Klinisk biokemi

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler.

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Medicinsk ekspert:

 • Sygdomsforståelse på baggrund af cellernes molekylære mekanismer
 • Interesse og evne for laboratoriearbejde
 • Interesse og evne for at rådgive andre specialer i tolkning af analyse-resultater
 • Indsigt i klinisk biokemisk udviklingsarbejde

Lægen skal udvise interesse for og evne til at indgå som medicinsk ekspert i det klinisk biokemiske speciale og gennem uddannelsen opnå kompetencer til selvstændig at:

 • Rådgive og støtte de kliniske afdelinger med hensyn til den klinisk biokemiske udredning af patienterne, samt vejlede i tolkning af biokemiske og molekylærbiologiske analyseresultater
 • Rådgive personalet internt på den kliniske biokemiske afdeling, hvor han/hun skal bidrage med medicinsk relevant viden i forhold til arbejdet i afdelingen
 • Anvende statistiske/biostatistiske analyser samt vejlede kolleger/personale i afdelingen om brug og tolkning af statistiske analyser
 • Medvirke til indførelse af nye analyser

Akademiker:

Lægen skal udvise interesse og evne for forskning således at han/hun under uddannelsen til klinisk biokemiker vil opnå kompetence til selvstændigt at:  

 • Indsamle baggrundsviden ved litteratursøgning
 • Planlægge og gennemføre de praktiske dele af forsknings- og udviklingsprojekter
 • Behandle og analysere data afledt af forskningsprojekterne d) opbygge og vedligeholde forskningssamarbejder indenfor det klinisk biokemiske, kliniske eller basalvidenskabelige område
 • Formidle de af forsknings- eller udviklingsprojektet afledte resultater ved danske eller internationale faglige kongresser i form af posters eller foredrag  
 • Udfærdige videnskabelige artikler og rapporter samt videnskabelige afhandlinger (Ph.d., doktordisputats)
 • Vejlede yngre kolleger samt studerende

Kommunikator:

 • Gode kommunikations- og formidlingsevner
 • Interesse for at undervise

Lægen skal udvise interesse for og have evne til at kommunikere sin viden målrettet til såvel fagpersoner som lægfolk, herunder

 • Begå sig selvstændigt i faglige sammenhænge på både dansk og engelsk
 • Udarbejde skriftlige vejledninger

Samarbejder:

Lægen skal udvise interesse for og evne til at indgå i multidisciplinært samarbejde omkring laboratoriedrift, udvikling og undervisning samt forskningsaktiviteter såvel indenlandsk såvel som internationalt

Leder og administrator:

 • Evne til at udøve faglig ledelse
 • Evne til at strukturere og prioritere egen tid og arbejdsopgaver

Lægen skal udvise interesse for og evne til at opnå indsigt i ledelsesmæssige opgaver ved

 • Planlægning og administration af eget forskningsprojekt
 • Udfærdigelse af udviklingsopgaver/rapporter
 • Involvering i aspekter af afdelingens ledelsesopgaver.

Sundhedsfremmer:

 • Evne til at omsætte de basale biokemiske fremskridt til praktisk diagnostisk arbejde
 • Lægen skal udvise interesse for og evne til at udnytte sin faglige viden til at fremme sundheden generelt ved bl.a. at bidrage til evidensbaseret udnyttelse af analyser

Professionel:

 • Bevidsthed om egne muligheder og begrænsninger.
 • Lægen skal udvise interesse for og evne til på et højt fagligt og etisk niveau at træffe beslutninger, der er i patienternes interesse.
Yngre læge fraktion af  Faglige selskab

YLKB

Senest
opdateret:

Juli 2021

Faglige selskabwww.dskb.dk