Når du søger job

Når du søger job, skal du være opmærksom på:

Fri med løn til jobsøgning

I henhold til funktionærlovens § 16 har du - under behørigt hensyn til arbejdsgiveren - ret til fri med løn til jobsøgning, hvis du selv har sagt op eller sidder i opsagt stilling.

Sidder du i en tidsbegrænset stilling, bliver du sagt op samtidig med, at du bliver ansat, og du er derfor omfattet af reglen.

Sidder du i en tidsubegrænset stilling, fx som afdelingslæge, skal du enten selv have sagt op eller være sagt op for at have retten.

Perioden, hvor du må gå til jobsamtale med løn, svarer til længden på dit opsigelsesvarsel. Det vil sige, at hvis din arbejdsgiver kan opsige dig med 3 måneders varsel, har du ret til at gå til jobsamtaler i arbejdstiden i de sidste 3 måneder af din tidsbegrænsede ansættelse.

Med "behørigt hensyn" menes, at du har varslet fraværet i så god tid som muligt, og at det ikke har været muligt at placere ansættelsessamtalen på et andet tidspunkt. Der er ingen kvote for, hvor mange gange du må gå til jobsamtale, og dit ord for det er tilstrækkelig dokumentation for fraværet. Arbejdsgiveren har ikke ret til at vide, hvor du skal til samtale.

Hvis det giver dig problemer, så bed afdelingen om at kontakte lønkontoret eller HR-afdelingen. 

Stillingens uddannelsesværdi

Er det en stilling, du skal bruge som led videreuddannelsen, skal du sikre dig, at den tæller med i videreuddannelsen. Stillingerne vil typisk hedde introduktionsstillinger eller hoveduddannelsesforløb og evt. have et nummer. Det er de regionale videreuddannelsesråd, der administrerer videreuddannelsen, så kontakt dem, hvis du er i tvivl om, hvorvidt stillingen tæller med.

Ansættelsesperioden

Uklassificerede 1. reservelægestillinger er 5-årige. For klassificerede stillinger er længden bestemt af uddannelsesbestemmelserne.

Reservelægestillinger er 1-årige, eller længden er bestemt af uddannelsesbestemmelserne.

Afdelingslægestillinger er tidsubegrænsede. Specielt ved vikaransættelser skal du være opmærksom på, at der ikke blot er tale om at indføre prøveansættelse ad bagdøren. 

Ny løn

Husk, du har mulighed for at få ny løn. Forhandling af funktions- og/eller kvalifikationstillæg skal ske, inden du accepterer ansættelsen endeligt.

Opsig aldrig din nuværende stilling, inden løn og ansættelsesvilkår (inklusive funktions- og kvalifikationstillæg) er aftalt, og dit nye ansættelsesbevis er underskrevet.

Ansættelsesbevis

Du skal have et ansættelsesbevis senest en måned efter tiltræden. Ansættelsesbeviset skal mindst indeholde:

  1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.
  2. Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder, og om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse.
  3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori.
  4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.
  5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.
  6. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.
  7. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom.
  8. Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer.
  9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
  10. Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er.

Boligforhold

Til uddannelsesstillinger er der ofte boligret, dog ikke i Københavnsområdet. Den enkelte ansættelsesmyndighed skal, såfremt det ikke er muligt at tilbyde lægebolig, bistå med skaffe en anden bolig.

Det private område

Er det en stilling på det private område, hvor Yngre Læger ikke har overenskomst, skal vi opfordre dig til at kontakte Yngre Læger, inden du skriver under på noget.