Lægeforeningen med skarp kritik: Ny plan fra Sundhedsstyrelsen løser ikke manglen på speciallæger

Sundhedsstyrelsen har på et møde i dag fremlagt sin plan for, hvor mange speciallæger der skal uddannes de kommende år. Men planen møder kraftig kritik fra Lægeforeningen, fordi den giver alt for få speciallæger i forhold til patienternes behov. ”Det giver ikke mening at uddanne for få speciallæger, når vi mangler i forvejen. Planen vil ramme patienterne og øge ulighed i sundhed,” siger Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke.

Læs hele nyheden

 

Nye regler om journalføring træder i kraft d. 1. juli 2021

En ny bekendtgørelse og nye vejledninger om journalføring træder i kraft den 1. juli 2021. I den nye bekendtgørelse er det nu igen slået fast, at journalen er et arbejdsredskab for sundhedspersoner.

Du kan se den nye bekendtgørelse her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1225

De nye vejledninger, hvoraf to er særligt relevant for læger, er endnu ikke offentliggjort, men forventes offentliggjort snarest.

Undtagelser fra journalføringspligten og ikke krav om fulde navn
Der er også blevet fastsat nogle undtagelser fra pligten til at journalføre: Når du yder førstehjælp som tilfældigt tilstedeværende, eller hvis du arbejder i en idrætsklub, på festivaler, landsstævner, spejderlejre, sportslige begivenheder og lignende, og du afhjælper en ukompliceret tilstand, eller du yder foreløbig hjælp, og behandlingen overtages af præhospitalt personale, eller patienten henvises til videre behandling på eksempelvis et sygehus.

Når du laver et journalnotat, er det ikke længere et krav, at du skriver dit fulde navn. Journalen skal dog indeholde en entydig identifikation af, hvem der har lavet notatet. Entydig identifikation kan eksempelvis være et tjenestenummer.

Nye regler om ledelsens ansvar i forbindelse med journalføring
Som noget helt nyt er der indført regler om, at ledelsen på et behandlingssted har ansvar for patientjournalens opbygning, struktur og adgangen til at foretage journalføring. Det betyder blandt andet, at ledelsen skal sikre, at det personale, som benytter journalen, har de fornødne kompetencer til og muligheder for at journalføre. Ledelsen skal også fastlægge de fornødne instrukser for journalføring på behandlingsstedet og løbende sikre, at der sker journalføring i overensstemmelse med lovgivningen.

Arbejdet med det nye regelsæt om journalføring startede i 2018, da sundheds- og ældreministeren lancerede den såkaldte tillidspakke ovenpå Svendborgsagen, og Lægeforeningen, Yngre Læger, FAS og PLO har deltaget i arbejdet med udformning af den nye bekendtgørelse og de nye vejledninger.

Brev på vej i lægers e-Boks samt yderligere materiale og e-læring i løbet af sommer og efterår
Lægeforeningen har efterspurgt informationsmateriale fra Styrelsen for Patientsikkerhed i god tid, inden reglerne træder i kraft den 1. juli 2021.

Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst, at den 1. juli 2021 på sin hjemmeside vil offentliggøre nærmere information om, hvad man som sundhedsperson skal være særligt opmærksom på, når de nye regler træder i kraft.  Hver faggruppe får sin egen indgang, hvor man kan finde den mest efterspurgte information. Styrelsen oplyser desuden, at der efterfølgende vil blive offentliggjort undervisningsmateriale, pjecer og e-læring om journalføring om de nye regler. Der vil desuden blive udarbejdet særligt materiale rettet mod ledelsen på de enkelte behandlingssteder.

Herudover vil styrelsen 1. juli 2021 og dagene efter udsende information om de nye regler for journalføring til alle autoriserede sundhedspersoners personlige e-Boks. De nye vejledninger, som endnu ikke er offentliggjort, udsendes også via e-Boks.

Er du i tvivl om de nye journalføringsregler, eller har du spørgsmål, kan du kontakte Lægeforeningens jurister på 3544 8107.

 

Ny praksissammenfatning giver dig overblik over praksis i sager vedrørende journalføring

Styrelsen for Patientklager har offentliggjort en sammenfatning om journalføring efter de regler, som gælder frem til den 1. juli 2021, hvor nye regler på området træder i kraft, men den vil fortsat være relevant efter 1. juli 2021, da mange at de nuværende krav videreføres. Formålet er at samle praksis på området og dermed også bidrage til læring af de klagerne, som vedrører journalføring.

Du kan bruge praksissammenfatningen til at slå op i, hvis du f.eks. gerne vil vide, hvad du skal dokumentere i journalen, eller hvad normen er på et bestemt område.

Praksissammenfatningen er bygget op efter journalføringsbekendtgørelsens afsnit og bestemmelser, og den kommer bl.a. ind på journalføringspligt- og ansvar, journalens indhold og journalføring af information og samtykke.

Du finder sammenfatningen her

 

Nu bliver det muligt at klage over tilsynsafgørelser

Fra den 1. juli 2021 bliver det muligt at klage over Styrelsen for Patientsikkerheds mest indgribende tilsynsafgørelser, når det nye Ankenævn for Tilsynsafgørelser bliver etableret. Det er afgørelser om midlertidig autorisationsfratagelse, midlertidig virksomhedsindskrænkning, suspension af autorisation og arbejdsforbud.

Du skal være opmærksom på, at en klage til ankenævnet skal indgives senest fire uger efter, at du har fået meddelelse om afgørelsen.

