Merarbejde - praktiske råd

Der er ikke for overlæger fastsat en højeste arbejdstid, men det er dog fastsat i overenskomsten, at arbejdet skal søges tilrettelagt således, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for en fuldtidsbeskæftiget overlæge ikke væsentligt overstiger 37 timer pr. uge.

Hvis du oplever eller forventer, at du må arbejde væsentligt mere end 37 timer pr. uge, har du mulighed for starte en merarbejdssag med henblik på honorering af dit merarbejde.

Der kan f. eks. være merarbejde som følge af vakance i stillinger, længerevarende sygefravær hos kollegaer, ventelisteafvikling eller stigende arbejdsmængde, som ikke har medført en tilsvarende øget normering.

6 råd om at starte en sag om godtgørelse for merarbejde
I det følgende vil vi opliste råd til, hvordan du starter en sag om godtgørelse for merarbejde:

1. Først skal du vurdere om betingelserne for at få godtgørelse for merarbejde er til stede. De fremgår af de gældende aftaler om godtgørelse for merarbejde: 

Der skal være tale om tjenstligt merarbejde, som er af midlertidig karakter, og som er pålagt den ansatte i henhold til særlig ordre eller ifølge en godkendt tjenestefordeling eller i øvrigt har været en forudsætning for den forsvarlige varetagelse af de med stillingen forbundne tjenstlige pligter.

Merarbejdet skal have et større omfang og have strakt sig over en periode, der normalt ikke må være mindre end 4 uger. I praksis vil det sige, at merarbejdet skal udgøre mindst 35 timer inden for et kvartal.

2. Når du vil starte en sag om godtgørelse for merarbejde, anbefales, at du varsler sagen over for din ledelse (din foresatte, som oftest vil være den ledende overlæge). 
Det bør ske ved, at du – evt. sammen med de kollegaer, som også har merarbejde – skriver et brev til din ledelse, evt. med kopi til sygehusets ledelse og nærmere begrunder, hvorfor det er nødvendigt at udføre merarbejde. Der kan f. eks. være tale om vakance i stillinger, længerevarende sygefravær hos kollegaer, ventelisteafvikling eller stigende arbejdsmængde, som ikke har medført en tilsvarende øget normering.

3. Når der er opnået accept af merarbejdet, påhviler det dig (og dine kollegaer) at foretage en løbende arbejdstidsregistrering, der dag for dag angiver arbejdstiden, herunder også effektive timer erlagt i forbindelse med vagt. De effektive timer under vagt, skal dog ikke medtages, hvis der er indgået en aftale om, at disse timer udbetales i stedet for afspadsering.

4. Hvis ledelsen ikke vil acceptere, at merarbejdssag startes, må konsekvensen være, at det angives, hvorledes arbejdstiden kan reduceres, f. eks. ved arbejdsomlægninger, reduceret patientindtag eller andet.

5. Der skal ske indberetning til ledelsen om merarbejdets omfang ved merarbejdets ophør, eller hvis merarbejdet strækker sig over en længere periode mindst hvert kvartal.

6. På baggrund heraf skal regionen godkende merarbejdets omfang, hvilket sker på baggrund af indstilling fra ledelsen (sygehusledelse, centerledelse). Regionen kan have delegeret denne kompetence f. eks. til den enkelte sygehusledelse eller centerledelse. 
Godtgørelse for merarbejde kan enten ske i form af erstatningsfrihed med tillæg af 50 pct. eller ved betaling. For overlæger vil godtgørelse normalt ske ved betaling.

Regelgrundlaget for merarbejdssager i regionerne er følgende:

For overenskomstansatte overlæger:  Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere

For tjenestemænd: Aftale om godtgørelse for merarbejde for tjenestemænd uden højeste tjenestetid.