Nefrologi

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler.

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Medicinsk ekspert:

 • Nefrologi (eller afdelinger med specialet repræsenteret)
 • Andre intern medicinske specialer
 • Parakliniske specialer (patologi, mikrobiologi, klinisk immunologi, klinisk farmakologi)
 • Øvrige relevante kliniske specialer eller afdelinger (f.eks. urologi, anæstesiologi, akut medicin)

Akademiker:

Videnskabelig aktivitet (prioriteret rækkefølge): 

 • Disputats
 • PhD
 • Videnskabelige artikler i peer-reviewed internationale tidsskrifter
 • Kasuistikker, artikler i nationale tidsskrifter
 • Foredrag
 • Abstracts
 • Posters
 • Udarbejdelse af protokol til videnskabeligt projekt/litteraturstudie
 • Kvalitetssikringsarbejde (dokumenterbart)

Øvrige roller:

 • Vurdering af kompetencer opnået i I-stilling
 • Lægefaglige tillidshverv
 • Undervisningserfaring (af sundhedsfaglige faggrupper)

Kommunikator:

Mundtlige kommunikationsevner

 • Faglig undervisningserfaring (læger>plejepersonale>prægraduat>øvrige)
 • Uddannelse i kommunikation
 • Kommunikationskurser udover de obligatoriske og af betydeligt omfang
 • Anden undervisningserfaring

Skriftlige kommunikationsevner

 • Instrukser/guidelines
 • Patientinformationer og andre informationer til lægmand
 • Andre skriftlige opgaver

Samarbejder:

 • Organisatorisk arbejde i fagligt relevante organisationer
 • Tillidsmandshverv
 • Tværfaglige fora (f.eks. samarbejdsudvalg, lokaludvalg)
 • Fagpolitiske organer
 • Ansvarsområder i den daglige funktion (Uddannelseskoordinerende yngre læge m.v.)

Leder og administrator:

Kompetencer opnået gennem deltagelse i:

Varetagelse over 6 mdr. vil veje tungest

 • Formaliseret uddannelse indenfor ledelse/administration
 • Skemalægning
 • Klinisk vejlederfunktion
 • Deltagelse i organisatorisk arbejde
 • Deltagelse i foreningsarbejde, politisk arbejde, bestyrelsesarbejde, frivilligt arbejde og lignende

Sundhedsfremmer:

 • Undervisning i sundhedsfremmende adfærd, rygestop, vægttab etc.
 • Arbejde i hjælpeorganisation
 • Ulandsarbejde

Professionel:

 • Uddybes i den skriftlige ansøgning og ved ansættelsessamtalen
 • Demonstration af målrettethed og engagement i egen og andres læring og uddannelsesforløb
 • Skift af specialeønske eller anden ændring i mål i løbet af karrieren udelukker ikke målrettethed. Målrettethed kan demonstreres ved, at man kan gøre rede for sine mål, og demonstrere, at man har forfulgt de mål, man undervejs har sat sig
 • Refleksiv overfor egen rolle. Holdninger til arbejde, sundhedsvæsen og omgivende samfund
Yngre læge fraktion af  Faglige selskab

Yngre Nefrologer

Senest
opdateret:

Juli 2021

Faglige selskabwww.nephrology.dk