LF nyhedsbrev 10. oktober 2017

Her er det nye nummer af Lægeforeningens nyhedsbrev.
Vi har i dette nummer fokus på tilsynssager - bl.a. hvordan du eller dine kolleger kan få hjælp i Lægeforeningen, hvis du får en tilsynssag.
Meld gerne tilbage til redaktionen, hvis du har ris, ros eller idéer til indhold. Send en mail til redaktion@dadl.dk

Flere læger får en tilsynssag

Nye regler for tilsyn har betydet, at flere læger får en sanktion. Det vil sige, at de f.eks. får frataget deres autorisation, får et fagligt påbud eller kommer under skærpet tilsyn. Lægeforeningen kan hjælpe dig, hvis du får en tilsynssag.

Den 1. juli 2016 kom der nye regler for tilsyn med læger og andre sundhedspersoner. Konkret betyder det, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan reagere hurtigere og har flere redskaber, hvis den vurderer, at en læge er til fare for patientsikkerheden.

Flere læger får tilsynssager

Der er flere læger, som får en sanktion i tilsynssager end tidligere. De seneste tal for Styrelsen for Patientsikkerhed, som Ugeskrift for Læger bringer i en artikel i september 2017, viser, at 10 læger lige nu har fået suspenderet deres autorisation, mens to læger har fået midlertidigt forbud mod at arbejde. 31 læger har aktuelt fået et skærpet tilsyn, mens 30 læger har fået et fagligt påbud.

Også i Lægeforeningen kan man mærke konsekvenserne af stramningerne. I forhold til 2. kvartal 2016 er antallet af medlemmer, som henvender sig og beder om juridisk hjælp og rådgivning, steget med 200 procent.

Får du en tilsynssag, så kan Lægeforeningen hjælpe dig. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med juridisk rådgivning, rådgivning fra Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg, støtte fra vores socialrådgiver eller kollegaerne i Det Kollegiale Netværk for læger og psykologhjælp efter konkret vurdering af behov.

To typer tilsynssager

Der er to typer af tilsynssager – faglige tilsynssager og såkaldte egnethedssager.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan indlede en faglig tilsynssag mod en læge, hvis lægen handler fagligt kritisabelt og dermed bringer sine patienter i fare. Det kan f.eks. være, hvis en læge udskriver påfaldende store mængder af afhængighedsskabende medicin, eller hvis en læge bruger forældede behandlingsmetoder, som kan skade patienterne.
Ligesom det var tilfældet før de nye regler trådte i kraft kan styrelsen sætte en læge under skærpet tilsyn eller give et fagligt påbud. Men med de nye regler er det også blevet lettere midlertidigt at fratage en læge autorisationen.   Som noget nyt har styrelsen mulighed for at give lægen forbud mod helt eller delvist at udøve sin faglige virksomhed, mens styrelsen undersøger en sag om midlertidig autorisationsfratagelse eller virksomhedsindskrænkning.   Erfaringen hidtil viser, at styrelsen giver et forbud på to måneder, hvor lægen så ikke kan arbejde.

Den anden type tilsynssag er egnethedssager. Det er sager, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed har mistanke om, at lægen ikke er egnet til at varetage sit job forsvarligt på grund af sygdom eller misbrug.

Også i egnethedssager er der nu blevet mulighed for, at styrelsen midlertidigt kan indskrænke lægens virksomhedsområde, eller give lægen forbud mod helt eller delvist at udøve sin faglige virksomhed, mens styrelsen undersøger en sag om midlertidig autorisationsfratagelse eller virksomhedsindskrænkning.  

Tilsynssager: Lægeforeningen kan give dig juridisk støtte

Får du en tilsynssag, kan du som medlem af Lægeforeningen få hjælp til at lave en udtalelse eller et høringssvar. Vi kan også deltage som din bisidder, hvis du er blevet indkaldt til en samtale hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det kan få alvorlige konsekvenser for dig, hvis du får en tilsynssag. Her i Lægeforeningen sidder vi fire juridiske rådgivere - alle eksperter på tilsynsområdet - og vi er klar til at give dig gode råd og bistå dig i tilsynssager. Vi kan hjælpe dig hele vejen igennem og er et ekstra sæt øjne og ører - både når det gælder de skriftlige formuleringer af høringssvar og udtalelser, og hvis du bliver indkaldt til samtale i Styrelsen for Patientsikkerhed.  Alt, hvad du siger og sender til os, vil naturligvis blive behandlet fortroligt.

Hjælp til høringssvar eller udtalelse

En tilsynssag starter typisk med, at du enten bliver bedt om en skriftlig redegørelse i form af et høringssvar eller en udtalelse. Vi kan hjælpe med at formulere det skriftlige svar, og vi sørger for - i et tæt samarbejde med dig - at svaret bliver så præcist og nøgternt som muligt.

