Lovforslag om ændring af sundhedsloven og komitéloven (Ændring af aldersgrænsen for stillingtagen til organdonation og transplantationsrelateret forskning på hjernedøde samt obduktion af personer under 50 år, der dør pludseligt og uventet

20. september 2018

Høringssvar

Vigtigt at styrke organdonationsområdet og give mulighed for at de retsmedicinske institutter kan foretage obduktioner for at fastslå dødsårsagen, når personer under 50 år dør pludseligt og uventet

Lægeforeningen har modtaget høring fra Sundheds- og Ældreministeriet over ovennævnte lovforslag.

Lovforslaget indeholder tre hovedpunkter:

  1. Forslag til ændring af aldersgrænsen for beslutning om transplantationsindgreb.
  2. Forslag om at tillade transplantationsrelateret forskning på hjernedøde.
  3. Forslag om gennemførelse af obduktion af personer under 50 år, der dør pludseligt og uventet.

Ad 1.  Lægeforeningen er positiv over for forslaget, der giver unge 15-17-årige mulighed for skriftligt at beslutte, at der, efter at man er død, må foretages transplantationsindgreb.

Forslaget indeholder tillige et krav om samtykke til transplantation fra forældremyndigheden, hvis det bliver aktuelt inden den unge fylder 18 år.

Lægeforeningen lægger vægt på balancen mellem den unges selvbestemmelsesret og forældreansvaret. Det er dog væsentligt, at det af lovforslagets bemærkninger fremgår, at det forudsættes, at forældremyndighedsindehaveren tager hensyn til den unges eget synspunkt alt efter alder og modenhed.

Ad 2.  Lægeforeningen er også positiv over for forslaget om at tillade forskning på hjernedøde efter godkendelse til forskningsprojektet fra NVK.

Lægeforeningen lægger vægt på, at der er tale om transplantationsrelateret forskning med det formål at optimere resultaterne af transplantationer.

Samtidigt lægger Lægeforeningen vægt på, at det er en forudsætning efter lovforslaget, at forskningsprojektet i udgangspunktet forventes at forbedre recipientens helbred eller transplantationsresultatet for fremtidige transplantationspatienter.

Særligt lægger Lægeforeningen vægt på forslagets krav om et specifikt informeret samtykke til transplantationsrelateret forskning enten fra afdøde, f.eks. ved en tilmelding til Donorregisteret inden sin død eller fra de pårørende.    

Ad 3. Lægeforeningen kan også bakke op om forslaget om at etablere mulighed for, at regionsrådet kan indgå aftale med landets retsmedicinske institutter om foretagelse af obduktioner af personer, som pludseligt og uventet er afgået ved døden inden det fyldte 50. år.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing