Læger som vidner

Det er et grundlæggende princip i et retssamfund, at borgere kan indkaldes til retten for at afgive vidneforklaring i sager, som behandles ved retten. Som læge må du dog som hovedregel ikke afkræves vidneforklaring om det, som er kommet til din kundskab ved udøvelsen af din lægelige virksomhed, hvis det strider mod patientens vilje.

Vidneforklaring med patientens samtykke

Som læge må du kun afkræves vidneforklaring om det, du har erfaret i dit virke som læge, hvis patienten har givet samtykke til det.

Retten kan pålægge dig at afgive vidneforklaring

Retten kan dog pålægge dig som læge at afgive vidneforklaring, hvis retten vurderer, at det er af afgørende betydning for sagens udfald.

Din medhjælp er også omfattet af lægers vidnepligt

Reglerne om lægers vidnepligt gælder også for dine medhjælpere. Læs mere om din vidnepligt som læge her i Retsplejeloven § 170.