Nævnsafgørelsernes indhold

Disciplinærnævnet kan benytte nedenstående reaktioner i sine afgørelser ifølge Indenrigs- og sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1447 af 15. december 2010 om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Mulige reaktioner:

  1. Sagen giver ikke grundlag for kritik af sundhedspersonens sundhedsfaglige virksomhed.
  2. Sagen giver ikke grundlag for kritik, idet sundhedspersonen ikke har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 4-7 eller 9.
  3. Sagen giver grundlag for kritik af sundhedspersonens sundhedsfaglige virksomhed, idet sundhedspersonen har ikke har udvist den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed, jf. § 17 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.
  4. Sagen giver grundlag for kritik, idet sundhedspersonen har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 4-7 og 9.
  5. Sagen giver grundlag for kritik, jf. nr. 3 og 4, og yderligere grundlag for at indskærpe sundhedspersonen at være mere omhyggelig og samvittighedsfuld i sit fremtidige virke.
  6. Sagen giver grundlag for kritik, jf. nr. 3 og 4, og yderligere grundlag for berettiget mistanke om, at sundhedspersonen ved sin sundhedsfaglige virksomhed kan have gjort sig skyldig i et strafbart forhold. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn kan på den baggrund anmode anklagemyndigheden om at overveje at rejse tiltale.

Tilsidesættelse af andre forskrifter for lægegerningen

Der er herudover adskillige eksempler på, at Disciplinærnævnet i sine afgørelser udtaler, at lægen efter nævnets opfattelse har tilsidesat andre forskrifter for lægegerningen, f. eks.

  • uvildighedskravet i forbindelse med attestudstedelse, jf. autorisationslovens § 20 (lov nr. 1350 af 17. december 2008)
  • forskrifter om ligsyn og obduktion mv. i sundhedslovens afsnit XIII  (lov nr. 1202 af 14. november 2014),
  • forskrifter for journalføring etc.

Disciplinærnævnets afgørelser sendes til klageren og de konkrete sundhedspersoner, som klagen drejer sig om og vedkommende sygehusafdeling, hvor behandlingen har fundet sted. Herudover orienterer nævnets sekretariat vedkommende region, hvor fejlen blev begået, det vil sige den indklagede læges arbejdsgiver. Herudover orienteres Styrelsen for Patientsikkerhed (tilsynsmyndigheden).