Lægeforeningens kollegiale regler

Lægeforeningens kollegiale regler skal sikre et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem læger. Reglerne viser herudover, at læger aktivt arbejder for at sikre standens integritet og den fortsatte tillid fra samfundet.

Formålet med de kollegiale regler er at sikre det kollegiale samarbejde, som sikrer den bedste behandling for patienterne. Reglerne angiver både generelle rammer for det daglige samarbejde såvel som håndtering af mere specifikke emner og situationer.

Alle medlemmer af Lægeforeningen er forpligtet på at overholde de kollegiale regler. Brud på reglerne håndteres af Lægeetisk Nævn.

Lægeforeningens kollegiale regler

§ 1. Formål
§ 2. Kollegialitet
§ 3. Interkollegial kritik
§ 4. Forpligtelser i forbindelse med uddannelse
§ 5. Lægelig ledelse
§ 6. Stillingsbesættelser
§ 7. Regler om interkollegial henvisning og tilbagemelding
§ 8. Henvisning
§ 9. Videregivelse af oplysninger
§ 10. Opslagsregler
§ 11. Behandling af kolleger og disses familie
§ 12. Honorarer for attester
§ 13. Overenskomster
§ 14. Sanktion
§ 15. Revision
§ 16. Ikrafttræden

§ 1. Formål 

Stk. 1 Lægeforeningens kollegiale regler pålægger Lægeforeningens medlemmer at leve op til nogle adfærdsmæssige standarder for, hvorledes man forventes at opføre sig over for sine kolleger.

Stk. 2 Reglerne skal sikre, at lægestanden fremstår som en fri og uafhængig lægestand, hvis integritet også bygger på respekt for de regler, lægestanden selv har opstillet.

§ 2. Kollegialitet

Kollegialitet er en forudsætning for et godt ar-bejdsmiljø præget af et effektivt fremadrettet samarbejde og dermed for effektiv ressourceanvendelse. Læger er derfor i alle samarbejdsrelationer forpligtet til at arbejde for et sundhedsvæsen med arbejdspladser præget af god information og åben kommunikation om fejl, næsten fejl og utilsigtede hændelser.

§ 3. Interkollegial kritik

Stk. 1 Finder en læge, at en kollega må antages at drive uforsvarlig lægegerning, bør henvendelse herom - sædvanligvis efter forudgående kontakt med vedkommende læge - rettes til sundhedsmyndighederne. Er et medlem i tvivl om, hvorvidt en mistanke om uforsvarlig lægegerning er tilstrækkelig til at begrunde en henvendelse til myndighederne, bør vejledning indhentes hos Lægeforeningen. 

Stk. 2 Ved fremsættelse af faglig kritik i øvrigt af en kollega bør lægen almindeligvis forinden orientere vedkommende kollega herom.

§ 4. Forpligtelser i forbindelse med uddannelse

Læger med ansvar eller medansvar for videreuddannelse af yngre læger og efteruddannelse af kolleger er forpligtede til at sikre, at disse får en uddannelse af en høj faglig og etisk standard.

§ 5. Lægelig ledelse

Læger er gennem deres ledelse forpligtede til at medvirke til en lægekultur præget af gensidig respekt, kollegialitet og et godt psykisk arbejdsmiljø.

§ 6. Stillingsbesættelser

Læger med ansvar for en stillingsbesættelse i sundhedsvæsenet er forpligtede til at påse, at udvælgelsen blandt ansøgere sker på grundlag af en objektiv bedømmelse af vedkommendes faglige kvalifikationer og øvrige kompetencer, som ifølge stillingsbeskrivelsen er nødvendige for at bestride den pågældende stilling.

§ 7. Regler om interkollegial henvisning og tilbagemelding

Kontinuiteten i patient-lægeforholdet må anses for et gode for såvel patient som læge. Patientens egen læge skal derfor underrettes i alle tilfælde, hvor en anden læge behandler patienten, medmindre patienten direkte frabeder sig
dette.

§ 8. Henvisning

Kræver undersøgelse eller behandling en viden eller metoder, som lægen ikke behersker, skal patienten henvises til undersøgelse eller behandling, hvor den fornødne specialviden er til stede.

§ 9. Videregivelse af oplysninger

Når en læge har henvist en patient til undersøgelse eller behandling hos en kollega, skal denne af hensyn til den fortsatte behandling give den henvisende såvel som egen læge underretning om det foretagne og om den information, patienten har modtaget, medmindre patienten direkte frabeder sig dette. Dog gælder særlige regler for afdøde patienter.

Se også Sundhedslovens §§ 41-45 (lov nr. 1202 af 14. november 2014).

§ 10. Opslagsregler

En læge må ikke tage ansættelse i nogen lægelig stilling, såfremt den forhandlingsberettigede forening har meddelt, at den ikke har kunnet godkende stillingens løn- og ansættelsesvilkår m.v.

§ 11. Behandling af kolleger og disses familie

Stk. 1 Medlemmerne bør under iagttagelse af §§ 7-9 undersøge og behandle kolleger, disses ægtefæller, efterlevende ægtefæller og mindreårige børn uden udgift for disse.

Stk. 2 Medlemmer har i forbindelse med undersøgelser og/eller behandling af egen ægtefælle, dennes mindreårige børn eller egne mindreårige børn ikke ret til ydelseshonorar. Den behandlende læge skal dog holdes skadesløs for de udgifter, hun eller han påføres ved behandlingen.

Se også nedenfor Lægeetisk Nævns vejledning om gratis behandling af kolleger og disses familie.

§ 12. Honorarer for attester

Honorar for udstedelse af attester/erklæringer skal i hvert tilfælde være i overensstemmelse med de af myndighederne fastsatte eller af Lægeforeningen vedtagne takster. Hvis sådan takst ikke findes, fastsættes honoraret efter et rimeligt skøn. Bestemmelsen omfatter ikke attester/erklæringer, der i henhold til medlemmers ansættelsesvilkår skal afgives uden honorar.

Se også Attester.

§ 13. Overenskomster

Medlemmer må ikke slutte overenskomst med lokale myndigheder, institutioner, organisationer, virksomheder eller kredse af den stedlige befolkning om lægegerning uden forud indhentet tilladelse fra vedkommende forhandlingsberettigede forening.

§ 14. Sanktion

Stk. 1 Lægeetisk Nævn påtaler overtrædelser af de kollegiale regler. Sager kan kun rejses over for Lægeetisk Nævn af medlemmer. Lægeetisk Nævn kan rejse sag af egen drift.

Stk. 2. Lægeetisk Nævn kan indstille til Bestyrelsen, at der rejses sag ved Voldgiftsretten.
Kun Voldgiftsretten kan træffe afgørelse om bod og eksklusion af medlemmer.

§ 15. Revision

De Kollegiale Regler for læger skal ændres løbende i takt med, at dette nødvendiggøres af lovændringer eller af, at Lægeforeningen påtager sig internationale forpligtelser af betydning for reglerne. Lægeforeningens Repræsentantskab skal foretage en vurdering af behovet for en samlet revision af reglerne med 10 års mellemrum.

§ 16. Ikrafttræden

Nærværende regler træder i kraft med virkning fra offentliggørelsen af Repræsentantskabets vedtagelse i Lægeforeningens medier.