Lægeforeningens høringssvar til vejledning om anvendelse af tvang m.v. i psykiatrien og vejledning om registrering af tvang m.v. i psykiatrien

24. februar 2020

Læger bør også involveres ved ajourføring af behandlingsplan
Lægeforeningen konstaterer, at der i den nye vejledning gives mulighed for, at overlægen fremover kan bemyndige en sundhedsperson til at udarbejde en behandlingsplan, og at denne i så fald har ansvaret for at sikre, at der altid er en læge involveret i beskrivelsen af den somatiske tilstand, den medicinske behandling og behandling med ECT, jf. afsnit 3 om behandlingsplaner.

Lægeforeningen mener, at det tillige bør fremgå af vejledningen, at sundhedspersonen også har ansvar for at involvere en læge ifm. ajourføring af behandlingsplanen, eftersom ændringer i patientens tilstand fx ofte vil kræve justering af den medicinske behandling, som kun en læge kan varetage.

Relevant beskrivelse af fastholdelser, men fortsat behov for at minimere brugen af tvang i psykiatrien
Lægeforeningen finder det meget relevant, at den reviderede vejledning nu beskriver formålene med anvendelse af fysisk magt i form af fastholdelse, som i vidt omfang er blevet udbredt i psykiatrien de senere år, jf. afsnit 6 om anvendelse af fysisk magt i form af fastholdelse. I den forbindelse er det positivt, at Sundhedsstyrelsen fastslår, at fastholdelse som selvstændig tvangshandling skal være så kort som muligt og aldrig bør vare mere end en time.

Beskrivelserne af fastholdelser ændrer dog ikke ved, at den samlede brug af tvang i psykiatrien generelt er stigende, jf. Sundhedsstyrelsens seneste monitorering af tvang i psykiatrien 1. juli 2018 – 30. juni 2019.

Lægeforeningen mener, at brugen af tvang generelt bør nedbringes til et minimum. Derfor er det ærgerligt, at den viden og de gode erfaringer, der er med at forebygge brug af tvang, ikke i højere grad implementeres i alle regioner, herunder at der afsættes de fornødne ressourcer til en tilstrækkelig personalenormering, relevant kompetenceudvikling mm. Derfor ser Lægeforeningen frem til, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at forebygge og nedbringe tvang udkommer.

Positivt med øget brug af udskrivningssamtaler, men definitioner savnes
Lægeforeningen er generelt positiv over for den øgede brug af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner over for patienter, som typisk har svære psykiske lidelser og som modtager støtte som følge af nedsat psykisk funktionsevne i henhold til afsnit V i serviceloven, jf. Lægeforeningens høringssvar til det lovforslag, som denne vejledning udmønter af 18. december 2018. Lægeforeningen bemærker dog, at det er uklart, hvad forskellen på en udskrivningsaftale hhv. en koordinationsplan er, når der stilles de samme indholdsmæssige krav til dem og vil gerne opfordre til, at begreberne defineres nærmere.

Lægeforeningen har ingen bemærkninger til udkast til vejledning om registrering af tvang m.v. i psykiatrien.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing