Akutmedicin

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler.

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Medicinsk ekspert
Specialerelevante ansættelser i prioriteret grupper:

Gruppe 1

 • Akutmedicin

Gruppe 2 - vægtet ligeværdigt

 • Intern medicinske specialer 
 • Ortopædkirurgi
 • Kirurgi
 • Almen medicin
 • Anæstesiologi
 • Pædiatri

Gruppe 3

 • Psykiatri/BU psykiatri
 • Neurologi
 • Gyn/obs

Gruppe 4

 • Øvrige specialer

Akademiker
Kompetencer opnået via videnskabeligt arbejde med akutmedicinsk forskning og anvendt forskning vægtende højst

 • Disputats
 • PhD
 • Master 
 • Videnskabelige artikler
 • Kasuistikker 
 • Abstracts
 • Foredrag
 • Posters 
 • Udarbejdelse af protokol til videnskabeligt projekt/litteraturstudie
 • Kvalitetssikringsarbejde (dokumenterbar=)

Faglig undervisningserfaring af 

 • Læger 
 • Lægestuderende 
 • Sygeplejersker
 • Andet fagpersonale
 • Anden undervisning

Kommunikator
Gode mundtlige kommunikationsevner
Evnen til at tilpasse sproget til situationen i kommunikationen med både andet sundhedsfagligt personale, patienten og pårørende.

 • Kunne kommunikere med alle typer og aldersgrupper af patienter
 • Kunne kommunikere med kollega(er)
 • Rådgivningsvirksomhed
 • Uddannelse i kommunikation 
 • Anden undervisningserfaring

Gode skriftlige kommunikationsevner
Fremlægge eksempler på god skriftlig kommunikation der illustrerer at ansøgeren kan formidle budskaber skriftligt:

 • Patientinformationer
 • Andre skriftlige opgaver 
 • Kunne formulere sig kort og præcist til kollegaer i journaler, henvisninger og epikriser

Samarbejder 
Kompetencer opnået gennem deltagelse i

 • Tværfaglige fora (fx samarbejdsudvalg, lokaludvalg)
 • Fagpolitiske organer
 • Uddannelsesudvalg
 • Ansvarsområder i den daglige funktion (fx uddannelses-koordinator, NIP- eller IT-ansvarlig
 • Tillidsmandserhverv

At man varetager en post man er valgt eller udpeget til er et plus. 

Leder og administrator
Opnås for kompetencer opnået ved

 • Master i organisation
 • Bestyrelsesarbejde 
 • Klinisk vejleder funktion
 • Militær ledelsesuddannelse
 • Anden taktisk ledelseserfaring 
 • Tutor
 • Instrukser / guidelines

Sundhedsfremmer
Opnåes ved sundhedsfremmende adfærd eller opgaver. Aktivitet med akutmedicinsk relation har forrang

 • Undervisning i sundhedsfremmende adfærd
 • Ulandsarbejde
 • Arbejde i hjælpeorganisation eller rådgivning

Professionel

 • Demonstration af målrettethed og engagement i egen læring og uddannelsesforløb. (Målrettet kan demonstreres ved, at man kan gøre rede for sine mål, og demonstrere at man har forfulgt de mål, man undervejs har sat sig. Interesse og evne til at arbejde inden for specialer med kontakt til akutmedicin og herunder specielt inden for selve det akutmedicinske speciale)
 • Refleksiv overfor egen rolle
 • Kunne redegøre for overvejelser om professionelle udfordringer ved en karriere i akutmedicin
 • Kunne redegøre for overvejelser om de etiske udfordringer man kan udsættes for ved en karriere i akutmedicin

Interesse for det akutmedicinske speciale

 • Aktiv deltagelse i det videnskabelige selskabs arbejde. Dokumenteret ved mødedeltagelse og evt. deltagelse i selskabets udvalg og grupper
 • Kursusdeltagelse
 • Forskning/undervisning inden for det akutmedicinske speciale
   
Yngre læge fraktion af  Faglige selskab

YDAM

Senest
opdateret:

Juli 2021

Faglige selskabwww.dasem.dk