Lægeforeningen er stærkt bekymret over liberalisering af markedet for e-cigaretter

19. januar 2016

Høringssvar

Svar på høring over udkast til lovforslag om regulering af elektroniske cigaretter og genopfyldelsesbeholdere

Med indførelse af EU's tobaksdirektiv sker der reelt en liberalisering af markedsføring og salg af elektroniske cigaretter med nikotin, der hidtil har været reguleret af lov om lægemidler.

Lægeforeningen er bekymret for denne liberalisering af produkter, som indeholder påviseligt afhængighedsskabende og giftige stoffer. Sundhedsstyrelsen påpeger potentielle helbredsrisici ved flere af indholdsstofferne i e-cigaretter (nikotin i en blanding af propylenglykol og/eller glycerol, som er kendt for at irritere luftveje og slimhinder). Lægeforeningen er derfor stærkt betænkelig ved, at markedet for disse sundhedsskadelige produkter gøres mere tilgængeligt.

Liberaliseringen af adgangen til e-cigaretter og produkter indebærer en øget risiko for forværring af folkesundheden i Danmark. Ikke bare for brugerne af de elektroniske cigaretter, men også for de personer – både børn, unge og voksne – som ufrivilligt udsættes for de nikotinholdige dampe.

Det er en skærpende omstændighed, at E-cigaretter og tilhørende væsker uden nikotin ikke er reguleret på samme måde. Set i lyset af, at der i flere tilfælde er fundet sundhedsskadelige og kræftfremkaldende stoffer i såkaldte nikotinfrie produkter, bør disse omfattes af de samme regler. I forlængelse af WHO’s anbefalinger er det derfor også Lægeforeningens holdning, at alle e-cigaretter bør være omfattet af samme regulering

Behov for skærpet lovgivning for e-cigaretter

Elektroniske cigaretter og genopfyldelsesbeholdere er i dag omfattet af tre forskellige lovgivninger: elektroniske cigaretter med nikotin betragtes som lægemidler (lov om lægemidler), elektroniske cigaretter til administration af nikotin betragtes som medicinsk udstyr (lov om medicinsk udstyr) og elektroniske cigaretter uden nikotin betragtes som et produkt (lov om produktsikkerhed). Regeringens argumentation for en ændret regulering er, at ingen af de tre produkter i dag lever op til de bestemmelser, som de tre lovgivninger indebærer, og at produkterne dermed i dag markedsføres ulovligt.

Efter Lægeforeningens opfattelse er der tværtimod brug for en skærpelse af lovgivningen omkring fremstilling, markedsføring og mærkning af elektroniske cigaretter og påfyldningsbeholdere og ikke en lempelse af kravene. Brugen af elektroniske cigaretter som middel til rygestop, nikotin-afvænning og abstinenser mv. bør derimod omfattes af endnu mere restriktive krav til og dokumentation af produkternes kvalitet, effekt og sikkerhed og dermed fortsat være reguleret af lovgivning for lægemidler, medicinsk udstyr mv.

Beskyttelse af borgerne mod e-dampe

Sundhedsstyrelsen fraråder brug af elektroniske cigaretter i nærheden af børn og gravide og påpeger, at de elektroniske cigaretter kan have en skadelig virkning for hjerte-kar-systemet. Lægeforeningen vil opfordre til, at e-rygning begrænses i offentlige rum – helt konkret ved at e-cigaretter sidestilles med tobaksrygning og dermed omfattes af lovgivningen om røgfrie miljøer.

E-cigaretter med sliksmag er en uskik

Lægeforeningen vil opfordre til, at loven sætter en stopper for rygevæsker med sliksmag til e-cigaretter (uden nikotin). Salg heraf sker i dag fra supermarkeder, kiosker mv. og trods en aldersgrænse på 18 år indebærer dette en risiko for øget tilgængelighed. Disse produkter appellerer til børn og unge og kan dermed være medvirkende til at disse tidligt introduceres til omgang med og anvendelse af tobakslignende produkter. Dette finder Lægeforeningen er yderst uheldigt og helt forkerte signaler at sende.

Støtte til aldersgrænse på 18 år

Lægeforeningen finder det positivt, at der indføres en aldersgrænse på 18 år for salg af e-cigaretter samt udlevering af vareprøver mv. Også ligestillingen med tobak omkring reklameforbud for e-cigaretter med og uden nikotin bifalder vi. Det er dog vigtigt, at håndhævelsen af disse forbud omkring salg og markedsføring følges tæt.    

Lægeforeningen vil opfordre regeringen til at tage initiativ til at indføre flere af de reguleringer af både tobaks- og e-cigaretsalget, som tobaksvaredirektivet nu åbner for. England og Irland har vedtaget at indføre ensartede, neutrale tobakspakker. Det eksempel bør en dansk regering følge, fordi rygning fortsat er den farligste forebyggelige trussel mod danskernes sundhed.

Med venlig hilsen
Andreas Rudkjøbing