Meritoverførsel

Du har mulighed for at få overført merit for kompetencer opnået i ét uddannelsesforløb til et andet. Du kan også få overført kompetencer opnået i udlandet til en dansk speciallægeuddannelse.

Her står det

Reglerne fremgår af § 14 i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger.

Her skal du henvende dig

Hvis du har opnået kompetencer, som du mener, kan overføres til et andet uddannelsesforløb, skal du henvende dig til dit regionale videreuddannelsessekretariat: 

Godt råd

Og den gyldne regel er: Søg hellere en gang for meget end en gang for lidt.

Specielt for udsendte med forsvaret

Du kan også få merit, hvis du bliver udsendt med forsvaret. Det gælder dog kun for specialerne anæstesiologi, kirurgi og ortopædkirurgi. Læs mere i Sundhedsstyrelsens vejledning om ansættelse i konflikt- og krigsområder (PDF).

1. reservelægeløn ved merit i hoveduddannelsesforløbet

Ifølge overenskomsten aflønnes man som reservelæge i de første 2 1/2 år af hoveduddannelsen og herefter aflønnes man som 1. reservelæge. I almen praksis aflønnes man som reservelæge de første 3 år.

Hvis man får merit og forkortet hoveduddannelsen, skal man også have forkortet den periode, man aflønnes som reservelæge. Det har Yngre Læger fået medhold i i en voldgiftssag.

Meritten fordeles forholdsmæssigt på perioden som reservelæge og 1. reservelæge. Hvis man fx får merit for 2 år og hoveduddannelsen er 5-årig, så forkortes perioden som reservelæge med 1 år. 

Hvis hoveduddannelsen derimod er 48 måneder (og hvor de 30 måneder er reservelægetid), så forkortes perioden som reservelæge med 15 måneder.

Se voldgiftskendelsen fra 2014 og supplement hertil nedenfor.

Merit uden forkortet uddannelsesforløb -  gældende for alle hoveduddannelsesforløb 

I en voldgiftssag fra februar 2017 fik Danske Regioner medhold i en uenighed om merit. Det er nu afklaret, at hvis man får merit, men uden at man får forkortet hoveduddannelsesforløbet, får man heller ikke forkortet perioden på reservelægeløn . Se voldgiftssagen fra 2017 nedenfor.

Voldgiftskendelse fra 12. juli 2018: Merit gav ikke krav på forkortet ansættelse

Det sker imidlertid, at en afdeling ikke vil forkorte uddannelsesforløbet ved merit. Lægen bliver nødt til at blive i ansættelsen, der formelt set ikke har nogen uddannelsesmæssig værdi, og lægen bliver ikke hurtigere speciallæge.

I en konkret sag afviste en afdeling at frigive en læge, der havde fået merit. Begrundelsen var, at afdelingen havde vanskeligheder med at rekruttere læger. Yngre Læger mente, lægen havde krav på at blive frigivet, bl.a. fordi det fremgår af overenskomsten, at ansættelsens varighed svarer til uddannelsesreglerne. Da vi ikke kunne blive enige med arbejdsgiverne, er spørgsmålet blevet behandlet ved en faglig voldgift, og vi fik opmandens kendelse den 12. juli.

I kendelsen giver opmanden arbejdsgiverne ret i, at lægen i den konkrete sag ikke havde krav på at blive frigivet, da afdelingen har massive rekrutteringsproblemer, og da lægen i forbindelse med ansættelse i hoveduddannelse har underskrevet en bindende ansættelses- og uddannelsesaftale.

Opmanden tilkendegiver samtidig, at både lægen og samfundet har en betydelig interesse i, at godkendt merit resulterer i forkortet hoveduddannelse. Regionerne og afdelingerne skal derfor vægte dette hensyn særdeles tungt, når de tager stilling til en anmodning om fritagelse på baggrund af merit. Arbejdsgiveren kan altså ikke afvise en anmodning om at blive fritaget, blot fordi det passer dårligt og opleves som besværligt. Der skal mere tungtvejende grunde til at afvise fritagelse. Se kendelsen nedenfor.

Merit - særligt gældende for almen medicin

Hvis man får merit og forkortet hoveduddannelsen i almen medicin, skal man have forkortet den periode, man aflønnes som reservelæge med fuld gennemslag. 

Hvis man fx får merit for 1 år, så forkortes perioden som reservelæge med 1 år. 

Det har Yngre Læger fået medhold i - se voldgiftskendelsen fra 2017 nedenfor.

Hvis det er aktuelt for dig, så kontakt os på yl@dadl.dk.

Kontakt sekretariatet

Oplever du problemer i forbindelse med merit - herunder med at blive fritaget for en ansættelse, så kontakt sekretariatet.

Voldgiftssager

Voldgiftssag om merit, 2014 (PDF)

Supplement til voldgiftssag 2014 (PDF)

Voldgiftssag om merit, 2017 (PDF)

Voldgiftssag om merit, 12. juli 2018 (PDF)