Kære kolleger

Perioden siden sidste nyhedsbrev har stået i vaccinernes tegn. Jeg og hele Lægeforeningen har haft hovedfokus på at få flere vacciner til frontpersonale, men naturligvis også til resten af vores medlemmer og andre sundhedspersoner. For vi har brug for en vaccinationsindsats på ’to ben’, som både sikrer den nødvendige beskyttelse til de borgere, der er i størst risiko for alvorlig sygdom uanset alder, og til det personale i sundhedsvæsenet, som skal tage sig af patienterne.

Det er derfor positivt, at der nu er en tredje vaccine til rådighed. Den fra AstraZeneca. Sundhedsstyrelsen kom i sidste uge med en udmelding om, at den nye vaccine kun anbefales til personer under 65 år. Det sker på baggrund af, at der er tale om en vaccine, som ikke er testet tilstrækkeligt på personer over 65 år. Derfor er det naturligt, at Sundhedsstyrelsen kun anbefaler den til personer, som er yngre. Den bliver nu tilbudt den gruppe, som er prioriteret som den næste i vaccinationsplanen – nemlig sundhedspersonale. Og selvfølgelig kun dem, der er under 65 år.

Jeg vil gerne understrege, at sikkerheden af vaccinen ikke er betvivlet, men det, der er uklart, er, hvor effektivt den beskytter. Studier viser, at den har nedsat effekt over for den sydafrikanske variant af covid19, og effektiviteten efter andet stik når ikke helt op på de andre vacciners niveau. Men her vil jeg mene, at tilbuddet om en vaccine trods alt er at foretrække end ingen vaccine. Aktuelt florerer der mange forlydender om vaccinen fra AstraZeneca, som nærmest skaber mere tvivl end klarhed i den brede befolkning. Det er måske, fordi formidlingen primært sker igennem medierne, og derfor er det vigtigt, at man skiller skidt fra kanel i denne debat.  

Så langt så godt, for Sundhedsstyrelsens udmelding vedrørende brug af den nye vaccine fra AstraZeneca i det danske vaccinationsprogram har også rejst en række spørgsmål. Derfor har jeg skrevet til sundhedsminister Magnus Heunicke, som jeg blandt andet har spurgt om, hvordan Sundhedsstyrelsen vil sikre vacciner til og vaccination af sundhedspersonale over 65 år? Om der vil blive fulgt extraordinært op på henholdsvis antistofdannelse og smitte blandt personale vaccineret med AstraZeneca-vaccinen? Og mulighed for revaccination? Du kan læse mere om sagen her.

Læs hele brevet til sundhedsministeren her.

Og nu til en sag, som efterhånden trækker tråde langt tilbage. Digitale trusler mod læger og sundhedspersonale. Det er komplet urimeligt, at læger oplever at blive chikaneret, når de bruger deres lægefaglighed til at rådgive borgerne om for eksempel covid19 på de sociale medier i deres fritid. Lægeforeningen har derfor oprustet sit tilbud til hjælp og rådgivning på netop dette område. Det må aldrig ende der, hvor chikane, hetz og trusler kan få os til at afstå fra at deltage i den offentlige, demokratiske debat. Læs mere om det her.

 

Klar styrkelse af lægers retssikkerhed i kommende epidemilov

Det er glædeligt, at det efter pres fra Lægeforeningen er lykkes at sikre både patienter og lægers retssikkerhed bedre i den kommende epidemilov, som et bredt flertal i Folketinget står bag. Vi har gentagne gange sendt høringssvar og været i dialog om at få lappet de huller i vores retssikkerhed, som vi kunne konstatere i de første udkast til en ny epidemilov.

Nu er der blevet lyttet. Ifølge den kommende epidemilov kan vi som læger blive pålagt at iværksætte bestemte undersøgelser og behandlinger, som i yderste konsekvens ikke er frivillige for patienterne, efter et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. I det oprindelige lovforslag var vi ikke sikret mod at få en klagesag ved Styrelsen for Patientklager eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn for at iværksætte de tiltag. Det er selvfølgelig uholdbart, og derfor er det positivt, at et flertal i Folketinget nu er indstillet på at fjerne mulighed for at klage over lægen i sådanne tilfælde. I stedet skal klagen rettes mod Styrelsen for Patientsikkerhed og behandles af det kommende nye ankenævn for epidemiloven. Det er en vigtig præcisering af vores retssikkerhed, som nu er tilføjet. Selve udførelsen af undersøgelsen eller behandlingen vil fortsat kunne prøves efter de regler, vi kender i dag, hvis en patient klager.

Samtidig er kravene til sundhedsfagligheden blevet skærpet i den nye epidemikommission, som skal rådgive regering og Folketinget om håndteringen af en epidemi.  Vi har fra lægeside påpeget behovet for at styrke sundhedsfagligheden i kommissionen, og det er der blevet lyttet til. Der er nu politisk flertal for, at kommissionen skal inddrage andre særligt sagkyndige som for eksempel lægevidenskabelige selskaber og sundhedsfaglige repræsentanter, inden der afgives indstilling om særligt vidtgående regler i forbindelse med bekæmpelse af epidemier.

