Lad os flytte fokus fra intern strid

4. april 2016

Af Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen

Når læge A taler grimt om læge B i pressen, havner sagen ofte hos Lægeforeningens Lægeetisk Nævn, som vurderer, om udtalelsen er i strid med foreningens kollegiale regler. Nævnet behandler årligt mellem fem og ti af denne type sager, som typisk er en strid mellem to mennesker.

En god og saglig tone mellem læger er naturligvis vigtig, men spørgsmålet er, om nævnets fokus på disse – ofte meget ressourcekrævende – sager giver den nødvendige værdi for medlemmerne bredt. Tiden er moden til, at vi i vores arbejde med selvjustits bliver mere ambitiøse. At vi løfter blikket fra intern strid til fokus på at sikre borgernes tillid til læger.

På Lægemødet midt i april skal Lægeforeningens repræsentantskab tage stilling til et politikpapir om selvjustits. I de to seneste år har vores evne til som stand at sikre patienternes og samfundets tillid været på dagsordenen. Det er et vanskeligt emne, hvor der indimellem skal tages modsatrettede hensyn. Men efter et grundigt forarbejde lægger bestyrelsen nu op til en række ændringer.

Et af forslagene er, at Lægeetisk Nævn i fremtiden i højere grad skal være opsøgende og tage sager op af egen drift frem for blot at reagere på henvendelser. Det kan være aktuelle sager, hvor lægers adfærd vækker undren eller kritik i den offentlige debat. Her vil udtalelser fra Lægeetisk Nævn kunne bidrage til afklaring og refleksion for en bredere kreds af medlemmer, og nævnet vil på den måde bruge sine kræfter med større gennemslagskraft end i dag.

Et skridt i samme retning er et forslag om, at afgørelser fra Lægeetisk Nævn som udgangspunkt skal offentliggøres, eventuelt i anonymiseret form. Det er reelt en forudsætning for en moderne og læringsorienteret tilgang til nævnets arbejde. I dag er nævnets praksis, at afgørelser ikke offentliggøres, og dermed er det ikke muligt for andre at forholde sig til de problemstillinger, som behandles i nævnet.

Forslagene om at modernisere arbejdet i Lægeetisk Nævn er to af i alt otte konkrete forslag, som skal drøftes på Lægemødet. Blandt de andre er, at Lægeforeningen vil styrke sin indsats på det dette område med vejledninger om etisk vanskelige situationer i lægelivet og med medlemsarrangementer om kulturen blandt læger. Fælles for forslagene er, at de på hver sin måde skal styrke borgernes tillid til læger. Det gælder ikke kun læge-patient-relationen, men også tilliden til læger som stand. En forudsætning for at bevare denne tillid er, at vi som stand klart og tydeligt siger fra, når en læge ikke lever op til de etiske standarder, som vi skal kunne kræve af os selv og hinanden. Det gør vi bedst gennem en åben og aktiv selvjustits.

 

Leder bragt i Ugeskrift for Læger nr. 7/2016.