Som medlem af Lægeforeningen kan du få juridisk bistand i forbindelse med en klagesag til ankenævnet. Vi anbefaler derfor, at du henvender dig til Lægeforeningens jurister, hvis du har modtaget en afgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som du ønsker at klage over til ankenævnet.

Læs mere om dine muligheder for at klage på læger.dk eller kontakt Lægeforeningens jurister på 3544 8107.

 

Få overblik over lægemidler i restordre på ny hjemmeside

Restordre.dk får du en let tilgængelig oversigt over de mest anvendte lægemidler i restordrer eller restordrer, der på anden måde udgør en særlig klinisk udfordring. Oversigten opdateres dagligt og indeholder også forslag til et alternativt lægemiddel, hvis det findes. Restordre.dk er udarbejdet af Syddansk Universitet i samarbejde med Odense Universitetshospital og Sønderbro Apotek i København.

Lægeforeningen har efterspurgt løsning fra myndighederne i Det Fælles Medicinkort
Lægeforeningen og Apotekerforeningen har længe foreslået, at der udvikles en løsning i det Fælles Medicinkort, så lægen kan se, hvis et bestemt lægemiddel aktuelt ikke kan leveres. Både Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen har meddelt, at de tekniske forudsætninger er til stede, men Sundhedsministeriet har indtil videre ikke villet afsætte de nødvendige midler til udvikling af løsningen. Indtil der foreligger en egentlig godkendt myndighedsløsning i Det Fælles Medicinkort kan Restordre.dk være et alternativ, der giver et ikke udtømmende, men et hurtigt og let tilgængeligt overblik.

Ny app giver dine patienter overblik over deres medicin
Lægeforeningen har i et tidligere nyhedsbrev orienteret om den nye app fra apotekerne, der gør det lettere for patienter at få overblik over deres egen medicin og bruge den rigtigt. I appen kan man anmode om at få fornyet recepter, se tilskudsstatus i det centrale tilskudsregister, se priser, oprette en fast bestilling på medicin og få hjælp til at tage medicinen rigtigt.

Læs mere om appen her

Derfor går lægemidler i restordre
At lægemidler går i restordre, kan eksempelvis skyldes mangel på råvarer, som skal bruges i medicinen, kvalitetsbrist i produktionen eller produktionssvigt hos en leverandør. Det kan også skyldes, at efterspørgslen efter medicinen er højere end lægemiddelvirksomheden havde forventet. Den globale udvikling med færre producenter af lægemidler bidrager på et helt overordnet plan til at gøre forsyningen mere sårbar, fordi en enkelt virksomheds eventuelle problemer påvirker forsyningen i større grad, end hvis der er flere producenter. I et meget fintunet produktions- og distributionssystem vil problemer i én ende af systemet brede sig og være årsag til problemer andre steder i systemet som eksempelvis store prisstigninger, hamstring af lægemidler m.v.

 

Hvordan kan læger medvirke til at fremme sundhed og trivsel for LGBTI-personer?

Få konkrete råd, ideer og værktøjer til at skabe den LGBTI-venlige klinik eller praksis. Lægeforeningen inviterer i forbindelse med World Pride til debat med udvalgte fagpersoner om de markante trivsels- og sundhedsudfordringer hos LGBTI-personer sammenlignet med resten af befolkningen. Arrangementet er gratis og kun for medlemmer af Lægeforeningen.

Tirsdag d. 17. august kl. 17-20 i Domus Medica, København

Læs mere, og tilmeld dig her (https://www.laeger.dk/course/2996)

 

Lægeetisk Nævn får ny formand

Lægeforeningens Lægeetiske Nævn har udpeget Mette Juul Kristoffersen som ny formand.

Mette Juul Kristoffersen er Ph.d.-studerende på Statens Institut for Folkesundhed, uddannet læge fra SDU i 2014 og har været medlem af Lægeetisk Nævn siden 2020.

Mette Juul Kristoffersen afløser overlæge på Frederiksberg Hospital, Carsten Hædersdal, der har siddet på formandsposten siden 2017.

Lægeforeningens Lægeetiske Nævn består af seks medlemmer, som vælges af Lægeforeningens repræsentantskab. Nyvalgte i nævnet er Berit Schiøttz-Christensen og Lars Bønløkke.  Læs mere om Lægeetisk Nævn her

 

Lægeforeningen Hovedstaden: De fire formænd debatterede fremtidens lægerolle

Hvordan sikrer vi kvalitet i yderområderne, når da Vandkantsdanmark mangler læger? Det havde Bornholms Lægeforeningen inviteret formændene for de fire lægeforeninger at debattere til årets formandstræf, der havde fokus på fremtidens lægerolle. Formændene var enige i, at gode uddannelsesmiljøer og stærke faglige miljøer er nøglen til at tiltrække læger til yderområderne. Fra de deltagende medlemmer lød det derudover at mulighed for deltidsarbejde, at være tæt på naturen, fleksible arbejdstider og lønnen også spiller en stor rolle i at få lægerne til yderområderne.

Tidligere har det årlige Formandstræf været afholdt op til Folkemødet på Bornholm, men grundet Covid-19 blev arrangementet afholdt virtuelt fra Domus Medica i København. 330 medlemmer så med fra hele landet, hvoraf 30 af dem var samlet på Bornholm. Tak for en god aften med engagerede formænd medlemmer.

Se billeder fra arrangementet på Lægeforeningen Hovedstadens Facebookside