækningen også mandlige praktiserende læger.
 • Krav om tidligere lægeerklæring
  Indtil nu har der først været krav om en lægeerklæring for sygefravær efter 110 hverdage, da der her skulle ansøges om udvidet sygehjælp. Fremover er der krav om en lægeerklæring efter 40 hverdages sygefravær.
 • Halve sygedage
  Med de nye regler er der lagt et loft over det antal dage, en praktiserende læge kan registrere halve sygedage i. Fremover er det kun muligt at registrere halve sygedage i op til seks på hinanden følgende kalendermåneder.

Ændringer der træder i kraft den 1. januar 2020:

 • Ansatte læger omfattes af dækning fra Administrationsudvalget:
  Med OK18 blev der indført dækning for ansatte læger i praksis i lægedækningstruede områder. Denne dækning udstrækkes pr. 1. januar 2020 til at gælde alle praksis med ansatte læger, hvis den ansatte læge har ret til fuld løn i den periode, som Administrationsudvalget dækker.

  Det betyder også, at praksis med ansatte læger ikke længere automatisk vil modtage en forholdsmæssig andel af de midler, som regionerne indbetaler til Administrationsudvalget.
 • Ændret beregning af fraværshjælp til ansatte læger:
  Beregningen af fraværshjælp til ansatte læger beregnes på samme måde, som fraværshjælpen til praktiserende læger (ejerlæger). Med de nye regler er der dog lagt et loft på fraværshjælpen, så den højest kan udgøre 90 pct. af den ansattes løn med fradrag af henholdsvis sygedagpenge og barselsdagpenge samt ydelser fra barsel.dk.

  I den forbindelse er det også præciseret, at der ved beregningen forudsættes, at praksis har tegnet en sygedagpengeforsikring, og dermed er berettiget til sygedagpenge fra 2. fraværsdag.