Lægeforeningens høringssvar - Bekendtgørelser vedr. udmøntning af forslag til love om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love

17. august 2020

Mange positive tiltag, men fortsat behov for at lukke smuthuller

Overordnet er Lægeforeningen positiv over for de tiltag, bekendtgørelserne indeholder, herunder det skærpede forbud mod reklame for og udstilling af såvel tobaks- og nikotinprodukter som tobakssurrogater.

Lægeforeningen vil særligt rose de bredtfavnende definitioner, som bekendtgørelserne lægger op til, og som forhåbentlig udgør en fremtidssikring mod den massive produktudvikling, som finder sted på markedet for tobaks- og nikotinprodukter.

Det er Lægeforeningens klare forventning, at den samlede regulering vil bidrage til at forebygge rygestart hos unge og forbedre folkesundheden generelt, hvis den bliver håndhævet effektivt.

I forhold til

 • Bekendtgørelse om mærkning og emballage på tobakssurrogater og
 • Bekendtgørelse om forbud mod synlig anbringelse og fremvisning m.v. af tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter

har Lægeforeningen følgende bemærkninger:

Forbyd nikotinprodukter, der ikke er godkendt som lægemidler til rygestop

Nikotin er et afhængighedsskabende giftstof, og nikotinafhængighed blandt unge kan og bør forebygges langt bedre, end det sker i dag. Grundlæggende vil Lægeforeningen anbefale, at nikotinprodukter og tobakssurrogater, der ikke anvendes med rygestop som formål, forbydes. Mange af produkterne appellerer til børn og unge, hvis hjerner er særligt sårbare over for nikotin. Der er tale om helt unødvendige og sundhedsskadelige produkter, som risikerer at tiltrække nye, unge brugere, øger risikoen for, at de unge fortsætter i et tobaksforbrug og fastholder cigaretrygere i nikotinafhængighed.

Hvis tobakssurrogater, der ikke anvendes som led i rygestop, fortsat skal være tilgængelige på det danske marked, bør de gøres så svært tilgængelige og så lidt attraktive for unge mennesker som muligt. Derfor er det positivt, at de nu omfattes af alderskravet på 18 år for salg, udstillingsforbuddet, forbuddet mod indirekte reklame samt påføres sundhedsadvarsler.

Men det er ikke tilstrækkeligt. Tobakssurrogater bør naturligvis omfattes af forbuddet mod smagsstoffer og kravet om standardiseret indpakning – ikke mindst, hvis vi skal undgå, at de for børn og unge bliver et alternativ til cigaretter.

Omfat fysiske salgssteder, der sælger piber, pibetobak og cigarer af udstillingsforbuddet

Lægeforeningen er helt uforstående over for, at salg af piber, pibetobak og cigarer på fysiske salgssteder er undtaget forbuddet om synlig anbringelse og fremvisning. Der er en betydelig risiko for, at salget af disse produkter dermed vil stige, som det er sket i andre lande – også fordi de samtidig er undtaget forbuddet mod kendetegnende aroma og kravet om neutral indpakning.

Samtidig synliggør piber og cigarer i udstillingsvinduer og butikker muligheden for at købe tobak og nikotinprodukter og udgør en omgåelse af den politiske aftale om et udstillingsforbud for alle produktkategorier.

At fysiske salgssteder fortsat må fremvise visse tobaksvarer øger dermed sandsynligheden for, at salget af såvel pibetobak og cigarer, men også øvrige tobaks- og nikotinprodukter, vil stige. Derfor bør de fysiske salgssteder omfattes af forbuddet mod synlig anbringelse og frembringelse. Som minimum bør definitionen på specialbutikker specificeres nærmere, så antallet begrænses mest muligt; se under tekstnære bemærkninger.

I forhold til

 • Bekendtgørelse om forbud mod synlig anbringelse og fremvisning m.v. af tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter
 • Bekendtgørelse om forbud mod reklame, synlig anbringelse og fremvisning m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin

Forbyd selvbetjeningsautomater
Lægeforeningen ser absolut ingen gode grunde til, at selvbetjeningsautomater, der sælger tobaks- og nikotinprodukter, fortsat er tilladte i Danmark. Det øger tilgængeligheden af såvel traditionelle tobaksvarer om nikotinposer og e-cigaretter mm., det er uklart, hvordan alderskontrollen skal håndhæves og det gør dermed produkterne særligt tilgængelige for unge under 18 år. Lægeforeningen skal minde om, at WHO anbefaler et forbud mod selvbetjeningsautomater[1], fordi automaterne i sig selv udgør reklame og markedsføring. Den anbefaling bør Danmark følge.

Der bør sikres tilstrækkelige ressourcer til at håndhæve den nye regulering
Det bliver helt afgørende for effekten af de foreslåede tiltag, at de mange gode takter i den skærpede lovgivning håndhæves i praksis, særligt i lyset af den metodefrihed, salgsstederne har ift. at efterleve fremvisningsforbuddet.

Derfor forventer Lægeforeningen, at såvel Sikkerhedsstyrelsen som Forbrugerombudsmanden får tilført de nødvendige ressourcer, der skal til for at sikre, at forbuddene mod reklame, synlig fremvisning og anbringelse af såvel tobaksvarer, tobakssurrogater, urtebaserede rygeprodukter og e-cigaretter også overholdes.

Tekstnære bemærkninger til Bekendtgørelse om forbud mod synlig anbringelse og fremvisning m.v. af tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter

 • Vedr. § 1, stk. 1:
  Det bør tilføjes, at tobaksvarer også kan optages, så definitionen på tobaksvarer lyder ”Varer, der er bestemt til at ryges, indsnuses, suttes, tygges eller på anden måde indtages eller optages”.
 • Vedr. § 1, stk. 3:
  Det bør tilføjes, at urtebaserede rygeprodukter også kan indtages ved opvarmning, så definitionen lyder: ”Urtebaserede rygeprodukter: Rygeprodukter baseret på planter, urter eller frugter, som ikke indeholder tobak, og som kan forbruges via opvarmning eller en forbrændingsproces”.
 • Vedr. § 2, stk. 3:
  Med henblik på at forebygge øget nikotinafhængighed skal Lægeforeningen opfordre til, at det specificeres, at forbuddet også omfatter alle nikotinholdige produkter, som ikke er godkendt som lægemiddel til rygestop. Det vil forhindre en fremtidig produktudvikling af yderligere unødvendige og sundhedsskadelige nikotinprodukter.
 • Vedr. § 5, stk. 2:
  Formuleringen ”hovedsageligt” bør præciseres, så det fx fremgår, at fx 90 % af omsætningen er baseret på salg af piber m.v., og så antallet af butikker, der har synlig fremvisning af tobak, begrænses mest muligt.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand


[1] WHO Framework Convention on Tobacco Control, artikel 13.