Medicingivning i børneinstitutioner og dagpleje, attestation

Indeks 
medicingivning i børneinstitutioner og dagpleje
Opdateret 
01.04.2013
Forklaring 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer af 21.3.1983 om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i børneinstitutioner, skoler og dagpleje nævner to muligheder for lægelig involvering eller attestation:

Efterforløbet af smitsom sygdom:

Den nødvendige instruktion skønnes almindeligvis at kunne foreligge i form af ordinationsangivelsen på medicinpakken, medicinproducentens indlægsseddel med generelle oplysninger om præparatet samt relevant mundtlig instruktion til institutionspersonalet. Hvis den smitsomme sygdom i sig selv kræver særlige foranstaltninger, kan mere omfattende instruktion, hvor eventuelt kommunelæge eller embedslæge involveres.

Vedvarende behandling af kronisk sygdom:

Her kan anvendes en medicinliste, forudfyldt af forældre og herefter attesteret af lægen med påtegning om tidsbegrænsning i varigheden.

Der bør på medicinlisten være instruktion om relevante, nødvendige forholdsregler med de enkelte medikamenter.

Det formodes, at henvendelse til lægen sker på initiativ af institutionen.

Honorar:

Honorering vil i begge tilfælde - alt efter kontaktmåden, som også kan være lægens instruktion af institutionspersonalet, som opfattes som en konsultation (via tredje mand) - honoreres efter Sygesikringsoverenskomsten.

Sundhedsstyrelsen opfatter reglerne for medicingivning som også gældende inden for kommunal dagpleje - og henviser i øvrigt til en publikation fra KL, hvor der er vejledning til kommuner og deres personale om behandling af sygdomme. Der henvises desuden til, at kommunelægerne skal bistå institutionerne med råd og vejledning