Den nye epidemilov forventes vedtaget den 23. februar 2021 og skal træde i kraft den 1. marts 2021.

 

Få juridisk bistand, hvis du er udsat for digital chikane

Bliver du udsat for hetz eller anden chikane på de sociale medier i forbindelse med dit lægefaglige virke? Så har du mulighed for at rette henvendelse til Lægeforeningens jurister, der i dialog med dig vil afdække, hvilke muligheder der er for at hjælpe dig.

Flere medlemmer oplever at blive chikaneret, når de yder lægefaglig rådgivning på de sociale medier. Vi har konkret oplevet, at problemet er vokset i forbindelse med den aktuelle debat om COVID-19 og vacciner, men det sker også i andre sammenhænge. Under alle omstændigheder er det naturligvis helt uacceptabelt.

Vi har i Lægeforeningen derfor valgt at styrke den juridiske medlemsrådgivning ved at indgå et samarbejde med en ekstern advokat med speciale i it-og injurielovgivning, og vi vil med bistand fra den eksterne advokat vurdere de medlemshenvendelser, vi får.

Du kan kontakte Lægeforeningens jurister på 3544 8107.

 

Lægeforeningen i brev til sundhedsminister: Positivt med ny vaccine, men hold vågent øje med effekt og smitte blandt læger

Det er positivt, at der med AstraZeneca-vaccinen nu er en tredje vaccine i det danske vaccinationsprogram mod Covid-19. Men indførslen af den nye vaccine rejser også en række spørgsmål. Ikke mindst om sundhedspersonale over 65 år, som AstraZenecavaccinen ikke er godkendt til, og om overvågning af effektivitet og smitte hos sundhedspersoner, der vaccineres med den nye vaccine.

Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke, har i et brev til sundhedsminister Magnus Heunicke bedt ham svare på, om der vil blive fulgt ekstraordinært op på antistofdannelse og smitte blandt personale vaccineret med AstraZeneca-vaccinen? Ligesom ministeren også skal svare på sine overvejelser om revaccination med én af de andre vacciner, hvis der mod forventning ses smitte blandt sundhedspersonale vaccineret med AstraZeneca-vaccine.

Læs mere i Ugeskrift for Læger: Lægeforeningen i brev til Magnus Heunicke: Kan læger blive revaccineret med én af de andre vacciner?

Læs hele brevet til sundhedsministeren her.

Vi hjælper dig, hvis du får en klage

Bliver du involveret i en klagesag, kan du få juridisk rådgivning i Lægeforeningen. Du kan også få lægefaglig bistand og støtte gennem foreningens Lægeansvarsudvalg. vi opfordrer alle, der får en klagesag, til tidligt at søge hjælp hos os.

Det kan Lægeforeningens jurister hjælpe dig med
Du kan blandt andet få hjælp hos Lægeforeningens jurister til at:

  • drøfte dine juridiske spørgsmål
  • få vejledning om udformning af din sagsfremstilling og dine udkast til svar
  • få viden om praksis i tilsvarende sager.

Det kan Lægeansvarsudvalget hjælpe dig med
I klagesager har du desuden mulighed for at få bistand fra et lægeligt medlem af Lægeansvarsudvalget. Du kan bruge din kollega i Lægeansvarsudvalget til at:

  • drøfte lægefaglige spørgsmål
  • få råd og støtte i den lægefaglige bedømmelse
  • gennemgå udkast til din sagsfremstilling og parthøringssvar.

Du får kontakt til Lægeansvarsudvalget ved at kontakte Lægeforeningen. Vi sætter dig i forbindelse med et medlem af udvalget og sørger for, at de relevante akter bliver sendt til medlemmet af Lægeansvarsudvalget.

Kontakt Lægeforeningen
Du kan kontakte Lægeforeningens jurister på 3544 8107.

Læs mere: Hvad skal du gøre, hvis du får en klage?

 

Webinar: Lær at bruge compassion, når dit arbejdsliv bliver presset

I din daglige kontakt med patienterne skal du rumme følelser som bekymringer, vrede og lidelse. ”Compassion” er et begreb, der beskriver den tilstand, der opstår, når du kommer i kontakt med egen eller andres lidelse og føler dig motiveret til at handle. Det kan hjælpe dig med at bevare arbejdsglæden og holde til et langt arbejdsliv - også i perioder med pres på både hospitaler og i praksis, som vi ser lige nu. Deltagelse er gratis.

Online 3. marts kl. 16.30-18.00

Læs mere, og tilmeld dig

 

Lægeforeningen Hovedstaden: Fokus på regionens kommende budgetproces og nyt medlem fra PLO

Den 19. januar blev 2021 sparket i gang med første bestyrelsesmøde i Lægeforeningen Hovedstaden. Fokus var især regionens kommende budgetproces, hvor bestyrelsen besluttede hvilke emner den vil arbejde på at løfte.

