Lægefaglig og juridisk bistand i klagesager

Bliver du involveret i en klagesag fra Styrelsen for Patientklager, kan du få juridisk hjælp i Lægeforeningen. Du kan også få lægefaglig hjælp gennem foreningens Lægeansvarsudvalg. Vi behandler alle sager med diskretion.

Bliv klogere på sagsgangen og relevante værktøjer

Her kan du læse om, hvordan sagsgangen foregår, når du kontakter Lægeforeningen i en klagesag fra Klagecentret i Styrelsen for Patientklager.

Lægeforeningen har udarbejdet forskellige værktøjer, som kan hjælpe dig med at besvare en klagesag eller udfærdige en partshøring. Læs mere om dette i ”Hvis du har fået en klagesag”.

Få lægefaglig rådgivning fra Lægeansvarsudvalget

Har du fået en klagesag og ønsker lægefaglig rådgivning, har du mulighed for at få bistand fra et lægeligt medlem af Lægeansvarsudvalget. Det sker ved, at du kontakter Lægeforeningen, som sørger for at sætte dig i forbindelse med et medlem af Lægeansvarsudvalget. Lægeforeningen vil også sørge for, at de relevante akter videresendes til medlemmet. 

Den lægefaglige rådgivning består af:

  • Drøftelse af lægefaglige og behandlingsmæssige spørgsmål.
  • Råd og støtte i den lægefaglige bedømmelse.
  • Gennemgang af udkast til sagsfremstilling og parthøringssvar.

Få juridisk rådgivning fra Lægeforeningen

Lægeforeningen yder juridisk rådgivning i klagesager fra Styrelsen for Patientklager.

Den juridiske rådgivning består af:

  • Drøftelse af de juridiske og forvaltningsretlige spørgsmål.
  • Vejledning til udformning af sagsfremstilling og gennemgang af udkast til svar.
  • Oplysning om praksis på det pågældende område.

Du skal henvende dig i god tid

Ønsker du lægefaglig eller juridisk rådgivning i din klagesag, skal du henvende dig i god tid inden Styrelsen for Patientklagers svarfrist udløber. Er svarfristen ved at udløb, kan du anmode om en udsættelse ved at henvende dig direkte til dem.

Læs mere i Lægeforeningens vejledning:
Hvis du får en klage - Vejledning til læger der involveres i klagesager (pdf)