Mulighed for bisidder

Der er også mulighed for at få en juridisk rådgiver fra Lægeforeningen med som bisidder ved samtale i styrelsen. Inden samtalen vil den juridiske rådgiver fra Lægeforeningen typisk have talt eventuelt også holdt et møde med dig for at forberede samtalen. Læger, som har benyttet sig af tilbuddet om en bisidder, har givet udtryk for, at det er vigtigt for dem at have en juridisk rådgiver med, som har kendskab til området, når de mødes med styrelsen. Det kan være vanskeligt at fange alle de juridiske detaljer, når man sidder til samtalen. Rådgiveren kan også være med til at holde øje med, at alle juridiske og forvaltningsmæssige regler er overholdt.

Efterfølgende hjælper vi også med at gennemlæse og komme med kommentarer til det efterfølgende referat af samtalen, udkastet til afgørelsen og naturligvis den endelige afgørelse. 

Lægeansvarsudvalget kan også hjælpe

Er sagen en faglig tilsynssag, kan du også få bistand fra dine lægelige kolleger i Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg. De kan hjælpe med at vurdere det lægefaglige i de faglige tilsynssager - bl.a. med at formulere din udtalelse.

Lægeansvarsudvalgets medlemmer inddrages ikke i sager om egnethed, hvor der kan være tale om sygdom eller misbrug.

Henvendelse om lægefaglig bistand i tilsynssager sker altid efter aftale med dig.

Læs mere om, hvad Lægeforeningen tilbyder af juridisk hjælp 

Mulighed for psykologhjælp i tilsynssager

Det kan være mentalt hårdt at få en tilsynssag. Lægeforeningens jurister kan henvise et medlem, som får en tilsynssag, til vedkommendes forhandlingsberettigede forening, som så konkret vurderer, om der kan tilbydes psykologhjælp eller anden bistand.

Når man får en tilsynssag og henvender sig til Lægeforeningen, vil vores jurister - efter aftale med det enkelte medlem - kunne henvise til vedkommendes forhandlingsberettigede forening - Yngre Læger, Foreningens af Speciallæger eller PLO med henblik på, om de kan tilbydes psykologhjælp.

Det er den enkelte forhandlingsberettigede forening, der konkret beslutter, om medlemmet kan tilbydes psykologhjælp og eventuelt anden bistand.

Hjælp fra lægekollega til lægekollega i Kollegialt Netværk for Læger

Har du fået en tilsynssag, kan det være godt at sparre og dele dine tanker med en kollega. Du kan anonymt og gratis få hjælp i Det Kollegiale Netværk for Læger.

Hvis du har fået en tilsynssag, kan det påvirke dig følelsesmæssigt, og du kan blive ramt på din faglighed. Måske er du også i tvivl om, hvordan det kan påvirke din karriere eller fremtid som læge. Derfor kan det være godt at tale med en anden lægekollega om sagen.

I Det Kollegiale Netværk for læger kan du få anonym og gratis hjælp af en af vores 60 frivillige læger fra alle specialer og fordelt ud over hele landet. De er alle blevet uddannet til det frivillige arbejde, og de deltager løbende i kurser for at kunne give den bedst mulige hjælp.

Udgangspunkt i dine konkrete behov

Rådgiverne i Det Kollegiale Netværk for Læger kan også hjælpe, hvis du f.eks. er ramt af sygdom, har misbrugsproblemer eller midt i en skilsmisse.

Rådgiverne tager altid udgangspunkt i dit konkrete behov for hjælp og rådgivning. Det kan for eksempel være dine muligheder for at søge økonomisk støtte eller hjælp til at få kontakt til en socialrådgiver, psykolog, arbejdsmediciner eller andet relevant hjælp.

Find en rådgiver

Netværket kan kontaktes anonymt. Ring til sekretæren for Netværkslinien på tlf. 35 38 89 51 og bliv sat i forbindelse med en netværksrådgiver i dit område.

Læs mere om Det Kollegiale Netværk for Læger

Få råd og vejledning hos Lægeforeningens socialrådgiver

En tilsynssag kan medføre både personlige problemer og udfordringer for ens karriere og arbejdsliv. Du kan hente hjælp hos Lægeforeningens socialrådgiver.

Hvis en tilsynssag ender med en sanktion, kan det give både personlige og karrieremæssige problemer. Man kan blive usikker på sit fremtidige virke som læge Lægeforeningens socialrådgiver har mange års erfaring i at tage hånd om præcis de problemer, som læger oplever i forbindelse med deres arbejde og privatliv - også når det gælder tilsynssager.

Socialrådgiveren kan også hjælpe med råd og vejledning, hvis du har andre personlige, sociale eller økonomiske problemer. Er du syg eller har sygdom i familien? Har du brug for at vide mere om, hvad der sker, hvis du har mistet dit arbejde? Eller står du over for at skulle på pension?

Udover selv at kunne hjælpe kan socialrådgiveren henvise til rådgivere fra Det Kollegiale Netværk for Læger - Lægeforeningens korps af frivillige læger, som hurtigt og gratis kan give dig personlig støtte og råd, hvis du står i en svær situation.

Kontakt Lægeforeningens socialrådgiver, Susanne Qvistgaard, på telefon 35 44 82 13 eller mail: sq@dadl.dk. Hun træffes på hverdage mellem kl. 09.00-12.30.