MED-aftaler og udvalg

Lægegruppen er den største AC-gruppe i regionerne, og det vil derfor være naturligt, at der er en læge, der sidder i det øverste MED-udvalg på medarbejdersiden. Den valgte repræsenterer alle AC’er i regionen, der ikke er ledere, og medarbejderrepræsentanten repræsenterer således ikke overlægerne på det øverste MED-niveau. I MED-udvalgene på hospitalerne vil overlægegruppen typisk være repræsenteret på ledelsessiden.

I forbindelse med regionaliseringen har overlægegruppen fået anerkendt en række tillidsrepræsentanter på sygehusene. Det er derfor en god idé at indlede et samarbejde mellem de nye overlægetillidsvalgte og Yngre Lægers tillidsvalgte på det øverste MED-niveau, med henblik på at koordinere indsatsen og få snakket om de ting, der har betydning for hele AC-/lægegruppen.

Hvilke muligheder for indflydelse giver en MED-aftale?

En MED-aftale giver mulighed for at aftale rammerne for medbestemmelse og indflydelse i regionen og på arbejdspladserne.

Udover mål og strategier indeholder de regionale MED-aftaler bl.a. aftaler om honorering for tillidsrepræsentantarbejde i de forskellige MED-udvalg, ligesom de beskriver den konkrete MED-struktur, der er aftalt i regionen. 

"Regionens MED‐aftale skal give medarbejdere og ledere de bedst mulige rammer for samarbejdet og skal medvirke til at udvikle samarbejdet. Via samarbejde kan vi nå regionens mål",
hedder det bl.a. i Region Hovedstadens MED-aftale

Med MED-aftalerne bliver det slået fast, at

  • alle medarbejdere har ret til medindflydelse
  •  tillidsrepræsentanten er den centrale medarbejderrepræsentant
  • samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne bygger på tillidsrepræsentantinstitutionen.

Som tillidsrepræsentant kan man få indflydelse på personalepolitiske og arbejdsmiljømæssige forhold ved at være aktiv i de forskellige MED-udvalg og LMU (lokale MED-udvalg).

Hvem sidder i MED-udvalgene?

I alle regioner er der et MED-hovedudvalg, som også kan hedde regions MED-udvalget. Det er det øverste i regionen, og her drøftes de overordnede strategier for regionens økonomi, beskæftigelsessituation, personalepolitiske tiltag, tillidsrepræsentantforhold mv.

Som udgangspunkt er det tillidsrepræsentanterne, som sidder i MED-udvalgene - se den regionale MED-aftale.

 1. januar 2020 er jordemøder, ergo- og fysioterapeuter blevet en del af AC. Yngre Læger har gjort TR'erne opmærksomme på, at  de også repræsenterer de nye medlemmer af AC i MED-udvalgene, og at det er vigtigt at få etableret et godt samarbejde omkring MED. 

Antallet af de forskellige organisationers pladser forhandles lokalt og er forskelligt fra region til region.

Læs mere i MED-aftalerne og i MED-vejledning fra AC i boksen.