LSU-afgørelser for almen praksis

Her finder du de væsentligste afgørelser fra Landssamarbjdsudvalget (LSU), som er den højeste ankeinstans i klagesager om blandt andet fortolkning af overenskomsten fra PLO-regionalt, regionerne, samarbejdsudvalgene samt andre, f.eks. centrale myndigheder. 


Praksisstørrelse (OK § 7, stk. 3-4) 

Selektiv lukning efter både § 7, stk. 3 og stk. 4, er et vilkår, som en klinik kan søge om Samarbejdsudvalgets tilladelse til, men det er ikke et vilkår, som Samarbejdsudvalget kan pålægge en klinik.

Selektiv lukning efter § 7, stk. 3 kan alene finde anvendelse for klinikker, som har under 1600 tilmeldte patienter pr. lægekapacitet.

Samarbejdsudvalget kan herudover tildele en klinik selektiv lukning efter § 7, stk. 4, efter kriterier/forhold, som Samarbejdsudvalget selv fastlægger.

Det følger implicit af stk. 3, at Samarbejdsudvalget kan tildele selektiv lukning efter stk. 4, for klinikker med 1600 eller flere tilmeldte patienter pr. lægekapacitet.

Af hensyn til ligebehandlingen af klinikker i regionen bør Samarbejdsudvalgets kriterier/forhold aftales og udbredes regionalt.

Se andre afgørelser


Frasigelse af patienter (OK18 § 9)

Finder den praktiserende læge, at tillidsforholdet mellem patient og læge er brudt, fx pga. uacceptabel adfærd fra patientens side, kan lægen frasige sig patienten.

En læge må ikke direkte opfordre patienten til at skifte til en anden læge/klinik. Årsagen hertil er lægevalgsreglerne og patientens omkostninger til lægeskift uden ”årsag”.

Beslutter lægen sig for en frasigelse, bør patienten forinden orienteres herom.

Se andre afgørelser


Delepraksis (OK18 § 22, stk. 3)

Ved tilladelse til delepraksis fastsætter Samarbejdsudvalget et antal tilmeldte patienter (lukketal) for klinikken.

Lukketallet fastsættes med baggrund i, at formålet med delepraksis er at reducere arbejdsbyrden i klinikken som følge af andet arbejde, sygdom eller andre personlige forhold, jf. § 22, stk. 2.

Ved fastsættelse af det konkrete lukketal for klinikken skal Samarbejdsudvalget iagttage lægedækningen i området.

Da lægedækningen kan ændre sig over tid, er det muligt for en klinik med delpraksis at søge  Samarbejdsudvalget om at få lukketallet ændret senere.

Se andre afgørelser


Aftalt specifik forebyggelsesindsats/årskontrol (OK18 § 50)

Aftalt specifik forebyggelsesindsats, kaldet årskontrol, er en målrettet og motiverende samtale, hvor behandlingsmål fastsættes, medicin gennemgås m.v.

Målgruppen for en årskontrol er borgere med kroniske lidelser, hvor det af kliniske retningslinjer fremgår, at patienten bør tilbydes en årskontrol.

Om patienter med ADHD kan tilbydes en årskontrol med baggrund i Sundhedsstyrelsens Nationale Kliniske Retningslinjer for ADHD for henholdsvis børn/unge og voksne, som anbefaler opfølgning bl.a. i forhold til den medicinske behandling, afventer en vurdering og tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen, førend det kan besvares.

Se andre afgørelser


Laboratorieundersøgelser (OK18 § 60, stk. 1)

En læge/klinik bør kun foretage og afregne de laboratorieundersøgelser, som lægen finder sundhedsfaglig indikation for med henblik på diagnosticering eller behandling.

Dette gælder også selv om der benyttes apparatur i klinikken, som kan give flere undersøgelsessvar med baggrund i én udtaget prøve fra patienten.

Se andre afgørelser