Ny stilling som overlæge eller lægelig chef - hvad så?

Annoncering af nye stillinger som overlæge eller lægelig chef sker som hovedregel via www.laegejob.dk. Enkelte stillinger annonceres i Ugeskrift for Læger.

Foreningen er ikke inde over opslagene og har derfor heller ikke set på, om løn- og ansættelsesvilkår lever op til overenskomstens eller lægechefaftalens bestemmelser. Det er derfor op til den enkelte ansøger, at være opmærksom på eventuelle forhold ved stillingen, som kunne være problematiske. Hvis du er i tvivl, bør du kontakte den lokale tillidsrepræsentant eller foreningens sekretariat.

Du kan finde oversigt over lokale tillidsrepræsentanter her og oversigt over sekretariatets sagsbehandlere på overlægeområdet her.

Hvad skal du være opmærksom på?
Nedenfor er skitseret nogle forhold, som du børe være opmærksom på, når du søger en stilling som overlæge eller lægelig chef:

  • Der skal foreligge en stillingsbeskrivelse. Det fremgår af både Overenskomst for overlæger og Aftale for lægelige chefer, at stillingsbeskrivelse skal foreligge ved stillingsopslag. Den skal indeholde en beskrivelse af de særlige funktioner, herunder ledelsesfunktioner, eventuel konsulentforpligtelse eller bistandsforpligtelse mv., som måtte være knyttet til stillingen.
  • Efter overenskomsten kan et ansættelsesforhold omfatte flere tjenestesteder, og overlægen kan indgå i såvel dagtjeneste som vagt på et andet tjenestested end hovedtjenestestedet. (Hoved)tjenestested og eventuelle andre tjenestesteder skal angives i ansættelsesbeviset (ansættelsesbrev/kontrakt).
  • Hvis der er knyttet arbejdsopgaver, som hører under socialområdet, til stillingen, skal der foreligge en aftale mellem regionen og foreningen. Hvis der ikke foreligger en aftale, skal du kontakte foreningen.
  • Hvis stillingen som ledende overlæge omfatter ledelse af flere grundspecialer, anbefales det at rette henvendelse til sekretariatet med henblik på en afklaring af ansvarsforhold og øvrige ansættelsesmæssige vilkår.

Stillinger som lægelige direktører samt cheflæger kan besættes på:

  1. tjenestemandsvilkår
  2. åremålsvilkår – der henvises til Rammeaftale om åremålsansættelse samt Protokollat nr. 2 til Aftale for lægelige chefer
  3. kontraktvilkår -der henvises til Rammeaftale om kontraktansættelse for lægelige chefer
  • øvrige lægelige chefer kan tillige ansættes på overenskomstvilkår.

For alle stillinger gælder, at det er arbejdsgiver, som beslutter ansættelsesformen.

Er man tjenestemand i forvejen, kan man vælge at bibeholde tjenestemandsansættelsen.