Lægebolig

På grund af videreuddannelsen skifter yngre læger ofte stilling - nogle gange til et helt nyt sted i landet. 

Det kan give problemer med at skaffe en bolig det nye sted. Derfor har Yngre Læger og Danske Regioner indgået en aftale, der sikrer yngre læger relativ nem adgang til boliger.

Vær opmærksom på, at aftalen kun gælder for sygehuse uden for Storkøbenhavn (PDF)

Giv besked hvis du ønsker en bolig

Hvis du godt vil have, at sygehuset skaffer dig en bolig, skal du gøre opmærksom på det i forbindelse med din ansættelse.

At bo i en lægebolig forudsætter, at man er ansat på sygehuset. Der kan dog dispenseres fx ved blokstillingsansættelser, hvor lægen i en periode er ansat ved andet sygehus.

Der kan være lavet lokalaftaler om boligerne via Yngre Lægerådet. Kontrollér disse og sørg for at Yngre Læger får kopi.

BESKATNING AF LÆGEBOLIG

Ifølge skattereglerne er det skattepligtigt, hvis markedsværdien (fratrukket 10 %) af boligen overstiger huslejen. Det er arbejdsgiveren, der skal indberette en evt. forskel mellem markedsværdi og husleje til SKAT. Ved en fejl er regionerne imidlertid først blevet opmærksomme på det i marts 2015. Regionerne er nu ved at vurdere de enkelte boliger med henblik på at få fastsat markedsværdien. Heri vil det indgå, at mange af boligerne er nedslidte og langt fra i topmoderne stand. De læger, der har boet/bor i lægeboliger, risikerer at få et skattesmæk tilbage fra januar 2013. Yngre Læger er gået ind i sagen - læs mere her.

Hvis du får tilbudt en lægebolig, skal du samtidig have oplyst størrelsen af det beløb, som arbejdsgiveren i givet fald indberetter til SKAT. Se beregningseksempel m.v. her

To typer lægeboliger

Lægeboligerne kan opdeles i to typer:

  • boliger, som sygehusene skal stille til rådighed - § 1 stk. 1 boliger
  • boliger, som de skal hjælpe med at finde - § 1 stk. 4 boliger, hvis der ikke er nok af de andre.

§ 1 stk 1 boliger

På de enkelte sygehuse findes en række boliger forbeholdt yngre læger i tidsbegrænsede stillinger - dvs. alle yngre læger undtaget afdelingslæger og læger i faste 1.R-stillinger.

Antallet af boliger afhænger af, hvor mange boliger der var i 1981, og hvad der siden er lavet af aftaler mellem sygehuset og Yngre Lægerådet. Sygehuset kan kun nedlægge boliger, hvis de har stået tomme i et år eller mere.

Huslejen i lægeboligerne er fastsat gennem overenskomstaftalen.

§ 1 stk. 4 boliger

Hvis "stk. 1"-puljen er opbrugt, er sygehuset forpligtet til aktivt at medvirke til at skaffe dig en bolig. Det vil sige, at sygehuset fx kan tage kontakt til boligselskaber mv. og på den måde skaffe en bolig. Amtsrådsforeningen har den 17. november 1994 sendt lønorientering (PDF) ud til alle sygehuse, hvor sygehusenes forpligtelse står beskrevet - det er fx ikke tilstrækkeligt blot at give dig nummeret på det nærmeste boligselskab.

Hvis du får anvist en § 1 stk. 4 bolig, skal du betale den reelle husleje for boligen. Sygehuset skal betale evt. indskud.

Har du brug for en lægebolig, så bed om den allerede ved ansættelsen 
Ifølge boligftalen skal lægen allerede ved indgåelse af ansættelsesaftale gøre sygehuset opmærksom på, om man udelukkende ønsker en lægebolig fra boligpuljen, eller om man kan acceptere en bolig på funktionærvilkår. Hvis du får anvist en bolig på funktionærvilkår, skal du betale markedslejen for boligen.

Vær opmærksom på, at det er skattepligtigt, hvis markedsværdien af boligen overstiger den husleje, du betaler (§ 1 stk. 1 boliger). Din arbejdsgiver skal oplyse dig om, hvilket beløb der i givet fald indberettes til SKAT. Se mere om lægebolig og skat.

Kontakt til boligadministrationen kan muligvis afhjælpe dette, men ellers skal alle opfordres til at tage kontakt til boligkontoret, når ansættelsesbrevet skrives under. 

Man kan med andre ord ikke komme efter fx 3 måneders ansættelse og have ret til at få anvist en bolig. 
 

  • Sygehuset medvirker ikke aktivt til at skaffe dig en § 1 stk. 4 bolig 
    Læs Amtsrådsforeningens lønorientering (PDF), og kontakt tillidsrepræsentanten eller sekretariatet, hvis du har problemer.
     
  • Lægeboliger kan spille en rolle i rekrutteringssammenhæng 
    En afdelingslæge kan fx tilbydes tre måneders dispensation til en lægebolig, indtil han/hun har fundet anden bolig. Dette kan selvfølgelig kun ske, hvis der er ledige boliger og ingen interesserede yngre læger. En sådan bolig vil blive stillet til rådighed på funktionærvilkår. Hvis huslejen er mindre end markedsværdien, vil du blive beskattet af forskellen.

Boligudvalg

Det er en god ide, at Yngre Lægerådet nedsætter et boligudvalg til at varetage kontakten til sygehusets boligadministration. På den måde kan man løbende følge med i udviklingen i besatte lægeboliger samt med, hvem der bor i dem.

Boligudvalget kan fx bruges til at tage stilling til dispensationer i forbindelse med ansættelse uden for sygehuset, dispensation til afdelingslægers midlertidige lejemål og evt. nedlæggelse af boliger. Boligudvalget kan desuden udstikke retningslinier for tildelingen af boliger til yngre læger.

Priser m.v. 

Se aftale om lægeboliger (PDF) gældende fra 2015.