Høringssvar vedrørende manuel behandling og kiropraktorers forbeholdte virksomhedsområde

Høringssvar, 15. marts 2016

Positivt med grundig undersøgelse, som vægter patientsikkerhed.

Lægeforeningen fremsender hermed høringssvar til afrapportering af undersøgelse af området manuel behandling, herunder manipultion af kroppens led, samt kiropraktorernes forbeholdte virksomhedsområde.

Undersøgelsen er foretaget af Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen. Den er iværksat på anmodning fra Sundheds- og ældreministeriet, fordi der er behov for en præcisering af typerne af manuel behandling, der i dag er omfattet af kiropraktorernes forbeholdte virksomhedsområde, og fordi retsstillingen på området vurderes at være uklar jf. kommissoriet for undersøgelsen.

Undersøgelsens formål har i forlængelse heraf været at afklare, hvorvidt det patientsikkerhedsmæssigt er forsvarligt og kan anbefales, at andre faggrupper – foruden kiropraktorer og læger – kan udføre manuel behandling af kroppens led.

Lægeforeningen finder det positivt, at der nu foreligger en grundig undersøgelse af området, som vægter faglighed og patientsikkerhed.

I særdeleshed er Lægeforeningen tilfreds med, at den lægefaglige ekspertise i Dansk Neurologisk selskab og Dansk Neurokirurgisk Selskab har været inddraget i udarbejdelsen af undersøgelsen. Lægeforeningen henviser således til de bidrag disse selskaber har afgivet i forbindelse med udarbejdelsen.

Lægeforeningen er meget enig i undersøgelsens afsluttende anbefaling af, at manipulationsbehandling af rygsøjlen, af patientsikkerhedsmæssige årsager fortsat bør være forbeholdt virksomhedsområde for læger og kiropraktorer.

Ligeledes er Lægeforeningen helt enig i, at registrerede alternative behandere ikke bør tildeles forbeholdt virksomhedsområde.

Endelig er Lægeforeningen enig i, at såvel fysioterapeuter som registrerede alternative behandlere kan udføre manipulationsbehandling som en læges medhjælp.

Hvad angår anbefalingen om at fysioterapeuter kan tildeles et forbeholdt virksomhedsområde, de ikke har i dag, vedrørende manipulationsbehandling af kroppens perifere led, samt led mobilisering af ryggen henholder Lægeforeningen sig til styrelsernes vurdering heraf, og finder det væsentligt, at retsstillingen på dette område præciseres jf. afrapporteringens afsnit 5.1.4 om autorisationslovens §52, stk. 6 og de på s. 26 nævnte kendte uklarheder om grænserne mellem kiropraktorers og fysioterapeuters virksomhedsområder.

Med venlig hilsen 
Andreas Rudkjøbing
Formand for Lægeforeningen