Bestyrelsen besluttede sig for at prioritere bl.a. udvidelse af mobilklinik på Amager, forskningsmidler på de enkelte afdelinger, løft i behandling af udsatte borgere med misbrugsproblemer, frigørelse af speciallægetid i psykiatrien og udvidelse af bostedslægeordningen.

Bestyrelsen har også sendt en nytårshilsen til regionens politikere med fokus på løft af psykiatrien, fokus på optimering af patientforløb samt fokus på kapacitet og begyndervanskeligheder med de nye sterilcentraler. Læs hele hilsenen her

Slutteligt bød bestyrelsen velkommen til det nyeste medlem fra PLO, Mette Lybke. Det betød samtidigt et farvel til Katri B. Marcussen, som takkede af efter mange års indsats. Bestyrelsen takkede for godt samarbejde og glæder sig til det kommende samarbejde med Mette Lybke.

 

Lægeforeningen Hovedstaden: IT-udvalget drøfter brug af farvede epikriser og afstemning af FMK

På årets første møde i IT-udvalget under Lægeforeningen Hovedstaden blev der fulgt op på farvede epikriser, og hvorvidt de bliver udfyldt og brugt korrekt. Derudover drøftede udvalget afstemning af FMK og konsekvenserne for korrekt udskrivning af patienter. IT-udvalget følger op på disse vigtige pointer med Lægeforeningen Hovedstadens bestyrelsen, så problematikkerne kan løftes videre i relevante fora. 

Kommende medlemsmøder vil blandt andet omhandle Big Data og brug af de indtastede data samt telemedicin, herunder blandt andet Region Hovedstadens initiativer, hvor patienterne selv kan monitorere hjemmefra ved brug af f.eks. wearables.

Du kan læse mere om IT-udvalget under Lægeforeningen Hovedstaden her.

 

 

Lægeforeningen Nordjylland: Nye ansigter i Lægeforeningen Nordjyllands bestyrelse

I løbet af vinteren har Lægeforeningen Nordjylland bestyrelse budt hele tre nye medlemmer velkommen:

  • Afdelingslæge Ina Houmann Jensen, Yngre Læger
  • Praktiserende læge Charlotte Lønskov Jensen, formand for PLO Nordjylland
  • Praktiserende læge Konstantinos Kakulidis, Praktiserende Lægers Organisation

Det betød samtidig et farvel til reservelæge Søren Niemi Helsø fra Yngre Læger samt Annemette Alstrup og Sture Winsløw fra PLO. Se hele bestyrelsen i Lægeforeningen Nordjylland.

 

Lægeforeningens gruppeliv – er du dækket godt nok?

Er du og din familie sikret godt nok i tilfælde af kritisk sygdom eller død? Lægeforeningens gruppelivsforsikring giver dig mulighed for at vælge mellem fem forskellige moduler, så du er tilstrækkeligt dækket alt efter dit behov.

Hvis du ikke har en gruppelivsforsikring fra Lægeforeningen
Som medlem af Lægeforeningen kan du og din ægtefælle eller samlever tegne en gruppelivsforsikring hos Forenede Gruppeliv.

Du har mulighed for at vælge mellem fem forskellige moduler og dermed vælge den dækning, der passer bedst til dine behov.

Forsikringen dækker også visse kritiske sygdomme, og den gælder til og med det år, du fylder 70.

Se de forskellige dækningsmuligheder, og ansøg om forsikringen

Hvis du allerede har Lægeforeningens gruppelivsforsikring
Hvis du allerede har Lægeforeningens gruppelivsforsikring, er det måske værd at overveje, om du er godt nok dækket – og om det er de rette, der modtager forsikringssummen, hvis uheldet er ude.

Ansøg om at få ændret din dækning

Hvem skal modtage forsikringssummen?
Ved dødsfald vil forsikringssummen blive udbetalt til dine nærmeste pårørende. Det er i prioriteret rækkefølge: din ægtefælle, samlever, livsarvinger, arvinger ifølge testamente eller arvinger ifølge loven.

Hvis du gerne vil have forsikringssummen udbetalt til andre end nærmeste pårørende, skal du kontakte Forenede Gruppeliv eller selv ændre det på www.fg.dk


 

Forebyg rotteskader og indbrud med en forsikring hos Tryg

Har du en hus- eller indboforsikring gennem Lægeforeningens gruppeforsikring hos Tryg. Så kan du nu få en rottespærre og/eller basisalarm uden beregning. Tilbuddet gælder både nuværende og nye kunder.

Få installeret gratis rottespærre i dit hus
Rotter i hjemmet, der kommer via kloakken, er et voksende problem, som kan forårsage store skader. Derfor kan du få en rottespærre uden beregning, hvis du har en husforsikring i Tryg gennem Lægeforeningen.

Bestil en rottespærre inklusive installering uden beregning.

 

Forebyg indbrud med gratis basisalarm til dit hjem
Det er både ubehageligt og ubelejligt at få indbrud i dit hjem. Derfor kan du få en valgfri basisalarm fra Trygs partner Verisure, hvis du har en indboforsikring i Tryg gennem Lægeforeningen.

Bestil en alarm uden beregning.